Hovedinnhold
Faktafredag
Rekrutteringsproblemer i markedsregionene bedriftsundersøkelsen 2023

Bedriftsunderøkelsen 2023

Navs bedriftsundersøkelse for 2023 viser at det fortsatt er rekrutteringsproblemer i det trønderske arbeidslivet.

Tross usikre tider har det aldri vært målt lavere ledighet i Trøndelag enn de første fire månedene i år. Antall utlyste stillinger i fylket ligger på et høyt nivå, og årets undersøkelse bekrefter at mange virksomheter sliter med å finne kvalifisert arbeidskraft.

Bedriftene blir spurt om de har mislyktes i å rekruttere arbeidstakere de siste 3 månedene og eventuelt om de har ansatt noen med lavere eller annen kompetanse. Resultatene viser at Trøndelag har rekrutteringsproblemer på linje med landsgjennomsnittet. I alt svarer 26 prosent av virksomhetene i landet at de har opplevd problemer med rekruttering. Flertallet (16%) fikk ikke ansatt noen i en ledig stilling, fordi de ikke fikk tak i den kompetansen de ønsket. 10 prosent sier de ansatte noen med en annen eller lavere kompetanse. I fjor oppga 27 prosent av landets virksomheter at de hadde rekrutteringsproblemer.

Det er rekrutteringsproblemer i alle markedsregionene i fylket. I årets undersøkelse er rekrutteringsproblemene størst i Værnes//Malvik-regionen med 33 %. I fjorårets undersøkelse var det størst rekrutteringsproblem på Fosen med 41 %, som har gått ned til 21 % i 2023.
 

Image
Rekrutteringsproblemer i markedsregionene bedriftsundersøkelsen 2023
Andel bedrifter med rekrutteringsproblemer de siste 3 måneder. Bedriftsundersøkelsen Trøndelag 2023. Nav.

 

Alvorlige rekrutteringsproblemer

Mangel på arbeidskraft oppleves fortsatt som et reelt problem for et stort antall bedrifter i fylket. Flertallet av virksomhetene som sliter med å få tak i den kompetansen de trenger, opplever det vi kaller «alvorlige rekrutteringsproblemer». Det vil si at de ikke fikk ansatt noen, og dermed har et udekket arbeidskraftsbehov. I årets undersøkelse gjelder dette 17 prosent av bedriftene, mens andelen i fjor var 18 prosent. Trøndelag ligger marginalt over snittet for landet på 16 prosent.

De siste to årene har andelen bedrifter som ikke har fått tak i ønsket arbeidskraft vært høyere enn tidligere år. Tilbake i 2016 meldte 7 prosent om alvorlige rekrutteringsproblemer og andelen økte jevnt opp til 15 prosent i 2019 og 2020. Nedstenging og permitteringer under pandemien ga stor nedgang i rekrutteringsproblemene i 2021. I 2022 endret dette seg med en betydelig økning opp til 18 prosent. Andelen i fjor er den høyeste som er målt for Trøndelagsfylkene samlet.

9 prosent valgte å ansette noen med en annen eller lavere kompetanse enn de ønsket, noe som er på nivå med fjoråret.

Image
Alvorlige rekrutteringsproblemer 2016-2023 i bedriftsundersøkelsen i Trøndelag
Andel bedrifter med alvorlige rekrutteringsproblemer (fikk ikke ansatt noen) siste 3 måneder. 2016-2023. Bedriftsundersøkelsen Trøndelag.

Rekrutteringsproblemene er størst i helsesektoren

Med unntak av finansierings- og forretningsvirksomhet har alle næringer opplevd rekrutteringsproblemer de siste tre månedene. Innenfor bergverksdrift og utvinning har ingen av virksomhetene oppgitt å ha alvorlige rekrutteringsproblemer.

Virksomheter innen helse- og sosialtjeneste opplever i størst grad å ha problemer med å få tak i ønsket kompetanse. Deretter følger undervisning. Informasjon og kommunikasjon har den høyeste andelen bedrifter med alvorlige rekrutteringsproblemer.

Av de større næringsgruppene ser vi økning i alvorlige rekrutteringsproblemer særlig innenfor informasjon og kommunikasjon, transport og lagring og undervisning. Innenfor førstnevnte næring har andelen økt fra 17 prosent i fjor til 29 prosent i år. I flertallet av næringene er det nedgang i andel bedrifter som oppgir å ha rekrutteringsproblemer. Det gjelder særlig enkeltnæringer innenfor industrien. For industrien samlet er det en nedgang i andel virksomheter som ikke fikk ansatt noen, fra 19 prosent i fjor til 15 prosent i år. Tilsvarende er det en nedgang fra 22 prosent i fjor til 13 prosent i år innenfor bygg og anlegg.

I fjorårets undersøkelse meldte hver tredje virksomhet innenfor helse- og sosialtjeneste at de ikke fikk tak i nødvendig arbeidskraft, i år er denne andelen redusert til 27 prosent. Blant virksomhetene innen finansierings- og forsikringsvirksomhet er det i årets undersøkelse ingen som oppgir å ha rekrutteringsproblemer.

Image
Rekrutteringsprobemer etter sektor i bedriftsundersøkelsen 2023
Rekrutteringsproblemer etter næringsgruppe. Bedriftsundersøkelsen Trøndelag 2023.

 

Mangel på arbeidskraft etter sektor og yrke

Mangel på arbeidskraft estimeres på bakgrunn av hvor mange stillinger bedriftene har mislyktes å rekruttere, der årsaken er få kvalifiserte søkere. Mangelen estimeres ut fra hvilken næring bedriften tilhører og yrker de oppgir. Det vil knytte seg usikkerhet til estimeringen, jo mer detaljerte kjennetegn det estimeres for, jo høyere usikkerhet.
Mer om estimert mangel, forventninger for sysselsetting kommende år, og mer i Navs rapport:

https://www.nav.no/no/lokalt/trondelag/statistikk-og-analyse/bedriftsundersokelse

 

Mer statistikk og utvikling i estimert mangel på siden:

https://trondelagitall.no/statistikk/bedriftsundersokelsen

Image
Bedriftsundersøkelsen på Trøndelag i tall

 

 

 

 

 

Kilder og metode

Navs bedriftsundersøkelse for Trøndelag 2023
https://www.nav.no/no/lokalt/trondelag/statistikk-og-analyse/bedriftsundersokelse

 

Faktafredag - Fakta om Trøndelag hver fredag

Faktafredag er en artikkelserie som hver fredag kort presentere noen tall og fakta om Trøndelag.

Finn flere faktafredag-saker på: https://trondelagitall.no/faktafredag