Hovedinnhold
Faktafredag
Befolkningen i Trønderske kommuner 1951,1965 og 2023

Kommuner etter befolkningsstørrelse i 1951, 1965 og 2023

I 1951 lå det 107 kommuner innenfor det området som i dag er Trøndelag. De fleste kommunene hadde relativt få innbyggere, to tredjedeler av befolkningen bodde i kommuner med færre enn 5 000 innbyggere.

På starten av sekstitallet ble den mest omfattende kommunesammenslåingsprosessen i historien gjennomført. Av de 107 kommunene i 1951 sto det igjen 52 kommuner i 1965.

Mellom 1965 og 2020 var det kun 3 kommunesammenslåinger, før den siste kommunereformen trådte i kraft 1. januar 2020, og ga oss de 38 kommunene vi har i dag.

Det er fortsatt i 2023 en del små kommuner. 10 kommuner har mindre enn 2000 innbyggere og 8 kommuner ha mellom 2000 og 5000 innbyggere. Selv om nesten halvparten av kommunene har mindre enn 5 000 innbyggere, så er det bare 7 % av befolkningen som bor i de kommunene.

Generalistkommuneprinsippet er et viktig kjennetegn ved det norske kommunesystemet. Det betyr at alle kommunene er regulert av de samme lovene og har de samme oppgavene. 

Generalistkommuneutvalget har vurdert status for generalistkommunene, peker på utfordringer med dagens system, og kommer med tilrådninger til hvordan dette bør følges opp i sin NOU 2023: 9 Generalistkommunesystemet – likt ansvar – ulike forutsetninger. NOUen er på høring, med høringsfrist 1. oktober 2023.

Image
Befolkningen i Trønderske kommuner 1951,1965 og 2023
Befolkningen i Trønderske kommuner 1951,1965 og 2023

 

Kommuner i 1951

I 1951 lå det 107 kommuner innenfor det området som i dag er Trøndelag. I tillegg tilhørte noen kretser som den gang tilhørte kommuner som ligger i andre fylker i dag.

Engdal-Rodal krets (tidligere Innlandet krets) var i 1951 en del av Aure kommune. Kretsen ligger på innersiden av Vinjefjorden og ble i 1975 lagt til daværende Halsa kommune i 1975 og inngår i delområde Valsøyfjord i heim kommune i dag. Folketallet i Engdal-Rodal krets er 69 personer per 1. januar 2023.

I 1966 ble Kvikne kommune oppløst og Innset sogn, med det som i dag er grunnkretsene Søndre Innset og Ulsberg-Innset, ble overført til Rennebu kommune. Resten av gamle Kvikne kommune (Kvikne sogn) bel innlemmet i Tynset kommune. Innset sogn hadde 420 innbyggere i 1966, og i 2023 er det 283 innbyggere i dette området.

Befolkning på delområder og grunnkretser i perioden 2001-2023 er på denne siden

I kartet under kan du se kommunene og deres folketall i 1951.
 

 

Kartet i fullskjerm-modus.

De fleste kommunene i 1951 hadde relativt få innbyggere, to tredjedeler av befolkningen bodde i kommuner med færre enn 5 000 innbyggere.
 
Image
Tabell med befolkning i alle kommuner i 1951

 

Kommuner i 1965

På starten av sekstitallet ble den mest omfattende kommunesammenslåingsprosessen i historien gjennomført.  Innenfor det som i dag er Trøndelag var 107 blitt til 52 kommuner i 1965. Bakgrunnen til denne strukturendringen var arbeidet til Schei-komitéen. Komiteen ble nedsatt allerede i 1949 og ble ledet av fylkesmann i Sogn og Fjordane, Nikolai Schei.

Endringene i kommunestrukturen i kjølvannet av Schei-komiteens innstillinger fant sted mellom 1958 og 1967, og i Trøndelag skjedde de fleste i årene 1962-1964.

De gamle kommunene Trondheim, Strinda og Tiller ble i 1964 til Trondheim kommune som i 1965 hadde 113 699 innbyggere. Nest største kommune 1 1965 var nye Steinkjer kommune med 19 746 innbyggere. Det var fortsatt 13 kommuner med færre enn 2 000 innbyggere, og 5 % av trønderne bodde i disse. I 1965 var det 22 kommuner med mellom 2 000 og 5 000 innbyggere, som utgjorde 42 % av kommunen og 22 % av befolkningen.

Andelen som bor i større kommuner øker fra 1951 til 1965, og det er i stor grad drevet av kommunesammenslåinger.

Image
Tabell med befolkning i alle kommuner i 1965

 

Kommuner i 2023

Mellom 1965 og 2020 var det kun 3 kommunesammenslåinger. Ålen kommune og Haltdalen kommune ble i 1972 til Holtålen kommune. Gamle Inderøy kommune og Mosvik kommune ble i 2012 til Inderøy kommune. Rissa kommune og Leksvik kommune ble sammenslått i 2018 til Indre Fosen kommune. 

Den siste kommunereformen trådte i kraft 1. januar 2020 og ga oss de 38 kommunene vi har i Trøndelag i dag. Det er fortsatt en del små kommuner. 10 kommuner har mindre enn 2000 innbyggere og 8 kommuner ha mellom 200 og 5000 innbyggere. Selv om nesten halvparten av kommunene har mindre enn 500 innbyggere, så er det bare 7 % av befolkningen som bor i de små kommunene. I 2023 bor 44 % av trønderne i Trondheim kommune.

Andelen som bor i større kommuner øker fra 1965 til 2023. Dette kommer både som følge av høyere befolkningsvekst i store kommuner og kommunesammenslåinger.

Image
Tabell med befolkning i alle kommuner i 2023

 

Generalistkommuneprinsippet

De norske kommunene har en sentral plass i den offentlige forvaltningen og i gjennomføringen av viktige velferdsoppgaver. Ansvaret og oppgavene til kommunene har økt gjennom hele etterkrigstiden. Generalistkommuneprinsippet er et viktig kjennetegn ved det norske kommunesystemet. Det betyr at alle kommunene er regulert av de samme lovene og har de samme oppgavene.

Kommunene er svært forskjellige i innbyggertall og befolkningsutvikling, dette gjelder også avstander og sentralitet. Samtidig skal kommunesektoren møte ulike utfordringer i årene framover, blant annet på grunn av sentralisering og demografiske endringer. Generalistkommuneutvalget har vurdert status for generalistkommunene. peker på utfordringer med dagens system, og kommer med tilrådninger til hvordan dette bør følges opp i sin NOU 2023: 9 Generalistkommunesystemet – likt ansvar – ulike forutsetninger. NOUen er på høring, med høringsfrist 1. oktober 2023.
 

Kilder og metode

SSB tabell 06913: Befolkning og endringer

Regjeingen.no -  https://www.regjeringen.no/no/tema/kommuner-og-regioner/kommunestruktur/utviklingen-av-den-norske-kommunestruktu/id751352/

Wikipedia - https://no.wikipedia.org/wiki/Kommunestruktur_i_Norge

Wikipedia - https://no.wikipedia.org/wiki/Kvikne

Lokalhistoriewiki.no - https://lokalhistoriewiki.no/wiki/Rodal_og_Engdal


Faktafredag - Fakta om Trøndelag hver fredag

Faktafredag er en artikkelserie som hver fredag kort presentere noen tall og fakta om Trøndelag.

Finn flere faktafredag-saker på: https://trondelagitall.no/faktafredag