Hovedinnhold
Faktafredag
Klimagassutslipp (tonn CO2-ekv) i Trøndelag 2021 - Detaljert inndeling

Klimagassutslippene i Trøndelag økte med 3,7 % i 2021.

Klimagassutslippene fra Trøndelag økte med 3,7 % i 2021. Utslippene økte blant annet som følge av gjenåpning etter pandemien og økt aktivitet i industrien.

Trøndelag har en strategi for klimaomstilling. Denne skal gi inspirasjon og være en ledesnor for hvordan klimaarbeid skal gjøres i Trøndelag. I handlingsplan for klimaomstilling viser vi hvordan fylkeskommunen vil følge opp strategien og arbeide med klimaomstilling i perioden 2021-2023-

Se: "Sånn gjør vi det" regional strategi for klimaomstilling
Se: Handlingsplan for klimaomstilling 2021-2023


Målsetning er at Trøndelag inn 2030 skal kutte 50-55% av klimagassutslippene i forhold til nivået i 2009.

Utslippene økte i 2021


Klimagassutslipp i Trøndelag var på ca. 3 millioner tonn Co2-ekvivalenter i 2021. Utslippene økte med 108 400 tonn CO2-ekv eller 3,7 % i 2021. Økningen kommer blant annet som følge av gjenåpning etter pandemien og økt aktivitet i industrien.  Industrien sto for nesten halvparten av utslippsøkningen i 2021.

Image
Klimagassutslipp (tonn CO2-ekv) i Trøndelag 2009-2021 fordelt på sektor
Klimagassutslipp (tonn CO2-ekv) i Trøndelag 2009-2021 fordelt på sektor

 

Når man ser på utviklingen de siste fem årene (2016-2021) har utslippene gått ned med -0,7 % eller 21 000 tonn CO2-ekv. Når vi ser på hele perioden hvor vi har statistikk for klimagassutslipp fra Trøndelag så finner vi at fra 2009 og frem til 2021 så økte utslippene med 269 500 tonn eller 9,8 %.

 

Image
Utslippsstatistikk_Trøndelag 2009-2021

Det var en spesielt stor økning i klimagassutslippene i Trøndelag fra 2009 og frem til 2013, i denne perioden økte utslippene med 11,4 %. Dette kommer som følge av økt aktivitet i etterkant av finanskrisen.  I 2009 var produksjonen og dermed også utslippene fra industrien i Trøndelag uvanlig lav som følge av finanskrisen. Spesielt var det redusert produksjon ved smelteverkene i Heim og Orkland kommune.


Interaktiv visning av utslippsstatistikken

Under finner du et interaktivt dashboard på utslippsstatistikken for Trøndelag.  Dashbordet har flere sider, så husk å bla mellom sidene for å se de ulike visningene.

Se også https://trondelagitall.no/statistikk/klimagassutslipp

 

Industrien, jordbruket og veitrafikken er de størst utslippskildene i Trøndelag


Industri, olje og gass er den største utslippskilden i Trøndelag med klimagassutslipp på 936 200 tonn CO2-ekvivalenter i 2021. Dette utgjør 31,1 % av de totale utslippene i Trøndelag. Utslippene fra industrien økte med 5,4 % eller 47 800 tonn Co2-ekv i 2021. Siden 2016 har utslippene økt med 19,6 %, det vil si 153 200 tonn CO2-ekv.

Mye av økningen i utslippene fra industrien i perioden 2016-2021 kan forklares med oppstarten av ovn nr. 8 ved Wacker Chemicals sitt smelteverk i Heim kommune i andre halvdel av 2019.  Det er ifølge selskapet verdens største silisiumovn og den nye ovnen økte produksjonskapasiteten ved smelteverket fra 44 000 tonn til 74 000 tonn silisium per år.

Utslippene fra industrien har økt med 91,4 % siden 2009. Dette skyldes hovedsakelig en normalisering i aktivitetsnivå i forhold til en unormalt lav produksjon i 2009 på grunn av finanskrisen, i tillegg til den tidligere nevnte ekspansjonen ved ett av smelteverkene.  Smelteverkene i Orkland og Heim står for ca. 70 % av utslippene fra industrien i Trøndelag. I tillegg har man store punktutslipp knyttet til kalkverkene i Verdal og Inderøy.

Image
Klimagassutslipp (tonn CO2-ekv) i Trøndelag 2021 - Detaljert inndeling
Klimagassutslipp (tonn CO2-ekv) i Trøndelag 2021 - Detaljert inndeling

 

Jordbruket sto for 25,7 % av klimagassutslippene i Trøndelag i 2021, totalt 772 200 tonn CO2-ekvivalenter. Utslippene fra jordbruket økte med 1,2 % eller 9 200 tonn CO2-ekv i 2021. Siden 2016 har utslippene gått ned med -1,0 % eller 8 000 tonn CO2-ekv. Klimagassutslippene fra jordbruket i Trøndelag har økt med 3,4 % siden 2009. Utslippene fra jordbruket kommer fra husdyrholdet i form av fordøyelsesprosesser, i tillegg til at det er utslipp fra jordbruksarealene og utslipp knyttet til bruk og håndtering av gjødsel.  Utslipp knyttet til transport med traktorer og annet landbruksmateriell er i statistikken en del av annen mobil forbrenning og utgjorde 56 615 tonn CO2-ekv i 2021.

Veitrafikken er den tredje store kilden til klimagassutslipp i Trøndelag og sto i 2021 for 17,6 % av utslippene, totalt 528 300 tonn CO2-ekvivalenter. Personbiler sto for 40,7 % av utslippene fra veitrafikken i Trøndelag i 2021.  

Utslippene fra veitrafikken økte med 2,3 % eller 12 000 tonn Co2-ekv i 2021. Siden 2016 har utslippene gått ned med -13,1 %, dvs 79 500 tonn CO2-ekv. I 2020 var det en betydelig nedgang i trafikkmengden i forbindelse med covid-19 som i stor grad bidro til reduksjon i utslipp fra veitrafikken. Dette ser vi nå en reversering av i tallene for 2021.
 

Utslippene fra veitrafikken i Trøndelag har gått betydelig ned siden 2009. Totalt var det en nedgang på 146 500 tonn CO2-ekv. eller -21,7 % fra i utslippene fra veitrafikken i Trøndelag i perioden 2009-2021. I perioden 2009-2021 økte trafikkmengden samtidig som utslippene gikk ned. Det var en 2,1 % økning i antall kjørte kilometer. Det foregår en utskifting av bilparken som gir større innslag av elbiler og hybridbiler, men også mer energieffektive diesel- og bensinbiler.  (se også: https://trondelagitall.no/statistikk/bilparken )

Sjøfart sto for 9,2 % av utslippene i Trøndelag i 2021, totalt 276 200 tonn CO2-ekv. Utslippene fra sjøfarten økte med 10,8 %, eller  26 800 tonn CO2-ekv i 2021. Spesielt utslippene fra passasjerskip økte i 2021, noe som i stor grad var et resultat av en normalisering av aktiviteten til samme nivå som før koronapandemien. Siden 2009 har utslippene fra sjøfarten økt med 3,0 % eller 8 000 tonn CO2-ekv.

Utslipp per kommune

Utslippene på kommunenivå henger sammen med folketall, næringsstruktur og mengde gjennomfartstrafikk.  Blant kommunene i Trøndelag med de største klimagassutslippene er det flere kommuner som har store industribedrifter med punktutslipp lokalisert i kommunen, eller at de har mye gjennomfartstrafikk eller mye jordbruk.

Heim kommune har de største utslippene i Trøndelag med 15,6 % av de totale utslippene i fylket, etterfulgt av Trondheim med 13,3 % og Orkland med 11,1 %. Siden Trondheim har 44,14% av innbyggerne i fylket per 1.1.2022 så betyr det at Trondheim har en av de laveste utslippene per innbygger i Trøndelag.

Image
Klimagassutslipp yotalt og per innbygger i Trøndelag 2021 - kommuner
Klimagassutslipp totalt og per innbygger, kommuner i  Trøndelag i 2021 

 

Tallene viser direkte utslipp i kommunene og omfatter ikke indirekte utslipp som følge av innbyggernes forbruk av varer som blir produsert utenfor kommunen.

Kartet under viser endringer i klimagassutslipp i Trøndelag i perioden 2009-2021. Merk at den høye veksten i noen kommuner skyldes at enkelte industrivirksomheter hadde lav produksjon i 2009 i forbindelse med finanskrisen.

Image
Endring klimagassutslipp 2009-2021
Endring klimagassutslipp 2009-2021

Hva er CO2-ekvivalenter


Klimagassutslipp er ikke bare CO2 (karbondioksid), men mange ulike gasser. De forskjellige gassene har ulik effekt på klimaet. Ett tonn lystgass (N2O) har f.eks. 265 ganger så stor effekt på klimaet som ett tonn CO2. For å få sammenlignbare tall i klimagassregnskap så bruker man GWP-verdien (Global Warming Potential) på de ulike gassene og omregner til tilsvarende mengde med CO2.

GWP-verdien er et mål på de ulike drivhusgassenes effekt når det gjelder global oppvarming. GWP-verdien for en gass defineres som den akkumulerte påvirkninga på drivhuseffekten fra ett tonn utslipp av gassen, sammenlignet med ett tonn utslipp av CO2. Ved hjelp av GWP-verdiene blir utslippene av ulike klimagasser omregnet til CO2-ekvivalenter.

Kilder og metode

Det er Miljødirektoratets beregninger på klimagassutslipp i norske kommuner og fylker som er hovedkilden som er brukt i denne artikkelen.  Det er i tillegg brukt tall fra Norske utslipp på punktutslipp på bedriftsnivå for å isolere hvor stor andel av utslippene i industrien som kommer fra smelteverkene og kalkverkene i Trøndelag.

Utslippstall på kommunenivå er tilgjengelige fra Miljødirektoratet på: https://www.miljodirektoratet.no/tjenester/klimagassutslipp-kommuner/?area=10015&sector=-2
Hos Miljødirektoratet finner man også et utfyllende metodenotat som forklarer hvordan utslippstallene er beregnet.

Faktafredag - Fakta om Trøndelag hver fredag

Faktafredag er en artikkelserie som hver fredag kort presentere noen tall og fakta om Trøndelag.

Finn flere faktafredag-saker på: https://trondelagitall.no/faktafredag
Eldre faktafredags-saker kan man finne på: https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/plan-og-areal/kart-statistikk-og-analyse/nyhetsarkiv-kart-og-statistikk/