Hovedinnhold
Faktafredag
Produksjon og forbruk av elektrisk kraft (GWh) i Trøndelag i perioden 2010-2022

Produksjon av elektrisk kraft i Trøndelag i 2022

Trøndelag produserte 14 340 GWh med elektrisk kraft i 2022. Forbruket var på 10 761 GWh, slik at Trøndelag hadde en positiv kraftbalanse på 3 579 GWh. Vannkraft sto for 65,8 % av produksjonen, mens vindkraft sto for 33,2 % av produksjonen

Denne artikkelen omtaler kraftproduksjonen på fylkesnivå, for statistikk knyttet til produksjonsområde se:  https://trondelagitall.no/statistikk/produksjon-og-forbruk-av-kraft-prisomrade

De siste årene har kraftproduksjonen i Trøndelag økt betydelig. Trøndelag produserte 14 340 GWh med elektrisk kraft i 2022, dette er 47,4 % mer enn i 2019. Det er utbyggingen av vindkraft som har ført til økningen i kraftproduksjonen i Trøndelag. Forbruket har også økt, men ikke like raskt. Forbruket var på 10 761 GWh i 2022, slik at Trøndelag hadde en positiv kraftbalanse på 3 579 GWh det året. Siden 2019 så har forbruket økt med 7,6 %.

Se også Kunnskapsgrunnlag energisystemet i Trøndelag

Se også https://trondelagitall.no/statistikk/kraftproduksjon

Trøndelag har gått fra å ha en negativ kraftbalanse elektrisk kraft i perioden 2010-2019 til å ha en positiv kraftbalanse i perioden 2020-2022. Trøndelag hadde en positiv kraftbalanse på 3 579 GWh i 2022. Det forventes imidlertid at elektrifisering av transport, industri og grønn næringsutvikling medfører en vesentlig økning av etterspørselen etter fornybar kraft. Forbruket i Trøndelag kan øke med 4,6- 8 TWh innen 2050, utover dagens forbruk på ca. 11 TWh.

Image
Produksjon og forbruk av elektrisk kraft (GWh) i Trøndelag i perioden 2010-2022
Produksjon og forbruk av elektrisk kraft (GWh) i Trøndelag i perioden 2010-2022

 

I 2022 så var det kun to fylker som hadde en større produksjon av elektrisk kraft enn Trøndelag.  Vestland er fylket med absolutt størst kraftproduksjon (35,1 TWh), etterfulgt av Nordland (20,9 TWh), Trøndelag (14,3 TWh), Rogaland (13,9 TWh), Viken (13,1 TWh) og Agder (12,7 TWh).


Vestland og Nordland er også fylkene med størst overskudd på kraftbalansen. Selv om Trøndelag hadde tredje største produksjon i 2022 så hadde både Agder og innlandet større overskudd på kraftbalansen.  Kun tre fylker hadde i 2023 underskudd på kraftbalansen (Oslo, Viken og Møre og Romsdal)

Image
Produksjon og forbruk av elektrisk kraft (GWh) per fylke i 2022
Produksjon og forbruk av elektrisk kraft (GWh) per fylke i 2022

 

Vannkraft fremdeles størst, men andel vindkraft har økt betydelig

 

Image
Bruttoproduksjon av elektrisk kraft (GWh) i Trøndelag i 2022, fordelt på produksjonsform

Vannkraft sto for 65,8 % av produksjonen (9 438 GWh) av elektrisk kraft i Trøndelag i 2022, mens vindkraft sto for 33,2 % av produksjonen (4 764 GWh) og varmekraft stor for 1,0 % av produksjonen (138 GWh).


Vannkraftproduksjonen i Trøndelag er forholdvis stabil, med årlige variasjoner som følge av nedbørsmengder. På vindkraften så har det derimot vært store utbygginger som har økt produksjonen og ført til at vindkraft utgjorde en tredjedel av kraftproduksjonen i Trøndelag i 2022.

Image
Bruttoproduksjon av elektrisk kraft (GWh) i Trøndelag 2006 til 2022, fordelt på produksjonsform


Spesielt de siste årene så har det vært en betydelig økning i vindkraft produksjonen i Trøndelag. Går man tilbake til 2018 så sto vindkraften for 9,4 % av kraftproduksjonen i Trøndelag, mens den i 2010 sto for kun 5 %.


De omstridte vindparkene på Fosen utgjør en betydelig del av økningen i kraftproduksjonen i Trøndelag. Her har man en høyesterettsdom fra 2021 i den såkalte Fosen-saken som slo fast at vedtaket om tillatelse til vindkraftutbygging på Fosen var ugyldig fordi utbyggingen krenker reindriftssamers rett til utøvelse av kultur etter artikkel 27 i FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter. Høyesterett sa ikke hva som konkret skulle skje med vindkraftanleggene. Avklaringer og utredninger rundt konsekvenser av dette vil fortsette framover.

Image
Kraftprodukjson (MWh) fra vindkraftverk i Trøndelag i perioden 2002-2022


Blant vindkraft annlegene i Trøndelag så er det  Storheia (920,9 GWh), Roan( 796,8 GWh) og geitfjellet (556,3 GWh ) som hadde størst produksjon i 2022.

I snitt så produserte vindkraftanalegene i Trøndelag 13 GWh per dag i 2022, men det var store variasjoner fra dag til dag. Den høyeste dagsproduksjonen i 2022 var 23 november, når det ble produsert 33,7 GWh med vindkraft i Trøndelag. Den laveste dagsproduksjonen i 2022 var 20 april 2022, når det ble produsert 0,3 GWh med vindkraft i Trøndelag.


Når man ser på produksjonen måned for måned i 2022 så var januar (637,6 GWh) og November (613,5 GWH) måned som hadde den høyeste produksjonen av vindkraft. August (190,2 GWh) og juni (204,6 GWh) hadde den laveste produksjonen av vindkraft i 2022

Image
Utvikling daglig kraftproduksjon (MWh)  vindkraftverk i Trøndelag i perioden 01.01.2022 - 31.12.2022.png
Utvikling daglig kraftproduksjon (MWh)  vindkraftverk i Trøndelag i perioden 01.01.2022 - 31.12.2022.png

 

Kilder og metode 

I denne artikkelen er det brukt data fra SSB tabell 08308, SSB tabell 10314 og NVE vindkraftdata

Faktafredag - Fakta om Trøndelag hver fredag 

Faktafredag er en artikkelserie som hver fredag kort presentere noen tall og fakta om Trøndelag. 
 
Finn flere faktafredag-saker på: https://trondelagitall.no/faktafredag 

Eldre faktafredag-saker kan man finne på: https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/plan-og-areal/kart-statistikk-og-analyse/nyhetsarkiv-kart-og-statistikk/