Hovedinnhold
Faktafredag
Andel av arbeidsstyrken registrert helt ledige desember 2022

Arbeidsledighet og utlyste stillinger desember 2022

Trøndelag går inn i 2023 med et stramt arbeidsmarked. Vi har lav registrert arbeidsledighet og et høyt antall utlyste stillinger. Trøndelag hadde den laveste ledighet i Norge per desember 2022. Samtidig rapporterer næringslivet om økt usikkerhet og svakere fremtidsutsikter.

Det var 3 024 personer i Trøndelag meldt helt ledige hos NAV per desember 2022, noe som er 1,2 % av arbeidsstyrken.  Til sammenligning så var det 3 950 personer eller 1,6 % av arbeidsstyrken som var meldt helt ledige i Trøndelag i desember 2021. Antall helt ledig har dermed gått ned med 23 %, mens arbeidsledighetsprosenten har gått ned med 0,4 prosentpoeng,


1 645 personer eller 0,7 % av arbeidsstyrken i Trøndelag var meldt delvis ledig per desember 2022. Dette er ned fra 2 770 personer eller 1,1 % av arbeidsstyrken i desember 2021.  Antall delvis ledig har dermed gått ned med 41 %, mens arbeidsledighetsprosenten har gått ned med 0,4 prosentpoeng.


I tillegg til de som er helt eller delvis ledig så var det 655 arbeidssøkere på tiltak i Trøndelag i desember 2022, noe som utgjør 0,3 % av arbeidsstyrken.

Image
Andel av arbeidsstyrken registrert helt og devis ledig, desember 2022
Andel av arbeidsstyrken registrert helt og devis ledig, desember 2022

 

Når man ser på statusen for arbeidsledigheten i norske fylker pr desember 2022 så finner man at Trøndelag og Nordland hadde den laveste ledighet i Norge med 1,2 % helt ledige og 0,7 % delvis ledige Vestfold og Telemark hadde den høyeste registrerte ledigheten med 2,2 % helt ledige og 1,0 % delvis ledige.  Alle fylkene hadde en nedgang i arbeidsledigheten sammenlignet med desember 2021.


I desember 2022 var det kun 3 av 38 kommuner i Trøndelag som hadde 2 % eller høyere andel av arbeidsstyrken som var meldt helt ledig. Samtidig så var det 13 av 38 kommuner i Trøndelag som hadde under 1 % av arbeidsstyrken som var meldt helt ledige.  I 5 av disse kommunen var arbeidsledigheten på et så lavt nivå at tallene er anonymisert.

Image
Andel av arbeidsstyrken registrert helt ledige desember 2022
Andel av arbeidsstyrken registrert helt ledige desember 2022.

Høyst andel helt ledige blant menn i aldersgruppen 20-24


I Trøndelag finner vi per desember 2022 at menn i aldersgruppen 20-24 år har den høyeste andelen helt ledige med 2,6 %, mens kvinner i aldersgruppen 30-39 år har den høyeste andelen delvis ledige med 1,0 %. Lavest andel helt ledige finner vi hos kvinner i aldersgruppene over 50 år med 0,6 %. Den laveste andelen delvis ledige, er hos menn under 20 år, med 0,1 %.


Det er nedgang i helt og delvis ledige i alle aldergrupper. Størst prosentvis nedgang av helt ledige er det i aldergruppen 60 år og over og for de i alderen 40-49 år. Delvis ledige synker mest i aldersgruppene fra 50 år og over.


Flest helt ledige finner vi i gruppene uten yrkesbakgrunn (451), industriarbeid (377), bygg og anlegg (346), samt serviceyrker og annet arbeid (301). Flest delvis ledige er det i gruppene serviceyrker og annet arbeid (207), butikk- og salgsarbeid (190) og industriarbeid (184).


Med unntak av de som ikke har oppgitt, eller har noen yrkesbakgrunn er det nedgang i helt og delvis ledige innenfor alle yrkesgrupper sammenlignet med samme periode i fjor.. Nedgangen av helt ledige er prosentvis størst innenfor barne- og ungdomsarbeid fulgt av yrker knyttet til kontorarbeid

 

Arbeidsledighet i Trøndelag er nå lavere enn før pandemien


Arbeidsledigheten i Trøndelag har vært lav i hele 2022.  Arbeidsledigheten falt en del i løpet av første halvår 2022 og holdt seg stabilt lav i andre halvår.  Nedgangen i arbeidsledigheten i starten av 2022 var på mange måter en fortsettelse av trenden med fallene arbeidsledighet som man så i 2021.

Arbeidsledigheten i Trøndelag økte betydelig under pandemien, men har nå falt tilbake til et nivå som ligger under det man så før pandemien.

 

Utlyste stillinger


Det var 2 818 utlyste stillinger i Trøndelag i desember 2022, opp fra 1 809 i desember 2021. Flest stillinger ble registrert innenfor helse, pleie og omsorg med 1 158 stillinger. Det er en økning på 94 % sammenlignet med i fjor. Det er bygg og anlegg som har hatt den største registrerte nedgangen i utlyste stillinger sammenlignet med desember 2021, med en nedgang på 52%.


Tallene er påvirket av det var flere virkedager i desember 2022 enn i desember 2021. Justert for antall virkedager var antall utlyste stillinger 4 % høyere i desember 2022 enn i 2021


Ser man på året som helhet har det aldri vært utlyst flere ledige stillinger i Trøndelag i løpet av et år enn i 2022. Totalt ble det i 2022 registrert 56 134 stillinger i Trøndelag. Til sammenligning ble det utlyst 53 316 stillinger i 2021.

Image
Antall arbeidsledige (helt ledige) og utlyste stillinger i Trøndelag januar 2020-desember 2022
Antall arbeidsledige (helt ledige) og utlyste stillinger i Trøndelag januar 2020-desember 2022

 

I store deler av 2022 var det flere ledige stillinger i utlyst i Trøndelag enn det var personer som var meldt helt ledige hos Nav. Juli og desember (som er måneder de vanligvis er færre stillingsutlysninger enn normalt grunnet ferie avvikling) var de eneste månedene i 2022 hvor dette ikke var tilfelle.

 

Økt usikkerhet og svakere fremtidsutsikter.


Arbeidsledighetstallene tegner et positivt bilde av situasjonen i arbeidsmarkedet i Trøndelag, med lav ledighet og høy etterspørsel etter arbeidskraft.  Samtidig har man rapporter fra næringslivet om økt usikkerhet og svakere fremtidsutsikter.


Bedriftene i Norges Banks regionale nettverk rapporterte i 4 kvartal 2022 om at de venter at kraftig pris- og kostnadsvekst, høyere renter og færre nye oppdrag fra offentlig sektor vil føre til lavere aktivitet. – nasjonalt rapporterer bedriften om at utsiktene er de svakeste siden januar 2009.  Bedriftene i Trøndelag er imidlertid litt mer positive enn snittet nasjonalt. Andel bedrifter som rapporterer at de har rekrutteringsproblemer har også gått ned, selv om det rapporteres at arbeidsmarkedet fremdeles er stramt.

Image
Regionalt nettverk 4-2022. Region Midt. Forventet vekst i sysselsetting
Regionalt nettverk 4-2022. Region Midt. Forventet vekst i sysselsetting

 

I Region Midt rapporterte bedriftene at de forventer en stabil/svakt positiv sysselsettingsutvikling.  Forventingene til sysselsetningsutviklingene er på det laveste nivået man har sett de siste 2 årene.
Tall publisert av NHO fra næringslivets økonomibarometer per 4. kvartal 2022 viser at det er flere bedrifter i Trøndelag som forventer å redusere sysselsettingen de neste 6 månedene enn det er bedrifter som forventer å øke sysselsettingen.

 

Image
Næringslivets økonomibarometer 4 kvartal 2022 – sysselsettingsforventninger
Næringslivets økonomibarometer 4 kvartal 2022 – sysselsettingsforventninger

 

Kilder og metode

I denne artikkelen er det brukt arbeidsledighetstall fra Nav. I tillegg er det benyttet tall fra Norges Bank sitt regionale nettverk og fra Næringslivets økonomibarometer produsert av NHO

Faktafredag - Fakta om Trøndelag hver fredag

Faktafredag er en artikkelserie som hver fredag kort presentere noen tall og fakta om Trøndelag.

Finn flere faktafredag-saker på: https://trondelagitall.no/faktafredag 
Eldre faktafredags-saker kan man finne på: https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/plan-og-areal/kart-statistikk-og-analyse/nyhetsarkiv-kart-og-statistikk/