Hovedinnhold
Faktafredag
2024-2050 MMMM

Befolkningsframskrivinger for perioden 2024-2050

Vi vil være 529 500 Trøndere i 2050. I hovedalternativet i de nyeste befolkningsframskrivingene fra SSB så vokser Trøndelags befolkning med 9,6 % eller 46 500 personer i perioden 2024-2050. Trøndelag forventes nå å passere 500 000 innbyggere i 2030

Befolkningsutviklingen legger mye av grunnlaget for samfunnsutviklingen og befolkningsframskrivinger er derfor et viktig verktøy for samfunnsplanlegging. Det er imidlertid viktig å vite at det er usikkerhet knyttet til prognosene og at en rekke hendelser kan føre til at man får en annen utvikling enn det prognosene tilsier. Forutsetningen kan forandre seg.  Men selv om forutsetningen ikke forandrer seg så er det store forskjeller på hvor godt datagrunnlaget er for ulike regioner.   Spesielt for de minst folkerike kommunene så kan datagrunnlaget være smalt, noe som øker usikkerheten i prognosene.

Se og utforsk befolkningsframskrivingene :  https://trondelagitall.no/statistikk/befolkningsprognoser

 

SSBs befolkningsframskrivinger


SSB lager hvert andre år regionale befolkningsframskrivinger som gir ulike alternativer for befolkningsutviklinger i for landets fylker og kommuner.  SBB har ni prognosealternativ for befolkningsframskrivinger på kommunenivå. Hvert alternativ beskrives ved fire bokstaver i følgende rekkefølge: Fruktbarhet, Levealder, Innenlands flytting og Innvandring. Alternativene navngis ut fra vekstforutsetningene for hver variabel. M = middels, L = lav, H = høy, K = konstant, 0 = null.

Middelsalternativet, MMMM, er SSBs hovedalternativ. Det vil si Middels fruktbarhet, Middels levealder, Middels innenlandsk flytting og Middels innvandring.  I tillegg har man følgende prognose alternativ; Lav nasjonal vekst (LLML), Høy nasjonal vekst (HHMH), Lav nettoinnvandring (MMML), Høy nettoinnvandring (MMMH), Sterk aldring (LHML), Svak aldring (HLMH), Ingen nettoinnvandring (MMM0) og Ingen flytting (MM00).

Mer om SSBs befolkningsframskrivinger kan man lese her: https://www.ssb.no/befolkning/befolkningsframskrivinger/artikler/befolkningsframskrivinger-for-kommunene-2024

Du kan utforsk historiske befolkningsframskrivinger og se hvor godt de har truffet for din kommune på: https://trondelagitall.no/statistikk/historiske-befolkningsframskrivinger

 

Hovedpunkter fra befolkningsframskrivingene (hovedalternativet):

  • Trøndelags befolkning øker med 9,6 % eller 46 500 personer i perioden 2024-2050.
  • Befolkningsveksten i Trøndelag ligger litt under landsnittet på 10,2 %.
  • Mesteparten av befolkningsveksten i Trøndelag skjer i Trondheimsområdet.
  • Befolkningen i Trondheim vil øke fra 214 600 i 2024 til 250 300 i 2050. En vekst på 35 700 personer eller 16,7%.
  • Befolkningen i Trøndelag uten Trondheim vil øke med 4,0 % eller 10 700 i perioden 2024-2050.
  • Andel eldre i befolkningen øker. Andelen av befolkningen i Trøndelag som er over 80 år øker fra 4,8 % i 2024 til 9,6 % i 2050.

 

Befolkningen i Trøndelag frem mot 2050


Per 1.1.2024 var det 482 956 innbyggere i Trøndelag. Hovedalternativet i framskrivingen tilsier en vekst på 9,6 % eller 46 502 personer frem mot 2050 og at det vil være 529 458 innbyggere i Trøndelag i 2050.

Hovedalternativet tilsier at Trøndelag passerer 500 000 innbyggere i 2030. Det er 3 år før framskrivingen fra 2022 tilsa at vi ville være en halv million trøndere og 6 år før 2020 framskrivingen forventet at vi ville passere en halv million. 

Image
Befolkningsvekst Trøndelag 2024-2050, tre alternativer. Og historisk 1986-2024
Befolkningsvekst Trøndelag Historiske 1986-2024 og fremskriving 2024-2050, tre alternativer.

 

Det er et utfallsrom på 125 800 personer mellom høy- og lavalternativet i framskrivingen for hvor mange innbyggere det vil være i Trøndelag i 2050. Høyalternativet tilsier en befolkningsvekst i Trøndelag på ca. 107 700 personer eller 22,3 % i perioden 2024-2050. Ifølge høyalternativet vil det være 590 700 innbyggere i Trøndelag i 2050. Lavalternativet tilsier en nedgang i befolkningen i Trøndelag på ca. 18 000 personer (-3,8 %) frem mot 2050 og at det totalt blir 464 800 innbyggere i Trøndelag i 2050.

Befolkningen i Trøndelag blir eldre

 

Et hovedtrekk i den demografiske utviklingen er at andelen eldre i befolkningen øker betraktelig og at det er i de eldste aldersgruppene at man før den sterkeste veksten, mens det blir færre unge. Hovedalternativet tilsier at det blir 49 028 flere personer som er 67 år eller eldre i 2050 sammenlignet med 2024, noe som er en vekst på 48 %.  I 2050 vil 22,8 % av befolkningen i Trøndelag være 67 år eller eldre, opp fra 16,9 % i 2022.

Det er den eldste delen av aldersgruppen 67 år eller eldre som har den største veksten.  Det er forventet at det vil være 194 % flere personer som er over 90 år i 2050 sammenlignet med 2024.

Image
Endring i befolkningen i Trøndelag 2024-2050 fordelt på aldersgruppe. Hovedalternativet (MMMM)
Endring i befolkningen i Trøndelag 2024-2050 fordelt på aldersgruppe. Hovedalternativet (MMMM)

 

Samtidig som hovedalternativet tilsier at det blir 48 % flere personer som er 67 år eller eldre så øker antall personer i arbeidsaktuell alder (20-66 år) i Trøndelag med kun 2,7 % eller 7 900 personer i perioden 2024-2050.  Antall personer i aldersgruppen 0-19 år vil i den samme perioden bli redusert med 0,4 % eller 450 personer ifølge hovedalternativet i framskrivingen.

Image
Endring i Trøndelags befolkning 2024-2050 fordelt på alder (MMMM)
Endring i Trøndelags befolkning 2024-2050 fordelt på alder (MMMM)

 

Utforsk framskrivingene for din kommune

 

Under finner du et Interaktivt Dashboard på befolkningsfremskrivingene for Trøndelag. Dashboardet har flere sider, husk å bla mellom sidene for å se de ulike visningene.

 

Befolkningsvekst i Trondheimsområdet, befolkningsnedgang i distriktene.

 

77 % av befolkningsveksten i årene 2024-2050 vil kommet i Trondheim ifølge hovedalternativet i framskrivingen. Befolkningen i Trondheim vil ifølge hovedalternativet øker med 35 800 personer eller 16,7 %. Det betyr at andelen trøndere som bor i Trondheim øker fra 44,4 % i 2024 til 47,3 % i 2050. Trondheim forventes å ha 250 300 innbyggere i 2050.

Det er imidlertid ikke bare Trondheim som vil ha en betydelig befolkningsvekst frem mot 2050 ifølge befolkningsprognosene.  Flere av kommunene i Trondheims området anslås å ha sterk vekst.  Malvik anslås å få en vekst på 17,2 % ifølge hovedalternativet, mens Skaun forventes å få en vekst på 17,4 %. Videre har vi Melhus som forventes å få en vekst på 11,7 %.

Image
2024-2050 MMMM
Befolkningsvekt 2024-2050 Hovedalternativet (MMMM) fra SSBs 2024 fremskrivinger. 

 

I tillegg til kommunene i Trondheimsområdet så er det Frøya og Hitra som ifølge hovedalternativet i framskrivingen vil få den sterkeste veksten frem mot 2050, men en befolkningsvekst på henholdsvis 28,0 % og 19,4 %.  Her har man over lengere tid hatt en sterk vekst med bakgrunn i betydelig arbeidsinnvandring i forbindelse med veksten i havbruksnæringen.

Kilder og metode

I denneartikkelen er det brukt tall fra SSB tabell 07459 og 14288¨


Les mer om metoden bak framskrivingene her:  https://www.ssb.no/befolkning/befolkningsframskrivinger/artikler/befolkningsframskrivinger-for-kommunene-2024

Faktafredag - Fakta om Trøndelag hver fredag

 

Faktafredag er en artikkelserie som hver fredag kort presentere noen tall og fakta om Trøndelag.

Finn flere faktafredag-saker på: https://trondelagitall.no/faktafredag
Eldre faktafredags-saker kan man finne på: https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/plan-og-areal/kart-statistikk-og-analyse/nyhetsarkiv-kart-og-statistikk/