Hovedinnhold
Faktafredag
 Navn Antall registerte jegere (Småvilt- eller hjorteviltjakt) per 1000 innbygger i Trøndelag i jaktsesongen 2022-2023

Aktive jegere i Trøndelag i jaktsesongen 2022/2023

Jakta er høstens høydepunkt for mange Trøndere. I jaktsesongen 2022/2023 var det registrert 20 500 aktive jegere i Trøndelag. Det var 12 400 var aktive småviltjegere og 13 400 aktive hjorteviltjegere. 5 300 trøndere deltok på både småvilt og hjortviltjakt. Siden jaktsesongen 2012/2013 har antall registrerte jegere i Trøndelag økt med 6,5 %. Antall kvinnelige jegere har imidlertid økt med 68,6 %, og kvinner utgjør nå 10,3 % av jegerne i Trøndelag.

Trøndelag fylkeskommune har ansvar for forvaltning av høstbare, ikke-truede arter av vilt i fylket. Les mer om viltforvaltningen i Trøndelag her: https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/klima-og-miljo/vilt/. Trøndelag fylkeskommune kan vedta egne forskrifter knyttet til viltforvaltningen. Fylkeskommunen har myndighet til å innskrenke jakttida for elg og hjort og utvide jakttida for kanadagås og stripegås.

 

Høyest andel jegere i Indre Namdalen


I jaktsesongen 2022/2023 var det registrert 20 500 aktive jegere i Trøndelag.  Det var 12 400 var aktive småviltjegere og 13 400 aktive hjorteviltjegere. 5 300 trøndere deltok på både småvilt og hjortviltjakt.  


Antall jegere i Trøndelag har holdt seg forholdvis stabilt de siste årene. Siden jaktsesongen 2012/2013 har antall registrerte jegere i Trøndelag økt med 6,5 %. Antall kvinnelige jegere har imidlertid økt med 68,6 %, og kvinner utgjør nå 10,3 % av jegerne i Trøndelag.

Image
Antall registerte jegere (Småvilt- eller hjorteviltjakt) i Trøndelag i perioden 2009-2023
Antall registerte jegere (Småvilt- eller hjorteviltjakt) i Trøndelag i perioden 2009-20

 

Se også https://trondelagitall.no/statistikk/jakt  for mer statistikk knyttet til jeger og jakt i Trøndelag.

I perioden fra jaktsesongen 2012/2013 og til jaktsesongen 2022/2023 så har det vært en økning på 13,0 % i antall småviltjegere i Trøndelag, mens antall hjorteviltjegere har økt med 1,4 %. Antall elgjegere har gått ned med -0,7 %, mens antall jegere på hjortejakt og rådyrjakt har økt med henholdsvis 18,8 % og 22,0 %.  I jaktsesongen 2022/2023 så var det 11 000 elgjegere, 7 700 rådyrjegere og 7 400 hjortejegere i Trøndelag. Det totale antallet hjortevilt jegere var på 13 400 personer, noe som vil si at det er et betydelig antall som jaktet både elg, hjort og rådyr.

I absolutte tall så er det Trondheim (4 770), Steinkjer (1 425) og Namsos (1 085) som har flest jegere. Ser man det i forhold til folketall så er det imidlertid kommunene i Indre Namdal som har den høyeste andelen jegere.  I Lierne så har man 239 aktive jegere per 1 000 innbyggere, mens det i Trondheim kun er 22 aktive jegere per 1 000 innbyggere. Snittet for Trøndelag er 43 jegere per 1 000 innbyggere.

 

Image
 Navn Antall registerte jegere (Småvilt- eller hjorteviltjakt) per 1000 innbygger i Trøndelag i jaktsesongen 2022-2023
Antall registerte jegere (Småvilt- eller hjorteviltjakt) per 1000 innbygger i Trøndelag i jaktsesongen 2022-2023

Felling av elg og hjort

Trøndelag (6 273 dyr) og Innlandet (7 662 dyr) er de fylkene i hvor det ble felt mest elg i jaktsesongen 2022-2023.  I Trøndelag ble det felt 6 273 elger i sesongen 2022/2023. Dette er ca. 900 dyr færre enn i 2021/2022 sesongen.  Går man tilbake til slutten av 80-tallet så ble det årlig felt i underkant av 5000 elg i året i Trøndelag. Antall felte elg i Trøndelag steg betydelig i løpet av 90-tallet og frem til rundt 2005 når det ble felt ca. 8 000 elger.  Antall felte elg gikk deretter noe ned og man hadde en flat utvikling på rundt 7 600 felte dyr i året i perioden 2006 til 2013 før man fikk en videre oppgang til et toppnivå på 8 700 felte elg i 2017/2018. Deretter har man hatt en nedadgående trend.

Image
Antall felte elg  og hjort i Trøndelag 1979/80 til 2022/23
Antall felte elg  og hjort i Trøndelag 1979/80 til 2022/23

 

Steinkjer (674), Namsos (528) og Nærøysund (394) er de kommunene i Trøndelag hvor det ble felt flest elger i 2022/2023 sesongen. Steinkjer er også den kommunen i landet hvor det blir felt flest elger. Faktisk så er 5 av de 10 kommunene i Norge hvor det felles flest elger i Trøndelag.

Image
Elgjakt 2022-2023. Felte elg
Elgjakt 2022-2023. Felte elg

Det ble felt 5 052 hjort i Trøndelag i sesongen 2022/2023, noe som er ned ca. 450 fra 2021/2022 sesongen (når det ble felt rekord mange). Heim (1 084), Hitra (1 072) og Orkland (1 069) er de kommunene i Trøndelag hvor det ble felt flest hjorter i 2022/2023 sesongen.

 

Image
Hjorte jakt 2022-2023. Felte Hjort
Hjorte jakt 2022-2023. Felte Hjort

 

Kilder og metode 

Tallene som er brukt i denne artikkelen kommer fra SSB tabell 03434, 06037, 03432, 06036, 07709, 07459 og 03951

 

 

Faktafredag - Fakta om Trøndelag hver fredag 

Faktafredag er en artikkelserie som nesten hver fredag presentere noen tall og fakta om Trøndelag. 
 
Finn flere faktafredag-saker på: https://trondelagitall.no/faktafredag 

Eldre faktafredag-saker kan man finne på: https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/plan-og-areal/kart-statistikk-og-analyse/nyhetsarkiv-kart-og-statistikk/