Hovedinnhold
Faktafredag
Befolkningsvekst 2020-2024

Befolkning i Trøndelag per 1.1.2024

Vi ble 4 486 flere trøndere i løpet av 2023. Per 1. januar 2024 var det 482 956 personer bosatt i Trøndelag, en økning på 0,9 % fra foregående år. Vi må tilbake til 2016 for å finne en høyere befolkningsvekst i Trøndelag. Innvandring og bosetning av flyktninger som følge av krigen i Ukraina var hovedårsaken til den høye befolkningsveksten.

Se og utforsk tallene selv på https://trondelagitall.no/statistikk/folketall-og-endringer  
 

Når vi ser på befolkningsutviklingen for et enkelt år så er det viktig å huske at utviklingen det året ikke nødvendigvis er representativt for den langsiktige trenden i befolkningsutviklingen. Spesielt for de minste kommunene kan man få store prosentvise utslag i både positiv og negativ retting i enkeltår som går på tvers av den mer langsiktige trenden.

Tallene for både 2022 og 2023 er påvirket av bosetning av et stort antall flyktninger som følge av krigen i Ukraina.  Dette førte til uvanlig høy befolkningsvekst for mange trønderske kommuner. Måten Ukrainske flyktninger registerets i folkeregistret gjør også at man for enkelte kommuner får veldig store utslag på innvandring og innenlandsflytting.
 

Vi ble 4 486 flere trøndere i løpet av 2023


Per 1. januar 2024 bodde 482 956 personer i Trøndelag, det er 4 486 flere enn i 2023, en vekst på 0,9 %. Gjennomsnittsveksten i Norge var på 1,1 %, og det er størst vekst i Akershus med 1,8 % og Rogaland med 1,4 %. Innlandet har hatt svakest utvikling siste år meden vekst på 0,7.

I 2023, som i 2022, hadde vi et litt uvanlig mønster i befolkningsveksten i Trøndelag. Det var betydelig vekst i de fleste distriktskommunene og det typiske sentrum-periferi mønstret var mye mindre tydelig enn det vi har sett historisk.  Dette skylles i stor grad bosetningen av en stor mengde ukrainske flykninger.

Image
Befolkningsvekst 2023-2024
Befolkningsendring 2023-2024


34 av de 38 kommunene i Trøndelag hadde befolkningsvekst i løpet av 2023 og 5 kommuner hadde en befolkningsvekst på 2,0 % eller mer. Det var sterkest prosentvis vekst siste år i Snåsa (4,8 % eller 93 personer), Leka (3,8 % eller 22 personer), Heim (3,6 % eller 213 personer) og Tydal (2,7 % eller 20 personer). Røyrvik, som er den miste kommunen i Trøndelag målt etter befolkning med 423 innbyggere, hadde den største prosentvise nedgangen i 2023 (-1,4 %, ned 6 personer).

Befolkningen i Trondheim økte med 1 905 personer i 2023 til 214 568 per 1.1.2024. En vekst på 0,9 %. Trøndelag uten Trondheim hadde en befolkningsvekst på 1 865 personer eller 1,0 %, ned fra en vekst på 2 175 i 2022 og opp fra kun 106 personer i 2021.

44,4 % av Trøndelags befolkning bor nå i Trondheim. Uforandret fra 2023, men opp fra 41,5 % i 2010.

Når vi ser på utviklingen i de mest folkerike kommunene i Trøndelag utenom Trondheim så finner man at i løpet av 2023 så hadde Stjørdal en befolkningsvekst på 176 personer eller 0,7 % i 2022. Stjørdal hadde 24 717 innbyggere per 1.1.2024. Steinkjer hadde en befolkningsvekst på 77 personer eller 0,3 % i 2023. Det var 24 03 innbyggere i Steinkjer per 1.1.2024. Levanger hadde en befolkningsvekst på 1,1 % (230 personer) og hadde 20 574 innbyggere per 1.1.2024.

Orkland hadde en befolkningsvekst på 0,6 % (103 personer) og hadde 18 793 innbyggere per 1.1.2024. Melhus hadde en befolkningsvekst på 1,3% (220 personer) og hadde 17 560 innbyggere per 1.1.2024. Verdal hadde en befolkningsvekst på 1,3 % (191 personer) og hadde 15 193 innbyggere per 1.1.2024. Namsos hadde en befolkningsvekst på 1,1% (160 personer) og hadde 15 083 innbyggere per 1.1.2024.

Image
Folketall trønderske kommuner 1.1.2024
Folketall trønderske kommuner 1.1.2024

 

11 av de 38 kommunene i Trøndelag hadde mer enn 10 000 innbyggere ved årsskiftet, mens 5 kommuner hadde under 1 000 innbyggere.


Innvandringen drev befolkningsveksten i Trøndelag i 2024


Nettoinnvandringen til Trøndelag var på 3 745 personer.  Dette er den tredje høyeste nettoinnvandringen som er registret til Trøndelag, kun i 2023 (4 074 personer) og 2012 (3946 personer) har Trøndelag hatt høyere nettoinnvandring. 6 561 personer innvandret til Trøndelag i 2023.  Noe som er den nest høyeste innvandringen som noen gang er registret til Trøndelag, kun 2022 hadde høyere innvandring (6 640 personer). 2 816 personer utvandret fra Trøndelag i 2023.

Image
Netto innenlands flytting og nettoinnvandring i trøndelag i perioden 1997-2023
Netto innenlands flytting og nettoinnvandring i Trøndelag i perioden 1997-2023


Det var en nettotilflytting til Trøndelag fra andre deler av Norge i 2023 på 4 personer. 21 330 personer flyttet til Trøndelag fra andre deler av Norge, mens 21 326 personer flyttet fra Trøndelag til andre deler av Norge.

Image
Innelands inn- og utflytting til  i Trøndelag i perioden 1997-2023
Innelands inn- og utflytting til  i Trøndelag i perioden 1997-2023


Fødselsoverskuddet i Trøndelag var på 737 personer i 2023, dette er opp fra 503 i 2022, men det neste laveste fødselsoverskuddet Trøndelag har hatt i perioden 1986-2023. I 2021 var fødselsoverskuddet på 1 322 personer.  En økning i antall dødsfall er årsaken til nedgangen i fødselsoverskuddet. Det var 3 812 dødsfall i Trøndelag i 2023, ned fra 4095 i 2022 og opp fra 3 629 i 2021. Samtidig så falt også antall fødsler. Det var 4 549 fødsler i Trøndelag i 2023, ned fra 4 598 i 2022 og 4 935 i 2021.

Image
Fødte og døde i Trøndelag i perioden 1997-2023
Fødte og døde i Trøndelag i perioden 1997-2023


Mottak av flyktninger gjør at tallene for enkelte kommuner må tolkes med forsiktighet


Befolkningstallene for Snåsa og Heim påvirkes av mottak av flykninger. Flyktninger skal ikke registreres som bosatt mens de er i mottak, men først dukke opp i statistikken når de er bosatt. I 2023 har imidlertid en betydelig mengde Ukrainske flyktninger med kollektiv beskyttelse blitt plassert med bosted i mottakskommunen. Dette gir spesielt utslag på befolkningstallene tallene for Snåsa og Heim.  
Andre kommuner. slik som Malvik er også påvirket av dette, men der har effekten av økt innvandring i stor grad blitt utlignet av økt innenlandsutflytting. Slik at selv om mange ukrainske flykninger som har blitt førstegangsregistrert i kommunen i 2023, så har de i løpet av året blitt bosatt i andre kommuner. Det forventer vi at også vil skje for Heim og Snåsa, noe som kan gi en negativ effekt på befolkningstallene i løpet av 2024.

 

Interaktivt Dashboard med data på befolkning i Trøndelag

Under finner du et Interaktivt Dashboard på befolkningstallene for Trøndelag dashboardet har flere sider, husk å bla mellom sidene for å se de ulike visningene.

 

I artikkelen over er det gjort spesialberegninger i forhold til fordelingen av befolkningen i Snillfjord (som ble splittet i kommunereformen) over på nye kommuner.  Tallene her vil dermed avvike noe fra det man finner i det interaktive dashbordet. Splittingen av Snillfjord i forbindelse med kommunesammenslåinger er løst på en litt enklere måte i dashboardet, ved at Snillfjord i sin helhet er lagt til Orkland frem til 2020. Dette fører til at man får et hopp i tidsserien for Hitra og Heim i 2020 og at Orkland får en tilsvarende nedgang.

Befolkningsvekst i Trøndelag 2015-2024


I perioden 2015-2024 som økte befolkningen i Trøndelag med 33 570 personer, en vekst på 7,5 %. Dette er på nivå med den nasjonale veksten på 7,4 %.  I perioden 2015-2024 så har vi et mye mer tydelig sentrum-periferi mønster i befolkningsveksten, enn det vi så i tallene for 2023-2024. Ca. 70 av befolkningsveksten i Trøndelag i perioden kom i Trondheim.

Image
Befolkningsvekst 2015-2024
Befolkningsendring 2023-2024

 

Befolkningen i Trondheim økte med 12,4 % eller 23,610 personer i perioden 2015-2024. I tillegg så var det sterk vekst i flere av nabokommunen til Trondheim.  Og i den såkalte aksen som går langs Trondheimsfjorden (Orkland-Trondheim-Steinkjer). Kystkommunene hadde i perioden 2015-2024 en betydelig bedre utvikling enn innlandskommunene i Trøndelag. Enkelte kyst kommuner slik som Frøya og Hitra har hatt spesielt mye tilflytting i form av arbeidsinnvandring i forbindelse med veksten i akvakulturnæringen.
 

Befolkningsendring på delområder.


Befolkning endringen på kommunenivå skjuler ofte ulike utvikling internt i de enkelte kommunene.  Ved å se på utviklingen på grunnkretser eller delområder (delområder er en gruppering av grunnkretser) så kan man få et inntrykk av utviklingen i ulike der av kommunen. Kartet under viser befolkningsutviklingen på delområder i perioden 2015-2024.

Image
Befolkningsendring 2015-2024 - Delområder
Befolkningsendring 2023-2024. Delområder

 

Se også: https://trondelagitall.no/statistikk/befolkning-i-delomrader-og-grunnkretse

Kilder og metode

Datakildene som er brukt er SSB Tabell 07459 og 04362.

I alle tallene som blir presentert i denne artikkelen er Rindal og tidligere Halsa er regnet med i folketallet for Trøndelag, dette gjelder også før 2020. Dette for at tallene på fylkesnivå skal fortelle om faktiske demografiske endringer og ikke endringer som kun er et resultat av skifte i administrative grenser.

Fødselsoverskudd eller fødselsbalanse er definert som antall fødte per år minus antall døde. Når dette tallet er positivt brukes betegnelsen fødselsoverskudd. Når dette tallet er negativt brukes betegnelsen fødselsunderskudd.

Nettoflytting er antall personer som har flyttet inn til en kommune, minus antall personer som har flyttet ut. Både innenlandsflytting, innvandring og utvandring regnes med. Positive og negative verdier betegnes som henholdsvis nettoinnflytting og nettoutflytting.

Nettoinnvandring og netto innenlandsflytting er antall personer som har flyttet inn til Trøndelag fra henholdsvis utlandet og resten av Norge, minus antall personer som har flyttet ut til henholdsvis utlandet og resten av Norge.

Summen av fødselsoverskudd og nettoflytting er lik befolkningsvekst.

Faktafredag - Fakta om Trøndelag hver fredag

Faktafredag er en artikkelserie som hver fredag kort presentere noen tall og fakta om Trøndelag.

Finn flere faktafredag-saker på: https://trondelagitall.no/faktafredag
Eldre faktafredags-saker kan man finne på: https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/plan-og-areal/kart-statistikk-og-analyse/nyhetsarkiv-kart-og-statistikk/