Hovedinnhold
Faktafredag
Befolkningsvekst og nettoinnvandring første 9 måneder 2022

Befolkningsvekst i de første 9 månedene av 2022

Vi var 476 948 trøndere ved utgangen av 3. kvartal 2022. I løpet av de første 9 månedene av 2022 har befolkningen i Trøndelag økt med 2 817 personer eller 0,6 %. Innvandring er den viktigste driveren for befolkningsveksten i Trøndelag i så langt i 2022. Økt dødelighet førte til en kraftig reduksjon i fødselsoverskuddet sammenlignet med tidligere år.

Utforsk befolkningstallene for kommunene i Trøndelag på:
Folketall og endringer per kvartal

 

Denne artikkelen omtaler den demografiske utviklingen i Trøndelag i løpet av de første 9 månedene av 2022. Det kan være tilfeldigheter eller spesielle hendelser som slår inn når man ser på en så kort tidsperiode, og utviklingen i løpet av disse 9 månedene er ikke nødvendigvis representativ for en lengre trend.  

Når man ser på kommunene i Trøndelag så finner man at i løpet av de første 9 månedene av 2022 var det Oppdal som hadde den største prosentvise befolkningsveksten blant de trønderske kommunene med en vekst på 2,0 % (142 personer), etterfulgt av Hitra (1,6 % eller 85 personer) og Malvik (1,4 % eller 198 personer). 

Målt i antall personer er det Trondheim (1 639 personer eller 0,8 %), Malvik (198 personer eller 1,4 %) og Stjørdal (161 personer eller 0,7 %) som hadde den største befolkningsveksten blant kommunene i Trøndelag i løpet av de første 9 månedene av 2022.

Image
Befolkningsvekst første 9 måneder av 2022
Befolkningsvekst første 9 måneder av 2022.

 

14 av de 38 kommunene i Trøndelag hadde befolkningsnedgang i løpet av de første 9 månedene av 2022.  Steinkjer (-127 personer eller -0,5 %) og Namsos (-88 personer eller -0,6 %) hadde størst befolkningsnedgang målt i antall personer, mens Røyrvik (-2,0 % eller -9 personer) og Lierne (-1,5% eller -19 personer) hadde den største prosentvise nedgangen.

 

Økt innvandring viktigste driver for befolkningsveksten

Innvandring er den viktigste driveren for befolkningsveksten i Trøndelag  så langt i 2022. Nettoinnvandringen til Trøndelag var på 2 841 personer (0,6 % av befolkningen) i løpet av de første 9 månedene av 2022.  Til sammenligning så var nettoinnvandringen til Trøndelag på 939 personer i samme periode i 2021.  

4 905 personer innvandret til Trøndelag, mens 2 064 personer utvandret fra Trøndelag i løpet av de første 9 månedene av 2022.

Image
Nettoinnvandring første 9 måneder av 2022
Nettoinnvandring første 9 måneder av 2022

 

Bosetting av flykninger utgjør en betydelig andel av innvandringen til Trøndelag hittil i 2022. Det er til sammen bosatt 2535 personer per 21. november. Av disse har 80 % eller 2021 personer kollektiv beskyttelse som flyktninger fra krigen i Ukraina. 

Image
Bosetting av flyktinger hittil i år per 21.nov 2022
Bosetting av flyktinger hittil i år per 21.nov 2022

 

 

Negativ netto innenlandsflytting så langt i 2022

Innenlandsflytting har bidratt negativt til befolkningsutviklingen i Trøndelag så langt i 2022. Trøndelag hadde netto innenlandsflytting på -561 personer (-0,1% av befolkningen) i løpet av de første 9 månedene av 2022. Det var 15 823 personer flyttet til Trøndelag fra andre steder av landet, mens 16 384 personer flyttet fra Trøndelag og til andre steder i Norge i løpet av årets første 9 måneder. 

Image
Netto innenlandsflytting første 9 måneder av 2022
Netto innenlandsflytting første 9 måneder av 2022

 

21 av de 38 kommunene i Trøndelag hadde en negativ flyttebalanse med resten av Norge i løpet av de første 3 kvartalene av 2022.  

 

Økt dødelighet reduserte fødselsoverskuddet

Fødselsoverskuddet i Trøndelag var på 537 personer (0,1 % av befolkningen) i løpet av de første 9 månedene av 2022.  Dette er 741 personer færre enn i samme perioden i 2021.  Det var 3 568 fødsler og 3 031 dødsfall i løpet av årets første 9 måneder. 
 
Antall fødte er på et noe lavere nivå enn i samme periode i 2021, og tallene tyder på en svak pandemi-effekt der antall fødsler gikk noe opp fra 2020 til 2021 og ned igjen så langt i 2022.

Image
Fødselsoverskudd først 9 måneder 2022
Fødselsoverskudd første 9 måneder av 2022

 

Det har vært en betydelig økning i antall dødsfall i Trøndelag sammenlignet med tidligere år. 3031 dødsfall i årets første 9 måneder mot 2 563 dødsfall i samme periode i 2021. Dette er noe man også har sett i andre deler av landet. Noe, men ikke alt, av denne økningen i dødelighet kan forklares med at man hadde en periode med lav dødelighet under pandemien når smitteverntiltakene reduserte blant annet antall influensadødsfall.

 

Image
Utvikling i antall dødsfall i Trøndelag per måned 2020-2022
Utvikling i antall dødsfall i Trøndelag per måned 2020-2022

 

Kilder og metode 

Dataene som er brukt i denne artikkelen kommer fra SSB tabell 01222. Bosettingstall er fra IMDI. 

Fødselsoverskudd eller fødselsbalanse er definert som antall fødte per år minus antall døde. Når dette tallet er positivt brukes betegnelsen fødselsoverskudd. Når dette tallet er negativt brukes betegnelsen fødselsunderskudd

Nettoflytting er antall personer som har flyttet inn til en kommune, minus antall personer som har flyttet ut. Både innenlandsflytting, innvandring og utvandring regnes med. Positive og negative verdier betegnes som henholdsvis nettoinnflytting og nettoutflytting.  

Nettoinnvandring og netto innenlandsflytting er antall personer som har flyttet inn til Trøndelag fra henholdsvis utlandet og resten av Norge, minus antall personer som har flyttet ut til henholdsvis utlandet og resten av Norge. 

Summen av fødselsoverskudd og nettoflytting er lik befolkningsvekst. 

 

Faktafredag - Fakta om Trøndelag hver fredag 

Faktafredag er en artikkelserie som hver fredag kort presentere noen tall og fakta om Trøndelag. 
 
Finn flere faktafredag-saker på: https://trondelagitall.no/faktafredag 

Eldre faktafredag-saker kan man finne på: https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/plan-og-areal/kart-statistikk-og-analyse/nyhetsarkiv-kart-og-statistikk/