Hovedinnhold
Faktafredag
Vareeksport fra Trøndelag 2009-2023, etter varetype

Ny rekord for vareeksporten fra Trøndelag i 2023

Vareeksporten fra Trøndelag var på 44,5 milliarder kr i 2023. Dette er en økning på 4,9 % eller 2,1 milliarder kr, sammenlignet med 2022. Trøndelag sto for 6,4 % av Fastlands-Norges vareeksport i 2023, opp fra 6,3 % 2022.
Image
Vareeksport fra Trøndelag 1998-2023. (klikk på bilde for større versjon)

Økningen i vareeksporten fra Trøndelag i 2023, kommer etter en vekst på 30,9 % i 2022 og en vekst på 15,9 % 2021. Noe som betyr at i perioden 2020-2023 så økt vareeksporten fra Trøndelag med 59,9 %. Til sammenligning så hadde man en vekst på 24,5 % i perioden 2015-2020 og en vekst på 75,3 % i perioden 2010-2015.

Siden 2010 har vareeksporten fra Trøndelag økt med 249,1 % eller 32,1 milliarder kr.

Også Trøndelags andel av den norske eksporten har økt. Trøndelag sto for 6,4 % av Fastlands-Norges vareeksport i 2023, opp fra 6,3 % 2022. I 2010 sto Trøndelag for kun 3,9 % av vareeksporten fra Fastlands-Norge.

Se og utforsk tallene på: https://trondelagitall.no/statistikk/eksport

Den sterke eksport veksten de siste årene har vært drevet av flere faktorer.  Kronen har vært forholdvis svak mot både dollar og euro de siste årene, noe som har vært gunstig for norsk eksport industri.  Det har også vært sterk etterspørsel etter og gode priser på flere av varene som eksporteres fra Trøndelag. Dette gjelder spesielt oppdrettslaks, men også papir og silisium.  Det har også vært økninger i produksjonsvolum hos enkelte av de store eksportørene i Trøndelag som følge av investeringer i produksjonskapasitet.

Fisk er den viktigste eksportvaren fra Trøndelag

Image
Vareeksport i 2023 etter varetype
Vareeksport i 2023 etter varetype. 

Fisk er den viktigste eksportvaren fra Trøndelag og sto for 61,6 % av vareeksporten.  Fiskeeksporten fra Trøndelag var på 27,7 milliarder kr i 2023. Fiskeeksporten økte med 6,7 % eller 1,7 milliarder kr sammenlignet med 2022.   Det er oppdrettsfisken som utgjør mesteparten av fiskeeksporten fra Trøndelag.

Økningen i fiskeeksporten var et resultat av høyere priser siden produksjonsvolumet blant i oppdrettsnæringen var lavere i 2023 enn i 2022.  På grunn av produksjonssykluser så er slaktingen av fisk fra oppdrettsnæringen i Trøndelag høyere i partallsår enn i oddetallsår.  (se https://trondelagitall.no/statistikk/akvakultur )

Trøndelag sto for 16,8 % av Norges fiskeeksport i 2023. Går man tilbake til år 2000 så sto Trøndelag for 6,7 % av Norges fiskeeksport.

Eksporten av fisk fra Trøndelag har steget betydelig over en lenger tidsperiode.  Fra å utgjøre mellom 20-30 prosent av Trøndelags vareeksport for 20 år siden så utgjør fisk nå nesten 2/3 deler av Trøndelags vareeksport.  De siste 2-3 årene har man imidlertid også hatt sterk vekst i andre eksport varer, noe som gjør at fisken sin andel av vareeksporten har gått noe ned.  Månedsstatistikken for vareeksporten viser at fisk på det meste utgjorde 70,6 % av den totale eksporten fra Trøndelag, toppunktet var i august 2020.

Image
Fisk som andel av vareeksport fra Trøndelag i perioden januar 1998-desember 2023
Fisk som andel av vareeksport fra Trøndelag i perioden januar 1998-desember 2023

 

Den nest største eksportvaren fra Trøndelag i 2023 var kjemiske produkter, som inkluderer blant annet produksjonen fra smelteverkene i fylket. Trøndelags eksporterte kjemiske produkter for 6,6 milliarder kr i 2023. 14,7 % av eksporten fra Trøndelag i 2023 kom fra kjemiske produkter.

Eksporten av kjemiske produkter fra Trøndelag gikk ned med 276 millioner kr eller 4,0 % i 2023. Dette er stort sett et resultat av at silisium prisene falt i 2023, sammenlignet med 2022 når de var på et veldig høyt nivå.  I 2022 økte eksporten av kjemiske produkter fra Trøndelag 3 250 millioner kr eller 88,7 % som følge av høye priser.  Ekspansjon av produksjonskapasiteten på et av smelteverkene i Trøndelag i 2019/2020 har også bidratt til en økning i eksporten av kjemiske produkter fra Trøndelag de siste årene.

Image
Vareeksport fra Trøndelag 2009-2023, etter varetype
Vareeksport fra Trøndelag 2009-2023, etter varetype

 

Interaktivt Dashboard på vareeksport fra Trøndelag

Under finner du et Interaktivt dashboard på vareeksport fra Trøndelag. Dashboardet blir kontinuerlig oppdatert når det kommer nye tall på vareeksporten fra Trøndelag og når historiske tall blir revidert. Dashboardet har flere sider, husk å bla mellom sidene for å se de ulike visningene

 

 

Kilder og metode

Kildene som er brukt i denne artikkelen er SSB tabell 08817 og SSB tabell 10482.  

Eksport statistikken er gjenstand for revidering i ettertid, det vil si at noen av de reviderte tallene kan avvike noe fra de som oppgis i denne artikkelen.  Tallene i det interaktive dashbordet blir oppdatert med reviderte tall.

Eksporttallene på fylkesnivå fra SSB dekker kun vareeksporten. Vi har dermed ikke tall på størrelsen av eksporten fra tjenesteytende næringer. Det er grunn til å anta at Trøndelag sammen med Oslo har en større andel tjenesteeksport enn snittet for landet. Spesielt fra teknologibedriftene i Trondheim er det grunn til å anta at det eksporteres mye tjenester. Tall fra 2016 (PANDA Analyse) indikerer at tjenesteytende næringer sto for ca. 39 % av eksporten fra Trøndelag. Tallene indikerer også at det er betydelig tjenesteeksport fra Trøndelag innen «faglig, rådgivende og teknisk tjenesteyting» og «forskning og utviklingsarbeid»

 

Faktafredag - Fakta om Trøndelag hver fredag

Faktafredag er en artikkelserie som hver fredag kort presentere noen tall og fakta om Trøndelag.

Finn flere faktafredag-saker på: https://trondelagitall.no/faktafredag
Eldre faktafredags-saker kan man finne på: https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/plan-og-areal/kart-statistikk-og-analyse/nyhetsarkiv-kart-og-statistikk/