Hovedinnhold
Faktafredag
Antall nye foretak 1. halvår 2023

Nyetablerte foretak i Trøndelag i 1. halvår 2023

Det er høy nyetableringsaktivitet i næringslivet i Trøndelag. Det ble etablert 2 743 nye foretak i 1. halvår 2023, hvor av 1 093 var aksjeselskaper, 1 584 var enkeltpersonsforetak og 66 var andre selskapsformer.

Gründervirksomhet og etablering av nye bedrifter er sentrale drivkrefter for langsiktig vekst i sysselsetting og verdiskaping i Trøndelag. Samtidig vet man at under halvparten av nyetablerte foretak overlever i mer enn 1 år og det kun er ca. 30 % som overlever i 5 år.


Selv om kun en liten andel av nye foretak overlever de første årene etter oppstart er Trøndelag avhengig av at man har gründere som tør å prøve ut nye forretningsideer og som bidrar til å opprettholde et dynamisk og innovativt næringsliv.

Se også:  https://trondelagitall.no/statistikk/virksomheter-og-foretak
Se også:  https://trondelagitall.no/statistikk/nyetableringer
Se også:  https://trondelagitall.no/statistikk/konkurser

Det ble etablert 2 743 nye foretak (unntatt offentlig forvaltning og primærnæringene) i første halvår 2023. I første halvår 2022 ble det etabler 2 912 foretak i Trøndelag. Det er som regel i 1. kvartal og 4. kvartal at det er flest nyetablert foretak. I første halvår 2023 ble i Trøndelag det etablert 1 553 i 1. kvartal og 1 190 i 2. kvartal.

1. kvartal 2023 hadde den nest høyeste foretaksetableringen som er registret i Trøndelag i perioden 2008-2023. Kun 1. kvartal 2021 var høyere med 1 630 nyetableringer.

Image
Antall nye foretak per kvartal i Trøndelag i perioden 1.kvartal.2008-2.kvartal 2023
Antall nye foretak per kvartal i Trøndelag i perioden 1.kvartal.2008-2.kvartal 2023

 

Antall nyetableringer har falt noe de siste 2 årene etter en topp i 2021, men er fremdeles på et høyt nivå sammenlignet med før pandemien.  I 2022 ble det etablert 5 552 nye foretak i Trøndelag, ned fra 6 073 i 2021.  Det er spesielt i etableringen av nye aksjeselskaper som har gått ned sammenlignet med 2021, mens antall nyetablerte enkeltpersonsforetakk har holdt seg på et stabilt høyt nivå.

51,4 % av nyetablerte foretak i fylket i 1. halvår 2023 kom i Trondheim

Det er i de største kommunene at det har blitt etablert flest nye foretak, men det har blitt etablert nye foretak i alle trønderske kommuner i løpet av første halvår 2023. 

Image
Antall nye foretak 1. halvår 2023
Antall nye foretak i 1. halvår 2023

 

51,4 % av nyetablerte foretak (unntatt offentlig forvaltning og primærnæringene) i Trøndelag i 1. halvår 2023 kom i Trondheim.  Totalt ble det etablert 1 409 nye foretak i Trondheim, hvorav 564 var aksjeselskap. Også i Trondheim er det en nedgang i foretaksetableringen sammenlignet med 1. halvår 2022, når det ble etabler 1 466 nye foretak.


I tillegg til Trondheim så var det tre kommuner i Trøndelag hvor det ble etablert mer enn hundre foretak i 1. halvår 2023. I Levanger ble det etablert 111 nye foretak (hvorav 39 aksjeselskaper), i Stjørdal ble det etablert 109 foretak (hvorav 47 aksjeselskaper) og i Malvik ble det etabler 102 foretak (hvorav 32 aksjeselskaper).

Flest nye foretak innen «Teknisk tjenesteyting og eiendomsdrift»

Når man ser på næringsgrupper så finner man at i 1. halvår 2023 så ble det etablert flest nye foretak innen «Teknisk tjenesteyting og eiendomsdrift», «Personlig tjenesteyting», og «Bygge- og anleggsvirksomhet». Disse tre Næringsgruppene står for over halvparten av alle nye foretak som ble etablert i Trøndelag.

Image
Antall nye foretak i Trøndelag i  1. halvår 2023, fordelt på næring

Det ble etabler 540 nye foretak innen næringsgruppen «Teknisk tjenesteyting og eiendomsdrift» i Trøndelag i 1. halvår 2023. Dette utgjør 24 % av foretaksetableringen. Når man ser på enkelt næringer innenfor Teknisk tjenesteyting og eiendomsdrift så finner vi at det ble etabler 145 foretak knyttet til omsetning og drift av fast eiendom (Mange av disse er eierselskaper knyttet til næringseiendom og har ingen ansatte). Videre ble det etabler 140 foretak innen Annen faglig, vitenskapelig og teknisk virksomhet og 85 foretak innen hovedkontortjenester og administrativ rådgiving.

I næringsgruppen «Personlig tjenesteyting» ble det i Trøndelag i 1. halvår 2023 etablert 368 foretak, noe som er 16,3 % av nyetablerte foretak. Når man ser på enkelt næringer innenfor Personlig tjenesteyting så finner vi at det ble etabler 217 foretak knyttet til kunstnerisk virksomhet og underholdningsvirksomhet. (201 av disse er enkeltpersonsforetak).

For «Bygge- og anleggsvirksomhet» der det ble etablert 251 nye foretak så er det spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet (som inkluderer blant elektrikere og rørlegger virksomhet) som er næringen med flest nye foretak (157) etterfulgt av Oppføring av bygninger (91) og anleggsvirksomhet (3)

I tolkningen av disse tallene er det viktig å huske at her vises bruttotall på etableringer av nye foretak i Trøndelag. Samtidig som nye foretak etableres så er det også mange foretak som avvikles, slik at nettoveksten i foretak er betydelig lavere enn bruttotallene på nyetableringer. Se https://trondelagitall.no/statistikk/virksomheter-og-foretak for tall på utviklingen i antall virksomheter og foretak i Trøndelag.

 

Kilder og metode 

Dataene som er brukt i denne artikkelen kommer fra SSB tabell 08076 og beskriver nyetablering av foretak unntatt offentlig forvaltning og primærnæringene.

I dagligtale benyttes begrepene foretak, virksomhet og bedrift ofte om hverandre. Når man sier bedrift, mener man ofte det som i statistikksammenheng betegnes som et foretak.

Et foretak er det man oppretter når man registrerer seg for å drive virksomhet i Norge. Foretak defineres som den minste kombinasjonen av juridiske enheter som produserer varer eller tjenester, og som til en viss grad har selvstendig beslutningsmyndighet.

Et foretak kan ha én eller flere underenheter

 

Faktafredag - Fakta om Trøndelag hver fredag 

Faktafredag er en artikkelserie som nesten hver fredag presentere noen tall og fakta om Trøndelag. 
 
Finn flere faktafredag-saker på: https://trondelagitall.no/faktafredag 

Eldre faktafredag-saker kan man finne på: https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/plan-og-areal/kart-statistikk-og-analyse/nyhetsarkiv-kart-og-statistikk/