Hovedinnhold
Faktafredag
Valgdeltagelse 2019

Snart valg - Slik var valgdeltagelsen i Trøndelag ved siste kommune og fylkestingsvalg

På valgdagen 11. september skal 379 300 stemmeberettigede trøndere bestemme hvem som skal styre Trøndelag de neste 4 årene. 11 000 trøndere mellom 18 og 19 år skal stemme for første gang.

Førstegangsvelgerne utgjør 2,9 % av de stemmeberettigede i Trøndelag. Totalt er det 22 300 stemmeberettigede mellom 18 og 21 år i Trøndelag som kan stemme i kommune og fylkestingsvalget for første gang, disse utgjør 5,9 % av de stemmeberettigede.  Mens mange trøndere skal stemmer for første gang, så er det også mange erfarne velgere. 21,7 % av de stemmeberettigede i Trøndelag er over 67 år, totalt 82 200 trøndere over 67 år er stemmeberettigede ved kommune- og fylkesvalget i 2023.


Ved kommune og fylkestingsvalget har også mange utenlandske statsborgere som er bosatt i Norge også stemmerett.  Totalt er det 25 500 stemmeberettigede utenlandske statsborgere i Trøndelag i 2023, disse utgjør 6,7 % av de stemmeberettigede.


Vi oppfordrer alle trøndere til å gjøre sin borgerplikt ved å stemme ved kommune og fylkestingsvalget.
Les mer om valget i Trøndelag her: https://www.trondelagfylke.no/politikk/valg/fylkestingsvalg-2023/
 

Valgdeltagelse ved siste kommune og fylkestingsvalg.

Ved fylkestingsvalg i 2019 var det 60,8 % av velgerne i Trøndelag som brukte stemmeretten. Holtålen (71,2 %), Tydal (68,9%) og Høylandet (68,0 %) hadde høyest valgdeltagelse ved fylkestingsvalget. Hitra (48,0 %) og Frøya (49,1 %) hadde lavest valgdeltagelse. Nasjonalt så var det 60,5 % som stemte ved fylkestingsvalget.

 

Image
Valgdeltagelse Fylkestingsvalg 2019
Valgdeltagelse Fylkestingsvalg 2019

 

Ved kommunevalget i 2019 var det 65,9 % av velgerne i Trøndelag som brukte stemmeretten.
Leka (83,2 %), Holtålen (80,0%) og Tydal (78,7 %) hadde høyest valgdeltagelse ved kommunevalget 2019. Hitra (57,20 %) og Frøya (60,1 %) hadde lavest valgdeltagelse. Nasjonalt så var det 64,7 % som stemte ved kommunevalget..

 

 

Image
Valgdeltagelse kommunevalg 2019
Valgdeltagelse kommunevalget 2019

 

Merk at for den enkelte kommune så kan valgdeltagelsen varere ganske mye fra valg til valg. I noen kommuner har imidlertid valgdeltagelsen vært stabilt høy over lengre tid, dette gjelder blant annet Holtålen, Tydal, Høylandet og Røyrvik.


Kvinner, eldre og personer med høyere utdanning har høyest valgdeltagelse


Det er stor forskjell i valgdeltagelse mellom ulike befolkningsgrupper. De unge, med unntak av førstegangsvelgere, bruker i mindre grad stemmeretten enn det den eldste delen av befolkningen.  Det er aldersgruppene 67-79 år som har størst valgdeltagelse.  Dette er et mønster vi finner både i Trøndelag og nasjonalt.


Det er også en klar sosial gradient knyttet til bruken av stemmeretten i form av at personer med høyere utdanning – i alle aldersgrupper - i større grad bruker stemmeretten enn personer med kun grunnskole eller videregående som høyeste utdanningsnivå.  79,5 % av trønderne med universitet og høyskoleutdanning stemte ved kommune og fylkestingsvalget i 2019, mot kun 50,8 % av de som kun hadde grunnskoleutdanning.


Kvinner bruker i større grad stemmeretten enn menn totalt sett og for de fleste aldersgruppene, unntaket er for de aller eldste aldersgruppene. 68,8 % av trønderske kvinner stemte i 2019, mot 63,2 % av trønderske menn.  Valgdeltagelsen for kvinner med universitet og høyskoleutdanning i alderen 67-79 år var på 89,9 %.

Image
Valgdeltakelse (prosent) i Trøndelag ved kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2019
Valgdeltakelse (prosent) i Trøndelag ved kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2019, etter kjønn, alder og utdanningsnivå

 

Du kan utforsk valgdeltagelsen etter alder, kjønn og utdanningsnivå ved kommune- og fylkestingsvalget i 2019 det interaktive dashbordet under.

 

Valgdeltagelsen i 2019 var dobbelt så høy blant lærere som blant lastebilsjåfører

Ved hjelp av microdata.no er det mulig å koble valgdeltagelse mot ulike variabler. Blant annet deltagelse i arbeidslivet. Ved hjelp av microdata.no så kan vi finne ut at valgdeltagelsen i 2019 i var 68,0 % blant lønnstakere i Trøndelag.  Blant personer som var meldt arbeidsledig så var valgdeltagelsen 44,8 %, men for personer som sto utenfor arbeidsstyrken så var valgdeltagelsen på 60,8%.


Når man ser på valgdeltagelsen i Trøndelag fordelt på yrker så finner man at f.eks lektorer i videregående skole hadde en valgdeltagelse på 89,1 % og saksbehandlere i offentlig sektor hadde en valgdeltagelse på 88,3 %. Mens f.eks. lastebil- og trailersjåfører hadde en valgdeltagelse på 44,4 % og bilmekanikere hadde en valgdeltagelse på 45,5 %.

Image
Valgdeltagelse i Trøndelag i 2019 fordelt på yrke
Valgdeltagelse i Trøndelag i 2019 fordelt på yrke

 

 

Økt deltagelse ved siste valgene, men fremdeles lavere enn på 80-tallet


Ved stortingsvalget i 2021 var valgdeltagelsen i Trøndelag på 78,0 %, som er litt høyere enn valgdeltagelsen nasjonalt som var på 77,2 %. Ved stortingsvalget er Trøndelag fremdeles delt i to valgdistrikt. Valgdeltagelsen var på 78,5 % i Sør-Trøndelag valgdistrikt og 76,6 % i Nord-Trøndelag valgdistrikt.  Valgdeltagelsen nasjonalt var på 77,2 %.


Av de 271 482 trønderne som stemte ved stortingsvalget i 2021 så var det 163 798 personer eller 60,3 % som forhåndsstemte. Det ble avgitt 1 603 blanke stemmer og 436 stemmer ble avvist som ugyldige.  

Image
Valgdeltagelse - stortings og fylkestingsvalg tidslinje

Valgdeltagelsen ved stortingsvalgene i Trøndelag lå mellom 80-85 % i perioden fra 1949 og frem til 1989. Fra 1993 og frem til siste stortingsvalg i 2021 så har valgdeltagelsen vært på 75-80 %.  Også ved kommune- og fylkestingsvalgene så falt valgdeltagelse betydelig på slutten av 80-tallet og starten av 90-tallet.

 

Kilder og metode 

I denne artikkelen er det brukt tall fra; SSB tabell 12812, SSB tabell 05453, SSB tabell 09475 og SSB tabell 09476

Valgdeltagelsen fordelt på yrker er beregnet ved hjelp av data fra Microdata.no

 

Faktafredag - Fakta om Trøndelag hver fredag 

Faktafredag er en artikkelserie som nesten hver fredag presentere noen tall og fakta om Trøndelag. 
 
Finn flere faktafredag-saker på: https://trondelagitall.no/faktafredag 

Eldre faktafredag-saker kan man finne på: https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/plan-og-areal/kart-statistikk-og-analyse/nyhetsarkiv-kart-og-statistikk/