Hovedinnhold
Faktafredag
Gjennomsnittlig kvadratmeterpris (kr) for eneboliger omsatt i Trøndelag i 2022.

Kvadratmeterpris for brukte boliger 2022

Boligprisene har etter en lengre periode med vekst snudd til nedgang det siste året, og prisindeksen for 1. kvartal 2023 viser nesten uendrede priser sammenlignet med 1. kvartal 2022, med et fall på 0,1 % for landet. For Trondheim er det en nedgang i prisene siste år på 1,6 %.

I perioden 2020-2022 var det derimot god utvikling i prisene på brukte boliger i Trøndelag. Gjennomsnittlig kvadratmeterpris på eneboliger i Trøndelag økte med 18,9 % fra 2020 til 2022, mot 14,7 % i landet.

For Trøndelag uten Trondheim var det tydelig nedgang i 3. kvartal 2022, så litt opp siste kvartal 2022 og ned igjen i 1. kvartal 2023. Prisindeksen er ikke sesongjustert på regionalt nivå.

Kvartalsvis prisindeks for brukte boliger ligger på Trøndelag i tall:
https://trondelagitall.no/statistikk/boligpriser

Image
Prisindeks eneboliger 2005-2023 kvartalsvis
Prisindeks eneboliger 2005-2023 kvartalsvis. Kilde: SSB

 

I perioden 2020-2022 var det derimot god utvikling i prisene på brukte boliger i Trøndelag. Gjennomsnittlig kvadratmeterpris på eneboliger i Trøndelag økte med 18,9 % fra 2020 til 2022, mot 14,7 % i landet. Det var vekst i prisene på enebolig i alle fylker også fra 2021 til 2022, men veksten var noe lavere enn året før. 

Prisnivået for eneboliger i Oslo ligger på et helt annet nivå enn resten av fylkene, med 72 307 kr i gjennomsnittlig kvadratmeterpris på areal i primære rom (P-rom). Trøndelag lå i 2022 på 26 609 kr per kvadrat mot 30 328 som gjennomsnitt for landet. Det er selvsagt store variasjoner innad i fylkene og internt i kommunene.

Image
Gjennomsnittlig kvadratmeterpris for eneboliger - fylker 2020-2022
Gjennomsnittlig kvadratmeterpris for eneboliger - fylker 2020-2022

 

Gjennomsnittlig kvadratmeterpris for eneboliger omsatt i 2022 i kommunene i Trøndelag varierer fra 41 465 kr i Trondheim til 12 217 kroner i Grong. For kommuner med færre enn 10 omsatte boliger publiseres det ikke gjennomsnittspriser. Malvik har nest høyest prisnivå med 33 623 kr per kvadratmeter. Skaun, Stjørdal og Melhus følger på de neste plassene med gjennomsnittspriser på henholdsvis 29 739 kr, 28 443 kr og 28 221 kr. Det er en del mindre kommuner i utkantene som har relativt høy gjennomsnittspris per kvadratmeter. Røros, Oppdal, Frøya, Frosta og Hitra ligger alle over 21 000 kr. Blant småby-kommunene i Trøndelag så er gjennomsnittsprisen høyest i Levanger (21 515 kr), deretter følger Verdal (19 157 kr), Namsos (18 807 kr) og Steinkjer (17 555 kr). Det kan se ut til at det er noe lavere priser i indre deler av Trøndelag enn det er i ytre. 

Image
Gjennomsnittlig kvadratmeterpris (kr) for eneboliger omsatt i Trøndelag i 2022.

 

 I Trondheim var veksten for eneboliger 19,2 %, som var noe høyere enn omlandskommunene og litt høyere enn gjennomsnittet for fylket. For mindre kommuner med relativt få omsatte boliger er det større svingninger i gjennomsnittlig kvadratmeterpris. Prisutvikling i en kort periode som 2020-2022 må derfor tolkes med forsiktighet.

Image
Gjennomsnittlig kvadratmeterpris for eneboliger - kommuner 2020-2022
Gjennomsnittlig kvadratmeterpris for eneboliger - kommuner 2020-2022

 

 Til sammen ble det omsatt 8 524 brukte boliger i Trøndelag i 2022. Av disse var 28 % eneboliger, 13 % småhus og 59 % blokkleiligheter. Selveierboliger utgjør 69 % av omsatte boliger og borettslagsboliger resterende 31 %.

Image
Gjennomsnittlig kvadratmeterpris og omsatte boliger etter boligtype- Trøndelag 2020-2022
Gjennomsnittlig kvadratmeterpris og omsatte boliger etter boligtype- Trøndelag 2020-2022

 

Prisutviklingen for borettslagsboliger i Trøndelag har vært noe lavere enn for selveide eneboliger, og omtrent på nivå med gjennomsnittet for landet.

Image
Gjennomsnittlig kvadratmeterpris for borettslagsboliger - fylker 2020-2022
Gjennomsnittlig kvadratmeterpris for borettslagsboliger - fylker 2020-2022

 

For mer om boliger i Trøndelag se også:

https://trondelagitall.no/statistikk/boligbygging

https://trondelagitall.no/statistikk/boligmasse-i-trondelag

 

Kilder og metode

I denne artikkelen er det brukt tall fra SSB tabell 06035 og 06696.
Prisen er pr. kvadratmeter primære rom (P-ROM). Presis def. finnes i NS 3940. Boligtypene fordeler seg på tre kategorier:

  • Enebolig (ren enebolig, generasjonsbolig, enebolig med hybel-/sokkelleilighet)
  • Småhus (tomannsboliger, rekkehus og andre småhus)
  • Blokkleilighet (leiligheter i boligblokk med to etasjer eller flere)

Om feilkilder og usikkerhet for prisindeks for brukte boliger skriver SSB:
Utvalget omfatter boliger som er annonsert på markedsplassen FINN.no. Det vil si om lag 70 prosent av boligomsetninger i fritt salg. Dette kan gi skjevheter mht. geografisk fordeling og boligstandard. 
Omfanget av feil i datamaterialet fra FINN.no er forsøkt kontrollert for ved ulike filtre som luker ut usannsynlige observasjoner.

SSB korrigerer ikke for at boligstandarden kan endre seg over tid. Det betyr at prisveksten kan overestimeres.

Faktafredag - Fakta om Trøndelag hver fredag

Faktafredag er en artikkelserie som hver fredag kort presentere noen tall og fakta om Trøndelag.

Finn flere faktafredag-saker på: https://trondelagitall.no/faktafredag 
Eldre faktafredags-saker kan man finne på: https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/plan-og-areal/kart-statistikk-og-analyse/nyhetsarkiv-kart-og-statistikk/