Hovedinnhold
Faktafredag
Befolkningsvekst Trøndelag 2022-2050 (MMMM)

Befolkningsframskrivinger for perioden 2022-2050

Vi vil være 523 000 Trøndere i 2050. I hovedalternativet i de nyeste befolkningsframskrivingene fra SSB så vokser Trøndelags befolkning med 10,3 % eller 48 800 personer i perioden 2022-2050. Trøndelag forventes nå å passere 500 000 innbyggere i 2033.

Befolkningsutviklingen legger mye av grunnlaget for samfunnsutviklingen og befolkningsframskrivinger er derfor et viktig verktøy for samfunnsplanlegging. Det er imidlertid viktig å vite at det er usikkerhet knyttet til prognosene og at en rekke hendelser kan føre til at man får en annen utvikling enn det prognosene tilsier. Forutsetningen kan forandre seg.  Men selv om forutsetningen ikke forandrer seg så er det store forskjeller på hvor godt datagrunnlaget er for ulike regioner.   Spesielt for de minst folkerike kommunene så kan datagrunnlaget være smalt, noe som øker usikkerheten i prognosene.

 

SSBs befolkningsframskrivinger


SSB lager hvert andre år regionale befolkningsframskrivinger som gir ulike alternativer for befolkningsutviklinger i for landets fylker og kommuner.  SBB har ni prognosealternativ for befolkningsframskrivinger på kommunenivå. Hvert alternativ beskrives ved fire bokstaver i følgende rekkefølge: Fruktbarhet, Levealder, Innenlands flytting og Innvandring. Alternativene navngis ut fra vekstforutsetningene for hver variabel. M = middels, L = lav, H = høy, K = konstant, 0 = null.


Middelsalternativet, MMMM, er SSBs hovedalternativ. Det vil si Middels fruktbarhet, Middels levealder, Middels innenlandsk flytting og Middels innvandring.  I tillegg har man følgende prognose alternativ; Lav nasjonal vekst (LLML), Høy nasjonal vekst (HHMH), Lav nettoinnvandring (MMML), Høy nettoinnvandring (MMMH), Sterk aldring (LHML), Svak aldring (HLMH), Ingen nettoinnvandring (MMM0) og Ingen flytting (MM00).


Mer om SSBs befolkningsframskrivinger kan man lese her: https://www.ssb.no/befolkning/befolkningsframskrivinger/artikler/befolkningsframskrivinger-for-kommunene-2022

Hovedpunkter fra befolkningsframskrivingene (hovedalternativet):


•    Befolkningsveksten i Trøndelag ligger litt under landsnittet på 11,1 %.
•    Mesteparten av befolkningsveksten i Trøndelag skjer i Trondheimsområdet.
•    Befolkningen i Trondheim vil øke fra 210 500 i 2022 til 248 600 i 2050. En vekst på 38 100 personer eller 18,1 %.
•    Befolkningen i Trøndelag uten Trondheim vil øke med 4,1 % eller 10 700 i perioden 2022-2050.
•    Andel eldre i befolkningen øker. Andelen av befolkningen i Trøndelag som er over 80 år øker fra 4,5 % i 2022 til 10,3 % i 2050.

 

Befolkningen i Trøndelag frem mot 2050


Per 1.1.2022 var det 474 131 innbyggere i Trøndelag. Hovedalternativet i framskrivingen tilsier en vekst på 10,3 % eller 48 827 personer frem mot 2050 og at det vil være 522 958 innbyggere i Trøndelag i 2050.
Hovedalternativet tilsier at Trøndelag passerer 500 000 innbyggere i 2033. Det er 3 år før framskrivingen fra 2020 tilsa at vi ville være en halv million trøndere.  

Image
Befolkningsvekst Trøndelag 2022-2050, tre alternativer
Befolkningsvekst Trøndelag 2022-2050, tre alternativer

 

Det er et utfallsrom på 112 300 personer mellom høy- og lavalternativet i framskrivingen for hvor mange innbyggere det vil være i Trøndelag i 2050. Høyalternativet tilsier en befolkningsvekst i Trøndelag på 104 300 personer eller 22,0 % i perioden 2022-2050. Ifølge høyalternativet vil det være 578 400 innbyggere i Trøndelag i 2050. Lavalternativet tilsier en nedgang i befolkningen i Trøndelag på 8 000 personer (-1,7 %) frem mot 2050 og at det totalt blir 466 100 innbyggere i Trøndelag i 2050.

 

Befolkningen i Trøndelag blir eldre


Et hovedtrekk i de nye befolkningsprognosene er at andelen eldre i befolkningen øker betraktelig og at det er i de eldste aldersgruppene at man før den sterkeste veksten, mens det blir færre unge. Hovedalternativet tilsier at det blir 45 600 flere personer som er 67 år eller eldre i 2050 sammenlignet med 2022, noe som er en vekst på 58,6 %.  I 2050 vil 23,6 % av befolkningen i Trøndelag være 67 år eller eldre, opp fra 16,4 % i 2022. 


Det er den eldste delen av aldersgruppen 67 år eller eldre som har den største veksten.  Det er forventet at det vil være 211,6 % flere personer som er over 90 år i 2050 sammenlignet med 2022.

 

Image
Befolkningsvekst 2022-2050 (MMMM) i Trøndelag fordelt på alder
Befolkningsvekst 2022-2050 (MMMM) i Trøndelag fordelt på alder

 

Samtidig som hovedalternativet tilsier at det blir 58,6 % flere personer som er 67 år eller eldre så øker antall personer i arbeidsaktuell alder (20-66 år) i Trøndelag med kun 1,4 % eller 4 200 personer i perioden 2020-2050.  Antall personer i aldersgruppen 0-20 år vil i den samme perioden bli redusert med 0,9 % eller 900 personer ifølge hovedalternativet i framskrivingen.

 

Image
Endring i Trøndelags befolkning 2022-2050 fordelt på alder (MMMM)
Endring i Trøndelags befolkning 2022-2050 fordelt på alder (MMMM)

 

Befolkningsvekst i Trondheimsområdet, befolkningsnedgang i distriktene.


78 % av befolkningsveksten i årene 2022-2050 vil kommet i Trondheim ifølge hovedalternativet i framskrivingen. Befolkningen i Trondheim vil ifølge hovedalternativet øker med 38 100 personer eller 18,1 %. Det betyr at andelen trøndere som bor i Trondheim øker fra 44,4 % i 2022 til 47,5 % i 2050. Trondheim forventes å ha 248 600 innbyggere i 2050.


Det er imidlertid ikke bare Trondheim som vil ha en betydelig befolkningsvekst frem mot 2050 ifølge befolkningsprognosene.  Flere av kommunene i Trondheims området anslås å ha sterk vekst.  Skaun anslås å få en vekst på 25,4 % ifølge hovedalternativet, mens Malvik forventes å få en vekst på 21,5. Videre har vi Melhus som forventes å få en vekst på 14,3 %.

 

Image
Befolkningsvekst 2022-2050 (MMMM)
Befolkningsvekst 2022-2050 (MMMM)

 

I tillegg til kommunen i Trondheimsområdet så er det Frøya og Hitra som ifølge hovedalternativet i framskrivingen vil få den sterkeste veksten frem mot 2050, men en befolkningsvekst på henholdsvis 27,1 % og 19,3 %.  Her har man over lengere tid hatt en sterk vekst med bakgrunn i betydelig arbeidsinnvandring i forbindelse med veksten i havbruksnæringen.

Utforsk framskrivingene for din kommune
 

Kilder og metode

Det er bruk tall fra SSB tabell 07459 og 13600


Faktafredag - Fakta om Trøndelag hver fredag

Faktafredag er en artikkelserie som hver fredag kort presentere noen tall og fakta om Trøndelag.