Hovedinnhold
Faktafredag
Kjørelengde per person 18 år og eldre

Kjørelengde med personbil i 2022

En gjennomsnittlig trønder over 18 år kjørte 8 020 kilometer med personbil i 2022. Det er 10 % kortere enn i 2012, og 2 % mer enn i pandemiåret 2020. Gjennomsnittlig kjørelengde varierer mye fra kommune til kommune i Trøndelag. Kortest kjørelengde per innbygger er det i Trondheim med 6160 km. Lengst kjørelengde per innbygger er det i Høylandet med 12 420 km.

Den samlede kjørelengden for bensindrevne personbiler falt med 11 prosent fra 2021 til 2022. Nå kjører elbiler for første gang mer enn bensindrevne biler i Trøndelag. Likevel kjøres fortsatt dieseldrevne personbiler mer enn bensin- og elbiler til sammen.

Image
Kjørelengde i Trøndelag 2007-2022
Kjørelengde for personbiler i Trøndelag 2007-2022

 

Gjennomsnittlig kjørelengde varierer mye fra kommune til kommune i Trøndelag. Kortest kjørelengde per innbygger er det i Trondheim med 6160 km. Det er ikke en klar sammenheng mellom hvor sentral kommunene er og hvor mye man kjører med bil. Blant kommunene med relativt kort kjørelengde finner vi Røros, Røyrvik, Leka og Oppdal. Lengst kjørelengde per innbygger er det i Høylandet med 12 420 km, som er mye høyere enn Inderøy, Skaun, Selbu og Rennebu som er de neste på lista.

Statistikken viser kjørelengde etter bileiers bosted. Geografisk plassering av leasing- og leiefirma vil dermed påvirke tallene. 

Image
Kjørelengde per person 18 år og eldre
Kjørelengde per person over 18 år i 2022. Fordelt på kommunene i Trøndelag.

 

Kjørelengder etter drivstofftype

Den samlede kjørelengden for bensindrevne personbiler har falt mye de siste årene, og falt med 11 prosent bare fra 2021 til 2022. Nå kjører elbiler for første gang mer enn bensindrevne biler i Trøndelag. Likevel kjøres fortsatt dieseldrevne personbiler mer enn bensin- og elbiler til sammen.

Hybridbiler står for til sammen 10 % av kjørelengden til trønderske personbiler. Andre drivstoff som gass og hydrogen utgjør så lite som 0,01 %.

 

Image
Kjørelengder for personbiler i Trøndelag etter drivstofftype i 2022

 

Kjørelengden for personbiler med alle drivstofftyper har økt med 1 % i perioden 2016-2022. Kjørelengde med bensinbil har gått ned med 44 %, diesel har blitt reduser med 18 %, mens Elbiler har økt med 539 % i perioden 2016-2022. Hybridbiler har økt med 412 % i samme periode.

 

Image
Kjørellengder for personbiler i Trøndelag etter drivstofftype i perioden 2016-2022
Image
Tabell med kjørelengder for personbiler i Trøndelag etter drivstofftype i perioden 2016-2022
Kjørelengder for personbiler i Trøndelag etter drivstofftyper i perioden 2016-2022 (millioner kilometer).

 

Elbilandeler

Det var 249 320 registrerte personbiler i Trøndelag ved årsslutt 2022. 46,9 % av disse går på diesel (116 818 biler), 25,7 % går på bensin (64 031 biler), 18,9 % er elbiler (47 027 biler) og 8,6 % er hybridbiler (21 451 biler). Går man tilbake til 2010 så var det bare 116 elbiler og 11 hybridbiler i Trøndelag og disse utgjorde mindre enn 0,1 % av bilparken i fylket.

For interaktive visninger av statistikken for bilparken I Trøndelag:

https://trondelagitall.no/statistikk/bilparken

 

Image
Andel elbiler i kommunene i Trøndelag i 2022
Kart: Andel elbiler i kommunene i Trøndelag i 2022

Det er i Trondheim og pendlerkommunene rundt Trondheim at vi finner flest elbiler. Malvik er kommunen der elbilen utgjør størst andel av bilparken med en andel på 32,1 %. Andre kommuner med høy elbilandel er Trondheim, Skaun, Melhus og Stjørdal med henholdsvis 27,0 %, 24,6 %, 22,7 % og 20,5 %. Blant mindre sentrale kommuner så er det Høylandet som utpeker seg som en kommune med høy elbilandel (14,9 %). Lavest elbilandel finner vi naturlig nok i de deler av fylket som er minst sentrale, og som har lange avstander til sitt omland. Namsskogan, Leka, Lierne og Holtålen er nederst på lista med elbilandel på henholdsvis 2,0 %, 2,3 %, 4,3 % og 5,0 %.

Som vi ser av kartet utgjør elbiler fortsatt en relativt beskjeden andel av bilparken i store deler av Trøndelag. En viktig årsak at det har blitt høyest elbilandel i sentrale strøk er at virkemidlene der har vært enda sterkere med rabatterte bomsatser og fordeler knytte til parkering og kollektivfelt. I tillegg så er avstandene mindre og rekkevidden på kjøretøyene har vært tilstrekkelig for daglige reisebehov. De siste årene har mange flere modeller blitt introdusert i markedet med lengre rekkevidde, og man ser sterk vekst i elbilandelene i hele fylket.

 

Kilder og metode

Statistikken for kjørelengder er hentet fra SSB tabell 12579. Statistikken blir laget ved å kombinere informasjon fra Motorvognregisteret til Statens vegvesen med måleravlesningsdata som blir rapportert til Statens vegvesen i forbindelse med periodiske kjøretøykontroller ("EU-kontroller").

Kjørelengder etter drivstofftype på fylkesnivå er hentet fra SSB tabell 12576.

Befolkningen over 18 år er hentet fra SSB tabell 07459.

Statistikk over bilparken med elbilandeler er hentet fra SSB tabell 11823.
 

 

Faktafredag - Fakta om Trøndelag hver fredag

Faktafredag er en artikkelserie som hver fredag kort presentere noen tall og fakta om Trøndelag.

Finn flere faktafredag-saker på: https://trondelagitall.no/faktafredag 

Eldre faktafredags-saker kan man finne på: https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/plan-og-areal/kart-statistikk-og-analyse/nyhetsarkiv-kart-og-statistikk/