Hovedinnhold
Den lange trenden. Folkemengde i Trøndelag 1769-2022. Antall og andel av Norges befolkning

Den lange trenden - befolkningsvekst i Trøndelag 1769-2020

Det er 474 000 innbyggere i Trøndelag og det har aldri vært flere trøndere, men Trøndelags andel av Norges befolkning er imidlertid på et historisk lavt nivå. Den høyeste «trønderandelen» i Norge hadde man på 1840 tallet.

I Norge er det gjennomført systematiske folketellinger siden 1769. Den gang var det 80 500 mennesker som bodde i det som i dag er Trøndelag. I 1800 hadde folkemengden steget til 105 500, og i 1900 var det blitt 224 000 trøndere. I 1950 var antallet kommet opp i 313 000, og i løpet av 2004 passert Trøndelag 400 000 innbyggere. Nå i 2020 er vi nesten 470 000 trøndere og prognosene tilsier at folketallet i Trøndelag vil passere 500 000 i løpet av 2036.

Image
Den lange trenden. Folkemengde i Trøndelag 1769-2022. Antall og andel av Norges befolkning

Fra 1769 og frem til 1800 var den årlige befolkningsveksten i Trøndelag på litt under 1 % i året. Fra 1800 og frem til 1815 var befolkningsveksten i snitt kun 0,1 % i året, her var det trolig enkelte år mellom folketellingene hvor det var betydelig befolkningsnedgang, blant annet på grunn av hungersnød som følge av blokaden av Norge under Napoleonskrigen. Deretter kom det en periode mellom 1815–1865 med veldig sterk folketalsvekst, faktisk den raskeste folketallsveksten Trøndelag noensinne har sett. Fra 1860 tallet fulgte deretter en periode med lavere vekst i folketallet som blant annet skyldtes stor utvandring til Amerika.

 

De største fødselstallene kom etter krigen og varte til midten av 1960-tallet. Deretter kom en periode med lavere fødselstall som nådde bunnen på begynnelsen av 1980-tallet. Siden har fruktbarheten igjen økt noe. Etter 2005 har det vært stor nettoinnvandring til landet og Trøndelag, og innvandring står for omtrent to tredjedeler av befolkningsveksten de siste årene. Selv om den prosentvise veksten var høyere i perioden 1815-1865 enn i perioden etter år 2000 så har den årlige veksten målt i antall personer vært høyest i perioden etter år 2000.

 

I 1841 er det estimert at 12,2 % av Norges befolkning bodde i Trøndelag. Dette er den høyeste «trønderandelen» i Norges befolkning som noensinne er målt og siden har Trøndelags andel av befolkningen sunket og er i 2022 på 8,7 %.

 

Nyere tid

Når man ser befolkningsutviklingen i Trøndelag de siste 30 årene så ser man at den årlige befolkningsveksten i Trøndelag målt i prosent har stort sett fulgt svingningen i befolkningsveksten man ser ellers i landet. Dette gjelder spesielt fra år 2000 og utover. Dette gjelder spesielt innvandringen, som er drevet av blant annet konjunkturutvikling både i Norge og andre land.

Image
Årlig befolkningvekst Trøndelag, Trondheim og Norge. 1986-2021

 

Den årlige befolkningsveksten i Norge økte kraftig på 2000-tallet, stabiliserte seg på et høyt nivå (1,2 % -1,3 %) i perioden 2007-2012, for deretter å gå jevnt nedover til før man fikk en liten økning i vekst takten igjen i 2021.

Kilder og metode

Kildene som er brukt i denne artikkelen er SSB tabell 09501, 06913 og 05803. Det er brukt dagens fylkesgrenser for Trøndelag for hele perioden 1769 til 2022.