Hovedinnhold
Faktafredag
NEETs 2022 15-29 år

Trøndere utenfor arbeid, utdanning og arbeidsmarkedstiltak i 2022

9 178 personer i alderen 15-29 år i Trøndelag som sto utenfor arbeid, utdanning og arbeidsmarkedstiltak i 2022, dette utgjør 9,5 % av alle 15-29 åringer i fylket. Blant befolkningen i aldersgruppen 30-61 år så var det 29 116 personer eller 14,8 % som sto utenfor arbeid, utdanning og arbeidsmarkedstiltak

I denne artikklen vises foreløpige tall på utenfor arbeid, utdanning eller opplæring. Endelige tall publiseres i starten av 2024. For de nyeste tallene se: https://trondelagitall.no/statistikk/utenfor-arbeid-utdanning-og-arbeidsmarkedstiltak

 

NEET er et bredt begrep som ofte brukes beskriver populasjonen som står utenfor arbeid, utdanning og opplæring, begrepet brukes hovedsakelig om personer i aldersgruppen mellom 15-29 år.

NEET er en forkortelse for ‘Not in Employment, Education or Training’, som på norsk tilsvarer utenfor arbeid, utdanning eller opplæring.

 

Ved å se på hvor stor andel av befolkningen som er utenfor arbeid, utdanning eller opplæring så får man ett mål på størrelsen av gruppen som står i fare for å havne i utenforskap. Forskning har vist at å være NEET i tidlig voksen alder kan ha alvorlige konsekvenser både på kort og lang sikt i forhold til arbeidsdeltakelse og tilknytning til arbeidslivet, (Bäckman & Nilsson, 2016). Dette gir seg til syne ved såkalte «scarring effects» som innebærer konsekvenser som lavere fremtidig lønn.

NEET-gruppen har også potensiale for å oppleve negative konsekvenser utover det rent økonomiske. Tidlig tilbaketrekning og eksklusjon fra utdanningssystemet og arbeidsmarkedet representerer i noen tilfeller lange gjenværende liv i utenforskap, med lavere inntekt og med eksponering for de negative effektene som vi kjenner til at arbeidsledighet har på folkehelsen. (Paul & Moser 2009, Bø & Vigran, 2015)

 

 

Hvis man ser på aldersgruppen 15-29 år så er det 9 178 personer i denne gruppen i Trøndelag som sto utenfor arbeid, utdanning og arbeidsmarkedstiltak (NEETs) i 2022, dette utgjør 9,5 % av alle 15-29 åringer i Trøndelag.  Dette er litt opp fra 9,3 % i 2021, men ned fra 10,3 % i 2020.  Andelen som står utenfor arbeid og utdanning in aldersgruppen 19-29 år i Trøndelag har vært stabilt på rundt 10 % i hele perioden 2010-2020

 

Blant befolkningen i aldersgruppen 30-61 år så var det 29 116 personer i Trøndelag eller 14,8 % som sto utenfor arbeid, utdanning og arbeidsmarkedstiltak i 2022. Dette er marginalt ned fra 14,9 % i 2021. Også her hadde man en betydelig nedgang fra 2020 til 2021 (fra 15,9 % til 14,9 %)

Image
NEETs 2022 15-29 år
Andel av befolkningen 15-29 som står utenfor arbeid, utdanning og opplæring i 2022, Foreløpige tall for 2022

 

Blant kommunene i Trøndelag så varere andelen 15-29 åringer som er utenfor arbeid, utdanning og arbeidsmarkedstiltak fra 3,7 % til 13,4 % i 2022.


Det er Leka (3,7%) og Røyrvik (4,8 %) som har lavest andel 15-29 åringer utenfor arbeid, utdanning og arbeidsmarkedstiltak. Dette er to små kommuner målt etter folketall, og i absolutt antall er det nesten ikke NEETs i disse kommunene. I de små kommunene kan andelen NEETs svinge mye fra år til år. Frøya og Meråker ligger høyest med 13,4 % og 11,4 %  % av 15-29 åringer som er NEETs.

 

Når man ser på aldersgruppen 30-61 år så finner man at andelen som står utenfor arbeid, utdanning og arbeidsmarkedstiltak i kommunene i Trøndelag varierer fra 22,5 % til 9,2 % i 2022

 

Image
NEETs 30-61 år 2022
Andel av befolkningen 30-61 år  som står utenfor arbeid, utdanning og opplæring i 2022, Foreløpige tall for 2022

 

Det er Lierne (9,2%) og Røyrvik (9,6 %) som har lavest andel 30-31 åringer utenfor arbeid, utdanning og arbeidsmarkedstiltak. Mens Meråker (22,5 % og Namsskogan (18,4 %) ligger høyest.

Innvandrere er særlig sårbare for å havne utenfor arbeid, utdanning og arbeidsmarkedstiltak. I 2022 var det i Trøndelag 3 042 innvandrere mellom 15-29 år som havnet i NEET kategorien. 24,9 % av alle innvandre mellom 15-29 år i Trøndelag i 2020 havnet dermed i NEETs kategorien. Innvandrere utgjør 33,1% av alle NEETs i Trøndelag i aldersgruppen 15-29 år. Til sammenligning utgjør innvandrere totalt 12,6 % av den Trønderske befolkningen i denne aldersgruppen.

 

Kilder og metode 

Tallene som er brukt i denne artikkelen er hentet fra: SSB tabell 13563. Tallene er foreløpige tall for 2022.


Ellers så er det referert til;


Bäckman, O., & Nilsson, A. (2016). Long-term consequences of being not in employment, education or training as a young adult. Stability and change in three Swedish birth cohorts. EurSoc, 18(2), 136-157.
Bø, TP & Vigran, Å (2015). Ungdom som verken er i arbeid eller utdanning. SSB. Samfunnsspeilet 1/2015.
Paul, K. I., & Moser, K. (2009). Unemployment impairs mental health: Meta-analyses. Journal of Vocational Behavior, 74(3), 264-282.

 

 

Faktafredag - Fakta om Trøndelag hver fredag 

Faktafredag er en artikkelserie som nesten hver fredag presentere noen tall og fakta om Trøndelag. 
 
Finn flere faktafredag-saker på: https://trondelagitall.no/faktafredag 

Eldre faktafredag-saker kan man finne på: https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/plan-og-areal/kart-statistikk-og-analyse/nyhetsarkiv-kart-og-statistikk/