Hovedinnhold
vgs

Videregående skole

Videregående skole

De 31 offentlige og 7 private videregående skolene (vgs) i Trøndelag hadde 16 276 elever og 5 174 lærlinger og lærekandidater i 2019. Totalt var det 21 450 personer i videregående opplæring. 9 604 elever gikk på studieforberedende utdanningsprogram, altså 44,77 % av alle i videregående opplæring. Det var 6 672 elever på yrkesfaglig utdanningsprogram, som sammen med lærlinger og lærekandidater utgjorde 11 846 personer i fag- og yrkesopplæring.

I 2019 hadde Trøndelag den største nedgangen i antall elever i de siste 10 årene. Det gjelder både studieforberedende og yrkesfaglige elever. Nedgangen i antall elever var på 6,77 % eller 1 182 personer. Antall lærlinger og lærekandidater har  økt hvert år de siste årene. I 2019 var det en økning med 4,46 % eller 221 personer.

I hele perioden fra 2010 til 2019 økte antallet i videregående opplæring med 0,75 %. Det var stor økning i lærlinger og lærekandidater, 42,73 % eller 3 047 personer siden 2010. Imidlertid har antall elever i samme periode sunket med 7,86 % eller 1 389 personer. Størst nedgang finner vi på på yrkesfag, med 15,80 % eller 1 252 personer. Mens antall elever på studieforberedende utdanningsprogram bare gikk ned med 1,41 % eller 137 personer.

 

13 av 38 offentlige og private videregående skolene i Trøndelag har flere enn 500 elever i 2019. Det er 3 videregående skoler i Trøndelag med mer enn 1 000 elever (Charlottenlund vgs, Strinda vgs og Byåsen vgs), som alle er lokalisert i Trondheim.

I flere skoler er andel kvinnelige og mannlige elever er forholdvis lik. Imidlertid er det noen skoler med skjev  kjønnsfordeling. Det gjelder Thora Storm vgs, Trondheim Katedralskolen, Kristen vgs, Bybroen vgs AS, Inderøy vgs og Øya vgs, hvor andelen kvinner er høyere enn 60 %.Den høyeste andelen bland de relativt store skolene er  Thora Storm med 68 %. På skolene Tiller vgs, Meldal vgs, Meråker vgs og Åfjord vgs er kvinneandelen lavere enn 40 %, og den laveste er Meldal vgs hvor kun 20 % av elevene er kvinner. Fordelingen etter kjønn blant skolene følger stort sett hovedtendensene i kjønnpreferanser for fag, og er avhengig av hvilke utdanningsprogrammer er tilbudt i hver skole.

 

Figuren under viser elevene ved de videregående skolene i Trøndelag fordelt på studieprogram. Av figuren kan man se at det er store forskjeller mellom skolene når det kommer til hvilke utdanningsprogram skolene tilbyr. Noen skoler tilbyr en rekke utdanningsprogram, mens andre er mer spesialiserte på noen få utdanningsprogram. Eksempelvis er Mære, Val, Skjetlein og Øya spesialisert inn mot naturbruk, Meråker er spesialisert inn mot idrettsfag, og Inderøy er spesialisert inn mot musikk, dans og drama.

 

Som nevnt før var det i 2019 nedgang i antall elever i videregående skole i Trøndelag. Den største nedgangen var på Byåsen vgs med 55 elever, som utgjorde 5,19 % av antall elever i 2018. Deretter kommer Olav Duun vgs, Orkdal vgs, Melhus vgs og Levanger vgs, med henholdsvis 52, 49, 46 og 43 færre elever. Relativt var nedgangen størst ved Steinerskolen i Trondheim hvor antall elever sank med 30 personer, som utgjorde nesten 58 % av elever i 2018. Det var også skoler hvor antall elever gikk opp. Den største økningen var på Skjetlein vgs, Kristen vgs og Lukas, med henholdsvis 36, 26 og 12 flere elever. To av  tre er private.