Hovedinnhold
Faktafredag
Heltidsekvivalent månedslønn og kvinneandel i yker med over 500 lønnstakere (20-66 år) med arbeidsted Trøndelag per mai 2023

Lønnsforskjeller mellom menn og kvinner i Trøndelag i 2023

I 2023 hadde kvinnelige lønnstakere med arbeidssted i Trøndelag en gjennomsnittlig månedslønn som utgjorde 90 % av gjennomsnittlig månedslønnen til deres mannlige kollegaer. Medianlønnen til de kvinnelige lønnstakerne utgjorde 96 % av medianlønnen til deres mannlige kollegaer.

Gjennomsnittlig månedslønn for kvinner med arbeidssted i Trøndelag var 51 130 kr i 2023. Menn  hadde i gjennomsnitt en månedslønn på 56 880.  Lønnsnivået til kvinner lå dermed på 90 % av lønnsnivået til menn, målt i kroner og øre er forskjellen på 5 750 kr.


Når man ser på medianen, er forskjellene noe mindre. (Median = vanligste verdi, midterste lønn når lønn sorteres fra minst til størst). Median månedslønn for kvinner med arbeidssted i Trøndelag var 48 690 kr i 2023. Menn hadde en median månedslønn på 50 970.  Medianlønn til kvinner lå dermed på 96 % av medianlønn til menn, målt i kroner og øre er forskjellen på 2 280 kr.


I denne artikkelen brukes konsekvent lønn målt i heltidsekvivalenter. For å kunne sammenligne lønn mellom hel- og deltidsansatte så er lønna til de deltidsansatte omregnet til hva den ville vært hvis de jobbet heltid. Dette gjøres ved å benytte stillingsprosenten til hver enkelt deltidsansatt som omregningsfaktor.  Kvinner jobber deltid i større grad enn menn (se: https://trondelagitall.no/statistikk/heltid-og-deltidsarbeid ), som betyr at forskjellene i total inntekt og dermed økonomiske ressurser mellom menn og kvinner er større enn det som vises av lønnsforskjeller i statistikken som presenteres her.  Selv når vi regner om til heltidsekvivalenter så har personer som jobber deltid noe lavere lønn enn personer som jobber heltid.

Image
Månedslønn (kr) menn og kvinner med arbeidsted Trøndelag i 2023 - heltidsekvivalenter
Månedslønn (kr) menn og kvinner med arbeidsted Trøndelag i 2023 - heltidsekvivalenter
​​​Merk: Deltidsansattes lønn oppgis i heltidsekvivalenter


Når vi kun ser på heltidsansatte med arbeidssted i Trøndelag så finner vi en gjennomsnittlig månedslønn for kvinner på 53 320 og en gjennomsnittlig månedslønn for menn på 58 350. Lønnsnivået til kvinner i heltid lå dermed på 91 % av lønnsnivået til menn og målt i kroner og øre er forskjellen på 5 030 kr. For deltidsansatte er gjennomsnittlig månedslønn for kvinner på 45 210 og en gjennomsnittlig månedslønn for menn på 45 600. Kvinnelige deltidsansatt tjente dermed 99 % av lønnen til deltidsansatte menn og målt i kr og øre var forskjellen på kun 390 kr.

Se også: https://trondelagitall.no/statistikk/kommunefordelt-manedslonn

Utvikling i gjennomsnittslønn for menn og kvinner 2018-2023

Når vi ser på perioden 2018 til 2023 så finner vi at menn og kvinner med arbeidsted i Trøndelag har hatt forholdvis lik lønnsutvikling. Kvinner har økt gjennomsnittslønnen med 22,8 %, mens menn har hatt en lønnsøkning på 22,7 %. (Inflasjonen i perioden var på 19,6 % - så reallønnsøkningen har vært forholdvis beskjeden). Når vi ser på økningen i kroner og øre så finner vi at gjennomsnittlig månedslønn for menn økte med 10 520 kr, mens den økte med 9 510 kr for kvinner. Så selv om kvinner hadde en marginalt høyere prosentvis lønnsveksten, så økte forskjellen i kr og øre.

Image
Gjennomsnittlig månedslønn (kr) menn og kvinner med arbeidsted Trøndelag i 2018-2023. Heltidsekvivalenter
Gjennomsnittlig månedslønn (kr) menn og kvinner med arbeidsted Trøndelag i 2018-2023. Heltidsekvivalenter
​​​​​Merk: Deltidsansattes lønn oppgis i heltidsekvivalenter

Microdataanalyse av lønnsforskjeller mellom menn og kvinner i ulike yrker i Trøndelag

Under følger en analyse av lønnsforskjeller mellom menn og kvinner i ulike yrker i Trøndelag. Analysen er basert på data fra A-ordningen som analysert ved hjelp av Microdata.no.  A-ordningen er en samordnet digital innsamling av opplysninger om arbeidsforhold, inntekt og skattetrekk til Skatteetaten, NAV og SSB.

Da analysen ble gjort så hadde Microdata tilgjengelige data fra A-ordningen til og med juli 2023. Det er imidlertid valgt å bruke data for mai 2023. Bakgrunnen for det er et ønske om å unngå sommermånedene hvor tallene blir påvirket av effekter knyttet til sesongarbeid, sommerjobber, arbeidskontrakter som går frem til sommeren m.m.

Videre er analysen begrenset til personer i alderen 20-66 år som hadde arbeidsted for sitt hovedarbeidsforhold i Trøndelag. Det er kun sett på lønn fra arbeidstakernes hovedarbeidsforhold. Alle tall er i heltidsekvivalenter.  Det er i analysen brukt data fra 220 170 lønnstakere som i mai 2023 hadde sitt hovedarbeidsforhold i Trøndelag. 52 % av disse var menn og 48 % var kvinner.  I mai 2023 finner vi en gjennomsnittlig heltidsekvivalent månedslønn på 53 200 kr for menn og 47 400 kr for kvinner. Dette er litt lavere enn 2023 tallene omtalt tidligere i artikkelen, noe som forklares med et litt tidligere måletidspunkt og en mer avgrenset aldersgruppe.  

Er det slik at lønnsforskjellene mellom kvinner og menn i Trøndelag er et resultat av at menn i større grad jobber i høytlønnede yrker?

La oss først se på kjønnsfordeling av høyt og lavtlønnede. I figuren under er lønnstakerne i Trøndelag fordelt fra høyest til lavest månedslønn og fordelt i grupper som utgjør hver utgjør 5 % av populasjonene (ca. 11 008 personer).

De 5 % av med lavest lønn i mai 2023 hadde mindre enn 28 200 kr i heltidsekvivalent månedslønn. I denne gruppen var det 51 % kvinner og 49 %.  I den nest lavest gruppen (28 200 - 32 245 kr heltidsekvivalent månedslønn.) så var det 57 % kvinner og 43 % menn.  Ser vi derimot på gruppen med de 5 % med høyest lønn (Over 87 570 kr i heltidsekvivalent månedslønn) så finner vi kun 24 % kvinner og 76 % menn.  I gruppen med nest høyest lønn (73 333 – 87 570 kr heltidsekvivalent månedslønn.) så var det 31 % kvinner og 69 % menn.  Ut ifra dette ser vi at menn i utgjør en større andel av de høyt lønnede arbeidstakerne. 

 

Image
Heltidsekvivalent månedslønn for lønnstakere (20-66 år) med arbeidsted Trøndelag per mai 2023, fordelt på kjønn og 5% intervaller fra laveste til høyeste månedslønn

La oss så se på kvinneandelen i ulike yrker i forhold til lønnsnivået i yrket generelt sett.  I figuren under så ser vi yrker med mer enn 500 lønnstakere i Trøndelag per mai 2023.  Størrelsen på boblene er satt etter antall lønnstakere i yrket.  Videre har vi lønnsnivået på x-aksen og kvinneandel i yrket på y-akse

Image
Heltidsekvivalent månedslønn og kvinneandel i yker med over 500 lønnstakere (20-66 år) med arbeidsted Trøndelag per mai 2023

 

Av figuren kan vi lese se at det er mange store yrker med en kvinneandel på over 60 % som har en gjennomsnittlig månedslønn på under eller rundt 50 000 kr.  F.eks. «Helsefagarbeider» med 83,5 % kvinner og en gjennomsnittlig månedslønn på 46 700 kr og «Barnehage- og skolefritidsassistenter» mv. med 83,1 % kvinner og gjennomsnittlig månedslønn på 34 989 kr.


La oss så se mer detaljert på lønnsforskjellene mellom kvinner og menn i ulike yrker.  Figuren under viser heltidsekvivalent månedslønn for menn og kvinner, i yrker med mer enn 500 lønnstakere i Trøndelag og en snittlønn på over 50 000 kr.  

Image
Heltidsekvivalent månedslønn for lønnstakere (20-66 år) med arbeidsted Trøndelag per mai 2023. -  Yrker mer mer enn 500 lønnstakere og snittlønn over 50 000.

 

Av figuren kan vi se at menn har høyere lønn enn kvinner i de fleste yrkene, med noen unntak.  I snitt tjente menn i disse yrkene 4 900 kr eller 8,0 % mer enn kvinner.

Et av unntakene der kvinner tjener mer enn menn finner vi i yrket med høyest snittlønn, «Ledere av olje- og gassutvinning mv» der kvinner hadde litt høyere lønn enn menn (2 500 kr). Kvinneandelen i yrket er imidlertid lav (22,4 %) og hvis vi hadde inkludert lønnstakere over 66 år så ville menn også i dette yrket hatt høyest snittlønn.

Når vi så ser på lønnsforskjellen i kroner og øre så finner vi at den er størst for «Finans- og økonomisjefer» der kvinner tjente i snitt 13 800 kr eller 15 % mindre enn menn. Videre har vi «Ledere av helsetjenester» der kvinner tjente i snitt 13 500 kr eller 17 % mindre enn menn og «Finansanalytikere» der kvinner tjente i snitt 13 300 kr eller 19 % mindre enn menn.

Hva så med de mer lavtlønnede yrkene. Figuren under viser heltidsekvivalent månedslønn for menn og kvinner i yrker med mer enn 500 lønnstakere i Trøndelag og en snittlønn på under 50 000

Image
Heltidsekvivalent månedslønn for lønnstakere (20-66 år) med arbeidsted Trøndelag per mai 2023. -  Yrker mer mer enn 500 lønnstakere og snittlønn under 50 000

 

Av figuren kan vi se at menn har høyere lønn enn kvinner i de fleste yrkene også her, men at forskjellene er mindre. I snitt tjente menn i disse yrkene 2 250 kr eller 5,5 % mer enn kvinner.

Ressultatene fra microdata analysen indikerer dermed at forskjell i lønn mellom kjønnene i Trøndelag skyldes delvis at menn i større grad jobber i yrker med høy lønn. Samtidig har menn også høyere lønn enn kvinner i de aller fleste yrker. Man kan ikke på bakgrunn av disse tallene entydig si at det ikke er lik lønn for likt arbeid ettersom selve arbeidsoppgavene, ansvar og belastning varierer innenfor yrkeskategorien.

 

Kilder og metode

I denne artikkelen er det brukt data fra SSB tabell 12852.


I tillegg er det brukt egne beregninger basert på analyser gjort ved hjelp av Microdata.no. Koden som er brukt i microdata analysen deles ved forespørsel.

Faktafredag - Fakta om Trøndelag hver fredag

Faktafredag er en artikkelserie som hver fredag kort presentere noen tall og fakta om Trøndelag.

Finn flere faktafredag-saker på: https://trondelagitall.no/faktafredag
Eldre faktafredags-saker kan man finne på: https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/plan-og-areal/kart-statistikk-og-analyse/nyhetsarkiv-kart-og-statistikk/