Hovedinnhold

Høyere yrkesfaglig utdanning (fagskole)

SSBs fagskolestatistikk viser antall fagskolestudenter per 1. oktober hvert år. Statistikken er geografisk inndelt på fylkesnivå, og fordelt på studiets fagfelt etter standard inndeling. Statistikken viser en sterk vekst fra 1269 studenter i 2019 til 2167 studenter i 2020. I 2021 er antallet studenter noe lavere med 1971 aktive studenter per 1. oktober.

I følge Database for statistikk om høyere utdanning- Fagskolestatistikk, så er antall aktive studenter noe høyere enn SSB-statistikken tilsier. Høsten 2021 har fagskolene i Trøndelag totalt 2240 studenter. Antall studenter ved fagskolene har økt betydelig de siste årene fra 1100 studenter våren 2019. Det er sannsynlig at koronakrisen har gitt flere søkere til fagskole fra høsten 2020.

 

Image
Fagskolestatistikk Trøndelag 2021
Aktive studenter i høyere yrkesfaglig utdanning per skole og studiested, per semester 2019-2021. Kilde: DBH Fagskolestatistikk

 

Trøndelag høyere yrkesfagskole har 1260 av fagskolestudentene med studiested i Trøndelag høsten 2021, som utgjør 56 %. TISIP fagskole har tilbud innen it-drift med 425 studenter høsten 2021. Studiet er nettbasert, så det det er uklart hvor mange av disse som er tilknyttet Trøndelag. AOF Norge har 100 studenter tilknyttet sin avdeling i Trondheim våren 2021, med tilbud i hovedsak knyttet til pleie og omsorg. Folkeuniversitetets fagskole har 275 studenter ved sin avdeling i Trondheim med tilbud hovedsakelig innen økonomiske og administrative fag samt noe helsefag. Norsk fotofagskole ligger i Trondheim og har 65 studenter høsten 2021.

 

Når vi ser på fagskolestudentene fordelt på alder siste semester så er 38 % i gruppen 20-29 år og 28 % er i gruppen 30-39 år. Til sammen 21 % er over 40 år. Flere menn enn kvinner studerer på høyere yrkesfaglig utdanning. Høsten 2021 er 38 % av fagskolestudentene  menn, og mange av studiene på fagskolenivå er enten mannsdominert eller kvinnedominert.

Image
Aktive studenter i høyere yrkesfaglig utdanning i Trøndelag 2019-2021
Aktive studenter i høyere yrkesfaglig utdanning etter aldersgruppe, per semester 2019-2021. Kilde: DBH Fagskolestatistikk