Hovedinnhold
Faktafredag
Endring skatteinngang 2022

Skatteinngangen fra Trøndelag var på 72,8 milliarder kr i 2022

Den totale skatteinngangen fra Trøndelag var på 72,8 milliarder kr i 2022, en økning på 12,5 % sammenlignet med 2021. Økningen kommer av at det har blitt at flere skatteytere i Trøndelag, høyere skattbar inntekt hos trønderske bedrifter og privatpersoner og økning i enkelte skattesatser.

Veksten i skatteinngangen i Trøndelag i 2022 var den høyeste man har sett i perioden 2001-2022. Endringer i skatteinngangen er et resultat både av utviklingen i nominell økonomisk aktivitet og av endringer i skattesatsene.  Skatteinngangen ble også påvirket av at det var ekstraordinære høye utbyttet til aksjonærer i norske selskaper i 2021. Dette var trolig en tilpassing til skatteøkning på utbytte i fra 2022.  En betydelig del av skatten på utbyttene for 2021 ble betal inn i 2022.


Den totale skatteinngangen (til kommune, fylkeskommune, stat og folketrygd) fra Trøndelag i 2022 var på 72,8 milliarder kr. Noe som er en økning på 8,1 milliarder eller 12,5 % sammenlignet med 2021.  
Skatteinngangen består av ulike skattearter, slik som ordinær skatt til Kommune, fylke og stat, fellesskatt, arbeidsgiveravgift og medlemsavgift i folketrygda.  


Den ordinære skatten til primærkommunen på inntekt og formue fra personlige skatteytere utgjør den største delen av skatteinngangen i Trøndelag. I 2021 var Den ordinære skatten til primærkommunen på 17 milliarder kr. Noe som er 23,4 % av den totale skatteinngang i Trøndelag. Skatteinngangen til primærkommunen fra ordinær skatt økte med 11,1 % eller 1,7 milliarder kr  i 2022. Merk at dette er tall før utjevningen i inntektssystemet.


Fellesskatten til staten er den nest største bestanddelen av skatteinngangen i Trøndelag. Fellesskatten var på 16 Milliarder kr i 2022, noe som er 22,1 % av skatteinngangen i Trøndelag.  Skatteinngangen knyttet til fellesskatten i Trøndelag økt med økte med 25 % ekker 3,2 milliarder kr i 2022.  

 

Image
Skatteinngang (mill kr) i Trøndelag i 2022, etter skatteart
Skatteinngang (mill kr) i Trøndelag i 2022, etter skatteart

 

Det ble i 2022 betalt 14,3 milliarder kr i arbeidsgiveravgiften til folketrygda og 14 milliarder kr i medlemsavgift til folketrygda. Arbeidsgiveravgiften til folketrygda økte med 9,6 % eller 1,3 milliarder kr i 2022, mens medlemsavgiften til folketrygda økte med 3,5 % eller 0,5 milliarder kr.


De to minste skatteartene er den ordinære skatten på formue og inntekt til staten på 7,9 milliarder kr og den ordinære skatten på inntekt til fylkeskommunen på 3,5 milliarder kr.  Den ordinære skatten til staten hadde en økning i skatteinngangen på 17,0 % i 2020, mens den ordinære skatten til fylkeskommunen økte med 9,2 %.

Selv om Trøndelag hadde en tilsynelatende sterk vekst i skatteinngangen i 2022, så var økningen lavere enn snittet blant norske fylker som lå på 15,8 %.  Agder hadde størst vekst i skatteinngangen i 2022, med en økning på 20,5 %. Rogaland hadde den laveste økningen med 12,1 %.

Image
Skatteinngang (mill kr) i 2022, etter fylke
Skatteinngang (mill kr) i 2022, etter fylke

 

Ser man på skatteinngangen per kommune i Trøndelag så finner man at 51,7 % eller 37,6 milliarder kr kom fra Trondheim.  61,7% av skatteinngangen fra Arbeidsgiveravgiften i Trøndelag kom fra Trondheim. Skatteinngangen i Trondheim økte med 13,2 % eller 4,4 milliarder kr i 2022.

Image
Endring skatteinngang 2022

 

Blant kommunen i Trøndelag så var det spesielt Nærøysund (25,3 %) og Flatanger (23,9 %) som hadde en sterk vekst i den totale skatteinngangen i 2022.  Hitra hadde den svakeste veksten i skatteinngang blant kommunene i Trøndelag, dette må imidlertid sees i sammenheng med en økning i den totale skatteinngangen fra kommunen på 17,7 % i 2021 og 14,1 % i 2020.

Image
Skatteinngang (mill kr) i 2022, kommuner i Trøndelag
Skatteinngang (mill kr) i 2022, kommuner i Trøndelag

 

Kilder og metode

Kilden som er brukt i denne artikkelen er SSB tabell 07022. 

Faktafredag - Fakta om Trøndelag hver fredag

Faktafredag er en artikkelserie som hver fredag kort presentere noen tall og fakta om Trøndelag.

Finn flere faktafredag-saker på: https://trondelagitall.no/faktafredag
Eldre faktafredags-saker kan man finne på: https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/plan-og-areal/kart-statistikk-og-analyse/nyhetsarkiv-kart-og-statistikk/