Hovedinnhold
Faktafredag
Inntektsulikhet 2020 GINI og P90/P10

Inntektsulikhet i Trøndelag 2020

Stor inntektsulikhet kan være en pekepinn på at det også er store sosiale ulikheter i samfunnet. Likhet i fordelingen av økonomiske ressurser påvirker antakeligvis mange ulike samfunnsmessige forhold positivt og man har forskning som peker på at for store forskjeller i et samfunn kan bidrar til mindre tillit og gjensidig forståelse mellom samfunnsgrupper.

Det finnes flere måter å måle innteksulikhet på; to av de mest vanlige er P90/P10 og Gini-koeffisienten.


P90/P10 er forholdet mellom inntekten til den personen som befinner seg på 90-prosentilen og den som befinner seg på 10-prosentilen. Om man sorterer 100 personer stigende etter inntekt, er P90/P10 forholdet mellom inntektene til person nummer 90 (den tiende høyeste) og person nummer 10 (den tiende laveste).

Gini-koeffisienten beskriver inntektsulikhet og varierer fra 0 til 1. Jo større koeffisienten er, desto større er inntektsulikheten. Denne tar utgangspunkt i forholdet mellom de kumulative andelene av befolkningen rangert etter stigende inntekt, og den kumulative andelen av inntekten som de mottar.

Gini-koeffisienten responderer på endringer i alle deler av befolkningen, men den påvirkes sterkt av ekstremverdier, som for eksempel hvis noen få personer har svært høy inntekt i en kommune. P90/P10 påvirkes ikke i samme grad av ekstremverdier, og fanger derfor ikke opp endringer i toppen eller bunnen av fordelingen. Man bør likevel være oppmerksom på at det i mindre kommuner kan være et forholdvis lavt antall personer som ligger over 90-prosentilen og under 10 -prosentilene

I tolkningen av disse tallene så kan man merke seg at Norge i et internasjonalt perspektiv har lav Inntektsulikhet. Inntektsulikheten i Trøndelag lav både i ett internasjonalt perspektiv og i forhold til snittet i Norge.  

Inntektsulikheten målt etter P90/P10

Trøndelag hadde P90/P10 verdi på 2,6 i 2020, det vil si at en person som har en inntekt som ligger på den 90-prosentilen tjener 2,6 ganger så mye som en person som ligger på 10- prosentilen. P90/P10 viser at det er forholdvis små forskjeller i inntektsulikheten mellom ulike deler av Trøndelag. Blant kommunene i Trøndelag varierte P90/P10 i 2020 fra 2,3-2,8.

 

Image
Inntektsulikheten i Trøndelag 2020 målt etter P90/P10
Inntektsulikheten i Trøndelag 2020 målt etter P90/P10

 

I perioden 2009-2020 har P90/P10 verdien for Trøndelag økt fra 2,4 til 2,6. I samme perioden har P90/P10 verdien for Norge økt fra 2,6 til 2,8.  Inntektsulikheten målt ved P90/P10 har økt i alle landets fylker i perioden 2009-2020.  Målt etter P90/P10 så er det Oslo som er fylket som har størst inntektsulikhet i 2020 med en P90/P10 verdi på 3,5, mens Nordland har lavest inntektsulikhet med en P90/P10 verdi på 2,5.

Image
Inntektsulikhet 2009-2020 målt ved P90/P10
Inntektsulikhet 2009-2020 målt ved P90/P10

 

Når man ser på P90/P10 for ulike OECD land så finner man at Norge har lav inntektsulikhet sammenlignet med mange land. Målt etter P90/P10 så er inntektsulikheten i Norge på omtrent samme nivå som nivå som de andre nordiske landene.

Image
P90/P10 (2017-2021) utvalgte OECD land
P90/P10 (2017-2021) utvalgte OECD land

Inntektsulikheten målt etter Gini-koeffisienten


Trøndelag hadde en Gini-koeffisient på 0,26 i 2020. Gini-koeffisienten viser på samme måte som P90/P10 viser at det er forholdvis små forskjeller i inntektsulikheten mellom ulike deler av Trøndelag. Blant kommune i Trøndelag varierte Gini-koeffisienten i 2020 fra 0,183-0,285. Gini-koeffisienten blir i større grad enn P90/P10 blir påvirket av ekstremverdier. Dette er noe av forklaringen på at Frøya og Flatanger er kommunene i Trøndelag med størst inntektsulikhet målt etter Gini, mens det er Trondheim og Leka som hadde størst inntektsulikhet målt etter P90/P10

 

Image
Inntektsulikheten i Trøndelag 2020 målt etter Gini-koeffisienten
Inntektsulikheten i Trøndelag 2020 målt etter Gini-koeffisienten

 

I perioden 2009-2020 har Gini-koeffisienten for Trøndelag økt fra 0,21 til 0,23 I samme perioden har Gini-koeffisienten verdien for Norge økt fra 0,23 til 0,25.  Inntektsulikheten målt ved Gini-koeffisienten har økt i alle landets fylker i perioden 2009-2020.  Målt etter Gini-koeffisienten så er det Oslo som er fylket som har størst inntektsulikhet i 2020 med en Gini-koeffisient på 0,32.

 

Image
Inntektsulikhet 2009-2020 målt ved Gini
Inntektsulikhet 2009-2020 målt ved Gini

Når man ser på Gini-koeffisienten for ulike OECD land så finner vi igjen at Norge har lav inntektsulikhet sammenlignet med mange land.  Og at inntektsulikheten i Norge ikke skiller seg nevneverdig fra de andre nordiske landene.

Image
GINI etter skatt og overføringer (2017-2021) utvalgte OECD land.
GINI etter skatt og overføringer (2017-2021) utvalgte OECD land.

Kilder og metode

 

Det er brukt data fra SSB tabell 09114. I tillegg er det brukt data fra OECD på GINI og P90/P10 for å sammenligne inntektsulikhet på tvers av land.

Faktafredag - Fakta om Trøndelag hver fredag


Faktafredag er en artikkelserie som hver fredag kort presentere noen tall og fakta om Trøndelag.

 

Finn flere faktafredag-saker på: https://trondelagitall.no/faktafredag


Eldre faktafredags-saker kan man finne på: https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/plan-og-areal/kart-statistikk-og-analyse/nyhetsarkiv-kart-og-statistikk/