Hovedinnhold
Faktafredag
Befolkningsvekst i de første 9 månedene av 2023

Befolkningsvekst i de første 9 månedene av 2023

Vi var 481 550 trøndere ved utgangen av 3. kvartal 2023. I løpet av de første 9 månedene av 2023 har befolkningen i Trøndelag økt med 3 080 personer eller 0,6 %. Innvandring har vært den viktigste driveren for befolkningsveksten i Trøndelag i så langt i 2023, selv om nettoinnvandringen er noe lavere enn i 2022.

Utforsk befolkningstallene for kommunene i Trøndelag på:
Folketall og endringer per kvartal

Denne artikkelen omtaler den demografiske utviklingen i Trøndelag i løpet av de første 9 månedene av 2023. Det kan være tilfeldigheter eller spesielle hendelser som slår inn når man ser på en så kort tidsperiode, og utviklingen i løpet av disse 9 månedene er ikke nødvendigvis representativ for en lengre trend.  


Når man ser på kommunene i Trøndelag så finner man at i løpet av de første 9 månedene av 2023 var det Leka som hadde den største prosentvise befolkningsveksten blant de trønderske kommunene med en vekst på 2,1 % (12 personer), etterfulgt av Selbu (1,8 % eller 73 personer) og Holtålen (1,7 % eller 33 personer).


Målt i antall personer er det Trondheim (1 433 personer eller 0,7 %), Malvik (179 personer eller 1,2 %) og Levanger (170 personer eller 0,8 %) som hadde den største befolkningsveksten blant kommunene i Trøndelag i løpet av de første 9 månedene av 2023.

 

Image
Befolkningsvekst i de første 9 månedene av 2023
Befolkningsvekst i de første 9 månedene av 2023

 

Kun 8 av de 38 kommunene i Trøndelag hadde befolkningsnedgang i løpet av de første 9 månedene av 2023.  Steinkjer (-45 personer eller -0,2 %) og Frosta (-15 personer eller -0,6 %) hadde størst befolkningsnedgang målt i antall personer, mens Røyrvik (-1,9 % eller -8 personer) og Flatanger (-1,1% eller -12 personer) hadde den største prosentvise nedgangen.


Både i 2022 og så langt i 2023 har vi sett et geografisk mønster i befolkningsutviklingen som skiller seg fra den historiske trenden. Mange av distriktskommunene har hatt en veldig god befolkningsutvikling i de siste 2 årene, blant annet som følge av bosetning av flykninger.  Dette gjør at vi ikke ser en like tydelig sentrum-periferi mønster i den demografiske utviklingen som vi har sett historisk.

Økt innvandring viktigste driver for befolkningsveksten


Innvandring er den viktigste driveren for befolkningsveksten i Trøndelag så langt i 2023, som det også var i 2022. Nettoinnvandringen til Trøndelag var på 2 442 personer (0,5 % av befolkningen) i løpet av de første 9 månedene av 2023.  Til sammenligning så var nettoinnvandringen til Trøndelag på 2 841 personer i løpet av de første 9 månedene av 2022 og på 939 personer i samme periode i 2021.  

Image
Nettoinnvandring første 9 måneder av 2023
Nettoinnvandring første 9 måneder av 2023

 

Kun 2 av 38 kommuner i Trøndelag hadde negativ nettoinnvandring i løpet av de første 9 månedene av 2023.


4 710 personer innvandret til Trøndelag, mens 2 268 personer utvandret fra Trøndelag i løpet av de første 9 månedene av 2023. I 2023, som i 2022, så er det den betydelige strømmen av flyktninger fra Ukraina som har vært hoveddriveren for den høye nettoinnvandringen.

Kommunene i Trøndelag har vedtatt å bosette 3 678 flyktninger i 2023, per 16. november var det bosatt 2 987 personer, hvorav 2 702 var personer fra Ukraina med kollektiv beskyttelse.

Malvik har betydelig høyere nettoinnvandring enn de andre kommune i Trøndelag så langt i 2023. Samtidig har kommunen også betydelig negativ innenlands flytting. Dette er trolig et resultat av at mange flyktninger har blitt førstegangsregistrert i kommunen, men at mange har flyttet raskt videre til andre kommuner.  I løpet av de første 9 månedene av 2023 hadde Malvik en nettoinnvandring på 531 personer og en netto innenlands flytting på -399 personer.

Negativ netto innenlands flytting og positivt fødselsoverskuddet så langt i 2023.


Innenlands flytting har bidratt negativt til befolkningsutviklingen i Trøndelag så langt i 2023 (noe som også var tilfelle i samme perioden i 2022. Trøndelag hadde netto innenlands flytting på -112 personer i løpet av de første 9 månedene av 2022. Det var 17 000 personer flyttet til Trøndelag fra andre steder av landet, mens 17 122 personer flyttet fra Trøndelag og til andre steder i Norge i løpet av årets første 9 måneder.

Image
Netto innenlandsflytting første 9 måneder av 2023
Netto innenlandsflytting første 9 måneder av 2023

 

12 av de 38 kommunene i Trøndelag hadde en negativ flyttebalanse med resten av Norge i løpet av de første 3 kvartalene av 2023.  


Fødselsoverskuddet i Trøndelag var på 750 personer (0,2 % av befolkningen) i løpet av de første 9 månedene av 2023.  Dette er opp fra 537 i samme periode 2022, men ned fra 1 278 i 2021. I 2023 var det 3 546 fødsler og 2 796 dødsfall i løpet av årets første 9 måneder.  16 av 38 kommuner i trøndelag hadde et positivt fødselsoverskudd i løpet av de første 3 kvartalene av 2023.  

 

 

Kilder og metode 

Dataene som er brukt i denne artikkelen kommer fra SSB tabell 01222. Bosettingstall er fra IMDI. 

Fødselsoverskudd eller fødselsbalanse er definert som antall fødte per år minus antall døde. Når dette tallet er positivt brukes betegnelsen fødselsoverskudd. Når dette tallet er negativt brukes betegnelsen fødselsunderskudd

Nettoflytting er antall personer som har flyttet inn til en kommune, minus antall personer som har flyttet ut. Både innenlandsflytting, innvandring og utvandring regnes med. Positive og negative verdier betegnes som henholdsvis nettoinnflytting og nettoutflytting.  

Nettoinnvandring og netto innenlandsflytting er antall personer som har flyttet inn til Trøndelag fra henholdsvis utlandet og resten av Norge, minus antall personer som har flyttet ut til henholdsvis utlandet og resten av Norge. 

Summen av fødselsoverskudd og nettoflytting er lik befolkningsvekst. 

 

Faktafredag - Fakta om Trøndelag hver fredag 

Faktafredag er en artikkelserie som hver fredag kort presentere noen tall og fakta om Trøndelag. 
 
Finn flere faktafredag-saker på: https://trondelagitall.no/faktafredag 

Eldre faktafredag-saker kan man finne på: https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/plan-og-areal/kart-statistikk-og-analyse/nyhetsarkiv-kart-og-statistikk/