Hovedinnhold
Faktafredag
Diagram Sysselsetting i helse og omsorg og øvrige næringer i 2008. 2022 og 2040. Mellomalternativ.

Helsepersonell fram mot 2040

Siden 2008 har antallet sysselsatt som helsepersonell i Trøndelag økt fra 30 013 til 39 114. Det tilsvarer 30 % vekst eller en gjennomsnittlig årlig vekst i perioden på 1,9 %. I samme periode har samlet sysselsetting økt med 14 % som tilsvarer en årlig vekstrate på 0,9 %. Det betyr at helsepersonell utgjorde 13,8 % av total sysselsetting i Trøndelag i 2008 og 15,9 % i 2022.

Veksten har skjedd i en periode der man har hatt en viss vekst i antall eldre i befolkningen, men eldrebølgen forventes å påvirke behovet for helsepersonell i enda større grad i årene framover.

Når man fordeler helsepersonell på ulike helseområder så er det flest sysselsatte i Kommunal helse og omsorg med 17 991 i Trøndelag i 2022. Det andre store helseområdet er Somatiske institusjoner, som inneholder sykehusene og rehabiliteringsinstitusjoner, og har 11 175 sysselsatt i 2022.

Image
Sysselsatt helsepersonell etter helseområde 2008-2022

 

Helsepersonellkommisjonen (NOU 2023:4) fastslår at sysselsettingen i helse- og omsorgstjenesten i Norge er tredoblet fra tidlig på 1970-tallet, og utgjør over 15 % av sysselsettingen i 2021. Helse og omsorg inkluderer barnehage og skolefritidsordning som utgjør en del av denne veksten, men det har vært formidabel vekst også om man ser tar vekk sysselsettingen innen oppvekst.

Sysselsettingsstatistikken 2008-2022 viser at det har vært høyere vekst i sysselsettingen enn gjennomsnittet for Trøndelag innenfor alle helseområder i perioden 2008-2022. Det er noe variasjon mellom helseområdene, som kan skyldes endringer i rollefordeling og oppgaveløsning like mye som endringer i selve produksjonen.

Veksten i sysselsettingen skyldes trolig mange forhold. Med velstandsutvikling og økt levestandard har økt forventinger og krav til tjenestene. Tilgang på informasjon om helse gjennom internett har trolig også ført til økte forventinger. Nye og mer avanserte behandlingsformer har gitt høyere overlevelse. Økt levealder gir flere eldre som i gjennomsnitt etterspør mer helse og omsorgstjenester. Generell befolkningsvekst utgjør også en del av veksten.
 

Etterspørselen etter helsepersonell fram mot 2040

SSB har ved hjelp av framskrivningsvertøyet Helsemod (Arbeidsmarkedet for helsepersonell fram mot 2040) beregnet etterspørselen etter helsepersonell i Norge fram mot 2040. Det er ikke gjort egne beregninger for Trøndelag, men det antas at forutsetningene for Trøndelag samlet ikke er så ulik de man finner for landet samlet.

SSB har tre ulike alternativer for framtidig etterspørsel etter helsepersonell. Prognosene er bygget opp av ulike komponenter med ulik utvikling i de ulike alternativene, som har betydning for den fremtidige etterspørselen etter tjenestene:

 • Demografi. Den demografiske utviklingen og sammensetningen i befolkningen. Herunder andel eldre.
 • Bedre helse. Antakelser om utviklingen i helsetilstand ved økende levealder, altså om helsetilstanden bedres eller ikke for personer eldre enn 55 år i takt med økt levealder.
 • Uformell omsorg. Omfanget av ubetalt omsorgsarbeid utført i hjemmet holdes enten konstant på anslått nivå på 90 000 årsverk (SSB-anslag for 2017) eller prosentvis vekst tilsvarende etterspørselen etter årsverk i de formelle omsorgstjenestene.
 • Standardvekst. Utviklingen i tid brukt av helsepersonell per bruker.
 • Produktivitetsvekst. Utviklingen i produserte tjenester i forhold til antallet personell.
Image
Forutsetninger for etterspørselsberegning i Helsemod
Forutsetninger i de tre alternativene i SSBs framskrivninger for etterspørsel etter helsepersonell med Helsemod.

 

Fra 39 144 personer sysselsatt som helsepersonell i 2022 blir veksten i etterspørselen på nivå med SSBs framskrivning for landet 22 % for lavalternativet til 2040, 47 % for middelalternativet og 71 % for høyalternativet.

Image
Helsepersonell i Trøndelag 2008-2040
Sysselsetting av helsepersonell 2008-2022 og prognoser på etterspørsel etter helsepersonell 2019-2040 samlet for Trøndelag.

 

Veksttakten i helsepersonell i årene 2008-2022 har vært like høy som det SSB beregner i mellomalternativet fram mot 2040. Med den kommende aldringen i samfunnet som kommer fram mot 2040 så er det kanskje noe lavere enn forventet. Det er imidlertid ikke alle helseområder som blir like sterkt påvirket av stor økning i befolkningen over 80 år. Alternativene viser at det er stor usikkerhet i framtidig etterspørsel, med et estimat på samlet sysselsetting av helsepersonell fra 44 700 til 62 500 i Trøndelag i 2040.

Nok arbeidskraft i øvrige næringer?

Når man ser på den samlede sysselsettingen i Trøndelag så har den vokst fra 216 717 i 2008 til 246 556 i 2022 For å framskrive den samlede sysselsettingen i Trøndelag til 2040 så har vi i denne analysen tatt utgangspunkt i SSBs hovedalternativ MMMM for befolkningen 20-66 år og brukt det som utgangspunkt for vekst i perioden 2022-2040. Denne prognosen gir kun en svak vekst i sysselsettingen framover, med 251 500 sysselsatte i 2040 - opp med 2 % fra 2022.

Så blir spørsmålet om det blir nok arbeidskraft tilgjengelig for alle andre formål dersom etterspørselen etter helsepersonell skal dekkes. Våre enkle beregninger viser at det blir færre sysselsatte tilgjengelig for annet enn helsepersonell i 2040 enn det er i 2022. 9 500 færre sysselsatte tilgjengelig med middelalternativet og 18 400 færre med høyalternativet.

Image
Diagram Sysselsetting i helse og omsorg og øvrige næringer i 2008. 2022 og 2040. Mellomalternativ.
Image
Diagram Sysselsetting i helse og omsorg og øvrige næringer i 2008. 2022 og 2040. Høyalternativ.
Diagram  Sysselsetting i helse og omsorg og øvrige næringer i 2008. 2022 og 2040. Mellomalternativ (øverst) og høyalternativ (nederst).

Det har vært sterkere vekst i sysselsettingen for helsepersonell enn for øvrige næringer også tidligere, men da har det fortsatt vært vekst i sysselsettingen i øvrige næringer. Selv om kakestykket med helsepersonell har blitt større så har kaka vokst så mye at også resten har blitt større. Dersom etterspørselen etter helse og omsorg skal dekkes i årene framover så viser regnestykket nedgang i sysselsettingen i øvrige yrker.

Det må påpekes at dette er forenklede beregninger med stor usikkerhet, og et større utfallsrom enn det lav-middel-høy fra Helsemod indikerer. Noen forhold kan nevnes:

 • Produktivitetsutvikling som følge av digitalisering, velferdsteknologi og nye arbeidsmetoder kan redusere etterspørselen betydelig.
 • Omfang og kvalitet ulike tjenester, herunder andel som dekkes opp av uformell omsorg, kan endre seg i ulik retning framover.
 • Det er en arbeidskraftreserve blant helsepersonell knyttet til høyt sykefravær og gjennomsnittlig lav stillingsandel for en del yrker som ikke er tatt hensyn til i beregningene. 
 • Sysselsettingsutviklingen 2022-2040 er i disse beregningen gitt av hovedprognosen i befolkningsframskrivingene til SSB, med beskjeden vekst fram mot 2040. Netto innvandring og netto innenlands flytting til Trøndelag er de komponentene i prognosene som er mest usikre.

Utviklingen i etterspørsel framover varierer en del for de ulike helseområdene. Det er Kommunal helse og omsorg som estimeres å vokse mest med en vekstrate på 64,9 % til 2040 i middelalternativet mot 46,8 % for helsepersonell samlet.

For en del kommuner i utkantene med sterk aldring vil trolig kampen om arbeidskraften bli spesielt sterk fordi, kommunal helse og omsorg utgjør en stor del av sysselsettingen samtidig som befolkningsutviklingen 20-66 år er negativ.

Image
Sysselsatt helsepersonell etter helseområde 2022-2040

Kilder og metode

 NOU 2023:4. Tid for handling  - Personellet i en bærekraftig helse- og omsorgstjeneste
https://www.regjeringen.no/contentassets/337fef958f2148bebd326f0749a1213d/no/pdfs/nou202320230004000dddpdfs.pdf

Arbeidsmarkedet for helsepersonell fram mot 2040. SSB. 2022.
https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/sysselsetting/artikler/arbeidsmarkedet-for-helsepersonell-fram-mot-2040/_/attachment/inline/487396f0-0469-49de-8b79-092941ac346f:9861f0cf62d33b5643028f02e0e8f7c22f80a709/RAPP2023-02.pdf

Det er SSB tabell 13470 som er benyttet for å hente fram registerbasert sysselsettingsstatistikk for Trøndelag. Det er sysselsatte etter arbeidsted som benyttes.

Tabellen under viser hvilke næringer etter standard næringsinndeling som inngår innen helsepersonell og fordeling på helseområder. Denne definisjonen er hentet fra SSBs Helsemod.

Image
Definisjon av helsepersonell og helseområder

 

Faktafredag - Fakta om Trøndelag hver fredag

Faktafredag er en artikkelserie som hver fredag kort presentere noen tall og fakta om Trøndelag.

Finn flere faktafredag-saker på: https://trondelagitall.no/faktafredag 
Eldre faktafredags-saker kan man finne på: https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/plan-og-areal/kart-statistikk-og-analyse/nyhetsarkiv-kart-og-statistikk/