Hovedinnhold
Faktafredag
Boligbygging i Trøndelag i 2020-2023 per 1 000 eksisterende boliger

Det ble bygd 2 919 boliger i Trøndelag i 2023

Det ble bygd 2 919 boliger i Trøndelag i 2023. I perioden 2020-2023 er det blitt bygd 11 798 boliger i Trøndelag. Det er i Trondheim det bygges flest boliger, 57,1 % eller 6 742 boliger ble bygd i Trondheim i perioden 2020-2023.

I 2023 ble det fullført 2 919 boliger i Trøndelag, som er en liten nedgang fra 2 982 i 2022. Det er også betydelig færre enn man så i toppårene 2016-2018, med henholdsvis 3 898, 3 881 og 3 498 fullførte boliger. I et lengre tidsperspektiv er boligbyggingen i Trøndelag likevel relativt høy, og betydelig høyere enn i årene etter finanskrisen. I årene 2009 og 2010 var antallet fullførte boliger i Trøndelag henholdsvis 1 179 og 1 028.

Image
Boligbygging 2000-2023
Boligbygging i Trøndelag 2000-2023

 

Det er store svingninger i den årlige boligbygningen i Trøndelag forårsaket av konjunktursvingninger i boligmarkedet og tidspunkt for igangsettelse av store utbyggingsprosjekter. På lang sikt er den underliggende trenden i boligbyggingen imidlertid drevet av befolkningsvekst, endringer i boligpreferanser og behovet for erstatning av eldre boligmasse.

I Trondheim ble det bygget 1 624 boliger i 2023, og det utgjør 56 % av alle fullførte i fylket. Kommunene med flest fullførte etter Trondheim er Melhus (173), Malvik (142), Stjørdal (141), Verdal (101) og Orkland (80).

Se også: https://trondelagitall.no/statistikk/boligbygging

Se også: https://trondelagitall.no/statistikk/boligmasse-i-trondelag

Selv om enebolig er den mest vanlige typen bolig i Trøndelag så er det boligblokker som dominerer når man ser på nybygg. 65 % av boligene bygd i Trøndelag i 2023 var i boligblokk, mens kun 16 % var enebolig. I tillegg sto rekkehus og kjedehus for 11 % av boligene bygd i 2023. Andelen eneboliger er høyest i distriktene og boligmassen i Trondheim skiller seg klart fra resten en av fylket ved å ha en mindre andel eneboliger og en større andel blokkleiligheter og rekkehus. 43,9 % av boligene i Trondheim er i blokk, mens kun 21,9 % er enebolig per 1.1.2024.

Boligbygging i perioden 2020-2023

Image
Boligbygging i Trøndelag i 2020-2023, etter type

I perioden 2020-2023 er det blitt bygd 11 798 boliger i Trøndelag. Det er i Trondheim det bygges flest boliger, 57,1 % eller 6 742 boliger ble bygd i Trondheim i perioden 2020-2023. Etter Trondheim så er det i Levanger (537), Stjørdal (504) og Melhus (485) hvor det er blitt fullført bygging av flest boliger i perioden 2020-2023.  Lavest antall fullførte boliger finner vi i Namsskogan (1) og Meråker (6)


Av boligene bygd i Trøndelag i perioden 2020-2023 var 54,3 % i boligblokk, 18,1 % var eneboliger og 11,6 % var rekkehus. I Trondheim var 68,6 % av boligene som ble bygd i perioden blokkleiligheter.

 

Boligbygging relativt til eksisterende boligmasse


Totalt sett er det i Trondheim at det bygges flest boliger, men ser vi på byggeaktiviteten i perioden 2020-2023 i forhold til størrelsen på den eksisterende boligmassen så er det så er det derimot Frøya som har hatt størst boligbygging.

Image
Boligbygging i Trøndelag i 2020-2023 per 1 000 eksisterende boliger
Boligbygging i Trøndelag i 2020-2023 per 1 000 eksisterende boliger

 

I perioden 2020-2023 ble det i snitt fullført 50 nye boliger per 1 000 eksisterende boliger i Trøndelag. Trondheim ligger noe over snittet med 63 fullførte boliger per 1 000 eksisterende.

Til sammenligning så har det ifølge registrene blitt fullført 97 boliger per 1000 eksisterende på Frøya i samme periode. I absolutt antall så er det snakk om 244 fullførte boliger på Frøya i perioden 2020-2023.

I tillegg til Frøya så er kommunene med høyest relativ boligbygging de siste fem årene; Melhus (65 per 1000 eksisterende), Trondheim (63 per 1000 eksisterende),  Malvik (63 per 1000 eksisterende) og Inderøy (62 per 1000 eksisterende).

 

Boligbygging sammenlignet med befolkningsvekst

Boligbygging henger tett sammen med befolkningsvekst. I figuren under er boligbyggingen i perioden 2020-2023 i trønderske kommuner satt opp mot befolkningsveksten i perioden 1.1.2020 til 1.1.2024.

Image
Boligbygging og befolkningvekst i Trøndelag i 2020-2023
Boligbygging og befolkningsvekst i Trøndelag i 2020-2023

 

Figuren viser at det er en sammenheng mellom befolkningsvekst i prosent og antall fullførte boliger per 1 000 eksisterende, men at den ikke er så tydelig akkurat for denne tidsperioden.

Se også: https://trondelagitall.no/statistikk/folketall-og-endringer

Bygging i eller ved eksisterende tettsted


I 2022 ble 40,1 % av byggingen av boligbygninger i Trøndelag foretatt innenfor et eksisterende tettsted, ytterligere 7,2 % av boligbygningen ble bygd i utvidelsen av et eksisterende tettsted.  Merk her at en boligbygning kan inneholde flere boliger, slik at andelen boliger som er bygd i eller i utvidelsen av eksisterende tettsted er noe høyere. 37,6 % av boligbygningen ble imidlertid bygd mer enn 3 kilometer fra eksisterende tettsted.   

For Trøndelag uten Trondheim så var det kun 27,1 % nye boligbygningen i 2022 som kom innenfor et eksisterende tettsted, mens 6,3 % kom i utvidelsen av ett eksisterende tettsted. 48,5 % av nye boligbygninger i Trøndelag uten Trondheim var mer enn 3 kilometer fra et eksisterende tettsted.

Image
Nye boligbygninger i Trøndelag i 2022, etter avstand til tettsted og arealklasse
Nye boligbygninger i Trøndelag i 2022, etter avstand til tettsted og arealklasse

 

Når man ser på hva slags areal det ble bygd boliger på så finner man at i 2022 så ble 54 % av nye boligbygninger bygd på allerede bebygdareal, mens 25,4 % ble bygd på tidligere skogsareal, 11,1 % på åpen fastmark, 6,3 % på fyll dyrka jord og 1,6 % på myr.


Se også: https://trondelagitall.no/statistikk/nye-bygninger-etter-avstand-til-tettsted-bygningstype-og-arealklasse

 

Kilder og metode

I denne artikkelen er det brukt tall fra SSB tabell 05940, 06265, 11441 og 07459

Faktafredag - Fakta om Trøndelag hver fredag

Faktafredag er en artikkelserie som hver fredag kort presentere noen tall og fakta om Trøndelag.

Finn flere faktafredag-saker på: https://trondelagitall.no/faktafredag
Eldre faktafredags-saker kan man finne på: https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/plan-og-areal/kart-statistikk-og-analyse/nyhetsarkiv-kart-og-statistikk/