Hovedinnhold
Faktafredag
Andel av husstander som har dekning for ≥ 1000/1000 (Mbit/s) – 2022

Bredbåndsdekning i Trøndelag i 2022

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (NKOM) kartlegger hvert år bredbåndsdekningen i Norge. Den siste dekningsundersøkelsen viser at det i 79,0 % av husstandene i Trøndelag i 2022 var mulig å få 1000/1000 Mbit/s bredbånd.

Tilstedeværelse av god digitale infrastruktur er en premissgiver for mye av den økonomiske aktiviteten i det moderne samfunnet. Stadig flere offentlige og private tjenester blir digitalisert og god bredbåndsdekning er en forutsetning for at Trøndelags befolkning skal ha et likt og fullverdig tilbud som mulig av en rekke sentrale tjenester. Dette ble spesielt tydelig under covid-19 pandemien. Derfor gir Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) sin kartlegging av bredbånds dekningen i Norge viktig kunnskap


Bredbåndsdekningen oppgis i prosent av antall husstander. Dette omtales også som tilbud eller muligheten for bredbånd. Bredbåndsdekningen omfatter summen av de husstander som allerede har et abonnement, de husstander som er knyttet til nettet, men som ikke har abonnement på denne aksessen, og til sist de husstander som er i nærheten av et eksisterende nett og som kan knyttes til dette nettet på akseptable vilkår. Noen tilbydere kan ikke oppgi adresser og boliger som ligger nær eksisterende nett, i disse tilfellene har Nkom (Nasjonal kommunikasjonsmyndighet) gjort en estimering for å identifisere boliger som ligger nær eksisterende nett.

 

Bredbåndsdekningen omfatter bebodde boliger. Dette er boliger som ligger i bygninger med minst én husstand registrert i folkeregisteret. Fritidsboliger og andre boliger faller dermed utenfor. Bredbåndsdekningen beregnes for ulike teknologier og ulike hastigheter. Måletidspunktet er oppgitt til utgangen av første halvår 2022. I praksis skjer datainnsamlingen i løpet av juli og august.

 

Utforsk bredbåndsdekningen i Trøndelag etter ulike teknologier og hastigheter

 

 

Bredbåndsdekning av 1 000/1 000 Mbit/s og 100 Mbit/s i 2022

De siste årene har det vært betydelig bredbåndsutbygging i Trøndelag. Den siste dekningsundersøkelsen viser at det i 79,0 % av husstandene i Trøndelag i 2022 var mulig å få 1 000/1 000 Mbit/s bredbånd. Dette er en økning fra 70 % i 2021.

 

I tettbygde områder i Trøndelag i 2022 har 83,3 % av husstandene mulighet for 1 000/1 000 Mbit/s bredbånd, mens 64,7 % av husstandene har tilsvarende mulighet i spredtbygde områder.

 

Image
Andel av husstander som har dekning for ≥ 1000/1000 (Mbit/s) – 2022
Andel av husstander som har dekning for ≥ 1000/1000 (Mbit/s) – 2022

 

Når man sammenligner bredbåndsutbyggingen i Trøndelag med resten av landet så finner man Trøndelag ligger noe under snittet i forhold til bredbåndsutbygging, spesielt i forhold til de høyeste hastighetene.  Hvor langt fylkene har kommet i bredbåndsutbyggingen avhenger av mange faktorer, ikke minst bosetningsstrukturen i fylket.

 

Image
Andel av husstander som har dekning for ≥ 100 (Mbit/s) – 2022
Andel av husstander som har dekning for ≥ 100 (Mbit-s) – 2022
Image
Bredbåndsdekning 2022. Hastighet - alle teknologier på fast bredbånd

 

91 % av husholdningene i Trøndelag hadde dekning for bredbånd med en hastighet på 100Mbit/s eller høyere i 2022, opp fra 88,6 % i 2021.

 

Bredbåndsdekningen er fremdeles bedre utbygd i tettbygdeområder enn i spredtbygde områder. I tettbygde områder i Trøndelag i 2022 har 97,3 % av husstandene mulighet for 100Mbit/s eller høyere hastighets bredbånd mens 66,3 % av husstandene har tilsvarende mulighet i spredtbygde områder.

 

Når man ser på de lavere hastighetene så finner man at 92,6 % av befolkningen i spredtbygde områder i Trøndelag har tilgang til bredbånd på 30 Mbit/s eller raskere.

 

Merknad: For flere av kommunen på Fosen har tall fra en lokal bredbåndsleverandør ikke kommet med i NKOM sin undersøkelse i 2022. Dette fører til at dekningsundersøkelsen viser en  lavere bredbånddekning enn det som faktisk er tilfelle for enkelte kommuner. Dette slår spesielt inn for Indre Fosen kommune.

 

Mobil dekning i 2022

Store deler av landet er dekket av mobilnett med 4G. Det betyr at nesten alle husstander (bebodde boliger) har 4G-dekning utendørs med en håndholdt mobiltelefon. Ved basisdekning mottar mobiltelefonen en signalstyrke som gir stor sannsynlighet for tilgang til mobildata. Abonnenten er imidlertid ikke sikret høyere hastigheter. Ved basisdekning er hastigheten gjennomgående lavere enn 30 Mbit/s. Når mobiltelefonen får tilgang til høyere signalstyrke vil abonnenten normalt få tilgang til høyere hastigheter. I tillegg til basisdekning er det derfor beregnet dekning med signalstyrke og frekvenser som gjennomgående gir 30 Mbit/s og 100 Mbit/s i nedstrøms hastighet.

 

Image
Andel av husstander som har Mobildekning for ≥ 100 (Mbit/s) – 2022
Andel av husstander som har Mobildekning for ≥ 100 (Mbit/s) – 2022

 

Dekningsundersøkelsen viser at 79,1 % av husstandene i Trøndelag dekning for 100 Mbit/s hastighet via enten 4G eller 5G i 2022.  98,5 % av husstandene i Trøndelag har mobildekning for en hastighet på 30 Mbit/s eller raskere.  I tettbygdestrøk hadde 99,9 % dekning for 30 Mbit/s eller raskere., mens 93,4 % av husstandene i spretbygdestrøk i Trøndelag hadde dekning for 30 Mbit/s eller raskere.

 

Image
Mobildekning 2022. Hastighet
Mobildekning 2022. Hastighet

 

Kilder og metode

I denne artikkelen er det brukt data fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighets (NKOM) sin dekningsundersøkelse  : https://ekomstatistikken.nkom.no/#/article/dekning_regionalt2022

 

Faktafredag - Fakta om Trøndelag hver fredag


Faktafredag er en artikkelserie som hver fredag kort presentere noen tall og fakta om Trøndelag.

 

Finn flere faktafredag-saker på: https://trondelagitall.no/faktafredag


Eldre faktafredags-saker kan man finne på: https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/plan-og-areal/kart-statistikk-og-analyse/nyhetsarkiv-kart-og-statistikk/