Hovedinnhold
Faktafredag
Lønnstakere med arbeidsted Trøndelag per 4. kvartal 2022. Gjennomsnittsalder og andel over 60 år - yrker med mer enn 500 lønnstakere

Gjennomsnittsalder for ulike yrker i Trøndelag per 4. kvartal 2022

Gjennomsnittsalderen til arbeidere i Trøndelag var 41,2 år i 4. kvartal 2022. 12,4 % av de sysselsatte med arbeidsplass i Trøndelag var over 60 år, og 3,2 % av de sysselsatte var 67 år eller eldre. Blant noen yrker er gjennomsnittsalderen imidlertid betydelig høyere.
Image
Gjennomsnittsalder sysselsatte med arbeidssted Trøndelag i perioden 2000-2022

Gjennomsnittsalderen i den norske og trønderske befolkningen øker, og dette bidrar til at gjennomsnittsalderen til sysselsatte i Trøndelag også øker. Snittalderen til befolkningen i Trøndelag var 41,0 år per 1.1.2023, mens medianalderen var 39 år. Snittalderen på befolkningen bosatt i Trøndelag har økt med nesten 2 år fra år 2000 til 2023


Se også: https://trondelagitall.no/statistikk/alder


Gjennomsnittsalderen til sysselsatte med arbeidsplass i Trøndelag var 41,2 år i 4. kvartal 2022. De sysselsatte med arbeidsplass i Trøndelag var dermed i snitt litt eldre enn befolkningen generelt. Gjennomsnittsalderen på de sysselsatte i Trøndelag har økt litt mindre enn alderen på befolkningen generelt, opp med 0,9 år siden 4. kvartal 2000.

Når man ser på utviklingen siden 4. kvartal 2000 og frem til 4. kvartal 2022 så ser man at det var en bratt økning i gjennomsnittsalderen til de sysselsatte i Trøndelag i perioden 2000-2005. Deretter falt gjennomsnittsalderen i 2007, i forbindelse med finanskrisen, før den økte igjen frem til 2013. Gjennomsnittsalderen til sysselsatte i Trøndelag lå stabilt på 41,6 år i perioden 2013 til 2017, før den falt til 41,5 år i 2018 og lå på det nivået frem til 2020. I 2021 og 2022 så man en nedgang i snittalderen, ned til 41,2 år per 4. kvartal 2022.

Det er flere grunner at snittalderen for sysselsatte ikke har økt like mye som snittalderen til befolkningen generelt. Blant annet har man fått et høyere innslag av arbeidsinnvandrere, som i snitt er noe yngre enn den øvrige befolkningen. I 2000 så utgjorde innvandre ca. 3 % av de sysselsatte med arbeidsted Trøndelag, mot ca. 13,2 % i 2022. Snittalderen til sysselsatte innvandre med arbeidsted Trøndelag per 4. kvartal 2022 var 39,5 år, mot 41,6 år for den øvrige befolkningen.

Yrker med høyest og lavest gjennomsnittsalder

Ved å analysere aldersfordelingen fordelt på detaljerte yrker kan vi få en bedre forståelse av arbeidsstyrkens sammensetning og dermed også av erstatningsbehovet i arbeidslivet. Selv om arbeidstakere som går av med pensjon ikke nødvendigvis erstattes av personer med helt samme kompetanse, så kan alderssammensetningen bidra til å fortelle oss noe om hvilken kompetanse som vil etterspørres i årene som kommer på grunn av naturlig avgang.

Hvis man ser på yrker med flere enn 100 lønnstakere med så finner vi at gjennomsnittsalderen i yrkene varierer fra 21,2 år for menige til 54,0 år for bussjåfører og trikkeførere.

Image
Top 10 yrker med høyeste og laveste gjennomsnittsalder. Lønnstakere med arbeidstedet Trøndelag per 4. kvartal 2022
Top 10 yrker med høyeste og laveste gjennomsnittsalder. Lønnstakere med arbeidstedet Trøndelag per 4. kvartal 2022

 

I tillegg til menige så er yrkene med lavest gjennomsnittsalder; Intervjuere (22,8 år), idrettsutøvere (23,4 år) og bartendere (26,6 år).  Når vi ser de 10 yrkene med laveste alder så finner vi flere yrker knyttet til overnatting og servering, i tillegg til yrker knyttet til sport og idrett.  

Blant yrkene med høyest alder så har vi, i tillegg til bussjåfører og trikkeførere (54,0 år,) geistlige yrker (51,5 år). Deretter så finner vi en overvekt av lederstillinger blant de 10 yrkene med høyest gjennomsnittsalder i Trøndelag.

Se også: https://trondelagitall.no/statistikk/bedriftsundersokelsen
Se også: https://trondelagitall.no/statistikk/lonnstakere-etter-yrke

I figuren under vises både gjennomsnittsalderen og andel som er over 60 år for yrker i Trøndelag med mer enn 500 lønnstakere.  Andelen som er over 60 år i et yrke gir en indikasjon på hvor mange som kan tenkes å gå av med pesnsjon de neste årene, og sier dermed noe om det potensielle ersatningbehovet i yrket.

Image
Lønnstakere med arbeidsted Trøndelag per 4. kvartal 2022. Gjennomsnittsalder og andel over 60 år - yrker med mer enn 500 lønnstakere
Lønnstakere med arbeidsted Trøndelag per 4. kvartal 2022. Gjennomsnittsalder og andel over 60 år - yrker med mer enn 500 lønnstakere

 

Av figuren kan man se at bussjåfører og trikkeførere ikke bare har høyest snittalder, men også absolutt høyest andel lønnstakere som er over 60 år. 41,2 % av bussjåfører og trikkeførere i Trøndelag er over 60 år, mot et snitt på 12,4 % for alle yrker.  Hele 17,1 % av bussjåfører og trikkeførere med arbeidsted i Trøndelag per 4. kvartal 2022 er også over 67 år. Og kun 18 % er 39 år eller yngre.  I perioden 2015-2022 har antall bussjåfører og trikkeførere i Trøndelag som er over 60 år økt med 46 %.

Kilder og metode 

Denne artikkelen er basert på tall og statistikk fra analyser gjort ved hjelp av Microdata.no.

Faktafredag - Fakta om Trøndelag hver fredag 

Faktafredag er en artikkelserie som hver fredag kort presentere noen tall og fakta om Trøndelag. 
 
Finn flere faktafredag-saker på: https://trondelagitall.no/faktafredag 

Eldre faktafredag-saker kan man finne på: https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/plan-og-areal/kart-statistikk-og-analyse/nyhetsarkiv-kart-og-statistikk/