Hovedinnhold

Våren 2021 har fagskolene i Trøndelag totalt 1780 studenter. Antall studenter ved fagskolene har økt betydelig de siste årene fra 1100 våren 2019 til 1840 på et hittil høyeste høsten 2020. Det er sannsynlig at koronakrisen har gitt flere søkere til fagskole fra høsten 2020.

 

Trøndelag høyere yrkesfagskole har 1040 av fagskolestudentene med studiested i Trøndelag, som utgjør ca. 60 %. TISIP fagskole har tilbud innen it-drift med 360 studenter våren 2021. Studiet er nettbasert, så det det er uklart hvor mange av disse som er tilknyttet Trøndelag. AOF Norge har 135 studenter tilknyttet sin avdeling i Trondheim våren 2021, med tilbud i hovedsak knyttet til pleie og omsorg.

 

Image
Fagskolestudenter og frodeling på alder
Tabell og figur: Antall studenter per fagskole i Trøndelag, og studenter etter alder. Kilde: Database for statistikk om høyere utdanning - Fagskolestatistikk.

 

Folkeuniversitetets fagskole har 70 studenter ved sin avdeling i Trondheim fordelt på tilbud innen økonomiske og administrative fag. Norsk fotoskole ligger i Trondheim og har 65 studenter våren 2021.

 

Når man ser på fagskolestudentene fordelt på alder, så finner man at 45 % er i gruppen 20-29 år, og 32 % er i gruppen 30-39 år. Til sammen 23 % er over 40 år. Ca. 70 % av fagskolestudentene er menn, og mange av studiene på fagskolenivå er enten mannsdominert eller kvinnedominert.