Hovedinnhold
Faktafredag
Bosatte flyktinger per 29 august 2022

Bosettning av flyktinger og nettoinnvandring i første halvår av 2022

Så langt i 2022 (tall per 29. august) er det bosatt 1 300 flyktninger i trønderske kommuner. 1 027 av de bosatte flyktningene har såkalt kollektiv beskyttelse som betyr at de er fra Ukraina. Blant flyktningene fra Ukraina er omtrent 50% barn og ungdom, 40% voksne kvinner og 10% voksne menn. Selv om Ukraina dominerer så bosettes det også mange fra Syria, Eritrea og Kongo.

Kommunene i Trøndelag ble i 2022 anmodet om 3 790 plasser, og har vedtatt 3 610 plasser. Opprinnelig anmodning for 2022 (før Ukraina) var bare 641. Trønderske kommuner stiller opp med (nesten) det antall plasser IMDI har bedt om. Dette betyr også at alle kommuner i Trøndelag nå er bosettingskommuner.

Image
Bosatte flyktinger per 29 august 2022
Bosatte flyktinger, antall og per 1 000 innbygere. Status per 29 august 2022.

 

Utviklingen i bosetting av flyktninger over år varierer naturlig nok med behovet. IMDi har statistikk over faktisk bosatte fra 2012, og så langt siden 2012 er det høyest bosetting i 2016. I 2016 var det krigen i Syria som ga behov for ekstraordinær bosetting av flyktninger.

Image
annmodning om bosetting og faktisk bosetting av flyktininger i Trøndelag 2012-2022
Annmodning om bosetting og faktisk bosetting av flyktininger i Trøndelag 2012-2022

 

Statistikken for anmodninger om bosetting og vedtak om bosetting i kommunene strekker seg tilbake til 1995, og vi ser at 2022 er et toppår i hele den tidsperioden. Det kan nevnes at bosettingen av flyktninger fra det tidligere Jugoslavia var høyest i 1993, men hvor stor bosettingen var i Trøndelag før 1995 har vi ikke statistikk på.

 

Image
Annmodning, vedtak og  faktisk bosetting av flyktininger i Trøndelag 1995-2022
Annmodning, vedtak og  faktisk bosetting av flyktininger i Trøndelag 1995-2022

 

Det fortsatt uklart hvor stor den faktiske bosettingen blir i 2022. I UDIs siste anslag fra juni planlegger de for totalt 36 000 søknader i 2022 og 14 000 søknader i 2023 for landet. Så langt er det bosatt totalt 16 834 flyktninger i 2022. Det forventes altså en stor reduksjon i antall ankomster til neste år, men det vil altså avhenge kraftig av hvordan situasjonen i Ukraina utvikler seg. I tillegg antar man at ukrainske flyktninger vil returnere til hjemlandet i større grad enn andre flyktninger.  Trønder-Avisa meldte i en sak 29.8.2021 at 11 flyktninger bosatt i Verdal og Levanger hadde returnert til Ukraina.

 

Fra andre halvår 2021 og fremover var det en kraftig gjeninnhenting i nettoinnvandringen til Trøndelag.


Positiv nettoinnvandring har vært en av de sterkeste driverne for befolkningsveksten i Trøndelag de siste årene. I perioden 1.1.2010-1.1.2022 så sto nettoinnvandringen for 63,0 % av befolkningsveksten i Trøndelag, fødselsoverskuddet sto for 35,2 % og netto innenlands flytting sto for 1,8 %.  Svingninger i nettoinnvandringen har dermed stor betydning for befolkningsutviklingen i Trøndelag.  Under pandemien falt nettoinnvandringen til Trøndelag betraktelig.  Fra andre halvår 2021 og fremover var det en kraftig gjeninnhenting i nettoinnvandringen til Trøndelag.

 

Image
 Nettoinnvandring i Trøndelag, rullende sum av de siste 4 kvartal i perioden 1997k4 til 2022k2
Nettoinnvandring i Trøndelag, rullende sum av de siste 4 kvartal i perioden 1997k4 til 2022k2

 

Nettoinnvandringen til Trøndelag har vært på 3 659 personer løpet av de siste 4 kvartalene (3. kvartal 2021-2. kvartal 2022). Det var 5 715 personer som innvandret til Trøndelag og 2 056 som utvandret fra Trøndelag.  Under pandemien hadde man en skarp nedgang i innvandringen og en økning i utvandringen. 

 

Image
Innvandring og utvandring i Trøndelag, rullende sum av de siste 4 kvartal i perioden 1997k4 til 2022k2
Innvandring og utvandring i Trøndelag, rullende sum av de siste 4 kvartal i perioden 1997k4 til 2022k2

Trøndelag har aldri tidligere hatt et første halvår med like stor nettoinnvandring som det vi har sett i 2022.


I løpet av første halvår 2022 så var nettoinnvandringen til Trøndelag på 1 785 personer.  Trøndelag har aldri tidligere hatt et første halvår med like stor nettoinnvandring som det vi har sett i 2022. Gjeninnhenting etter en periode med lav innvandring under pandemien og økt tilstrømming av flyktninger som følge av krigen i Ukraina, er med på å forklare den sterke nettoinnvandringen til Trøndelag i første halvår 2022.

 

Image
Nettoinnvandring til Trøndelag i første halvår i perioden 1998-2022
Nettoinnvandring til Trøndelag i første halvår i perioden 1998-2022

 

Det var 2 814 personer som innvandret til Trøndelag i første halvår 2022, mens 1 029 personer utvandret fra Trøndelag.  Nesten alle kommunene i Trøndelag hadde positiv nettoinnvandring i løpet av første halvår 2022. Kun tre kommuner i Trøndelag hadde negativ nettoinnvandring i perioden.  Trondheim hadde en nettoinnvandring på 782 personer i første halvår 2022, mens de resterende kommunene i Trøndelag hadde en nettoinnvandring på 1 003 personer.

 

Kilder og metode


IMDi: https://www.imdi.no/tall-og-statistikk/steder/F50/befolkning/bosatt_anmodede/historikk


UDI:  Vurdering av antall som vil søke beskyttelse i Norge i 2022 og 2023 (juni 2022) - UDI


Trønder-Avisa Et titalls flyktninger har returnert til Ukraina: Dette er status på flyktningetilstrømningen på Innherred

 

Tall på nettoinnvandring, innvandring og utvandring per kvartal er hentet fra  SSB tabell 01222


Begreper

Anmodning om bosetting fra IMDi: Anmodning er det antallet flyktninger IMDi på vegne av staten ber en kommune om å bosette, basert på prognoser for bosettingsbehovet neste år.


Vedtak om bosetting: Antall flyktninger kommunen har vedtatt å bosette i løpet av året, på bakgrunn av anmodning fra IMDi. Kommunen bestemmer selv hvor mange flyktninger de skal bosette i løpet av året. Kommuner som har fattet vedtak om å ikke bosette er ført opp med 0 i vedtak. Kommuner som ikke har fattet vedtak vises med "manglende data".


Faktisk bosetting: En flyktning er bosatt når han eller hun ankommer kommunen som har vedtatt å bosette ham eller henne. Tallene inkluderer både overføringsflyktninger og flyktninger bosatt fra mottak i Norge. Personer med familieinnvandringstillatelse som er bosatt fra mottak er inkludert. Personer med familieinnvandringstillatelse som ankommer direkte til sin familie telles ikke med.


Faktafredag - Fakta om Trøndelag hver fredag


Faktafredag er en artikkelserie som hver fredag kort presentere noen tall og fakta om Trøndelag.


Finn flere faktafredag-saker på: https://trondelagitall.no/faktafredag


Eldre faktafredags-saker kan man finne på: https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/plan-og-areal/kart-statistikk-og-analyse/nyhetsarkiv-kart-og-statistikk/