Hovedinnhold
Faktafredag
Digitalisering i kommunene i 2022. Prioritering

Digitalisering i Trønderske kommuner i 2022

Digitalisering i offentlig sektor kan bidra til å gi en enklere hverdag for innbyggere, næringsliv og frivilligsektor gjennom bedre tjenester, mer effektiv ressursbruk i offentlige virksomheter og legge til rettefor produktivitetsøkning i samfunnet

SSB rapporten: Digitalisering i kommunene -Utviklingen fra 2018 til 2022  forteller oss mye om status og utvikling ingen digitalisering blant kommunene i Norge og Trøndelag.  Rapporten baserer seg på spørreundersøkelsen «Digitalisering og IKT i offentlig sektor» i 2022 som ble besvart av 99 % av norske kommuner.

 

Digital prioritering i kommunene


SSB har lagd en sammensatt indikator for digital prioritering, der de ser på samspill mellom for hvor omfattende digitaliseringsstrategiene og hvor omfattende IKT-prosjekter er for hver kommune.


I Trøndelag er det 13 av 38 kommuner i 2022 som har svart at de har både omfattende digitaliseringsstrategi og IKT-prosjekter, mens ytterligere 9 trønderske kommuner har omfattende IKT-prosjekter, men begrenset digitaliseringsstrategi. Og 7 kommuner sier at de har en omfattende digitaliseringsstrategi, men relativt få områder er berørt av IKT-prosjekter. Andelen kommuner med omfattende IKT-prosjekter ligger litt høyere i Trøndelag enn nasjonalt.

 

Image
Digitalisering i kommunene i 2022. Prioritering
Digitalisering i kommunene i 2022. Prioritering

 

Nasjonalt så ser man at det er relativt flere kommuner har en IKT-/digitaliseringsstrategi i 2022 sammenlignet med 2018 og strategiene har blitt mer omfattende over tid (dvs. at flere områder blir omtalt i strategiene).


Nasjonalt så har de fleste kommunene et aktivt arbeid med IKT-prosjekter og denne aktiviteten har økt blant de minste kommunene fra 2018 til 2022. IKT-prosjekter blir mer omfattende over tid (dvs. at de skal påvirke flere områder) og det forventes i høyere grad at arbeidsoppgavene til ansatte blir påvirket av IKT-prosjekter.

 

Digital kompetanse i kommunene


Når en trenger digital kompetanse i kommunene, har en to muligheter. En kan ansette egnemedarbeidere eller bruke eksterne leverandører.


SSB har lagd en sammensatt indikator for digital kompetanse i kommunene, der de ser på samspill mellom eksterne leverandører og forsøk på å rekruttere kompetanse til egen organisasjon.


I Trøndelag er det 16 av 38 kommuner i 2022 som har svart at de satser relativt mye på eksterne leverandører, mens 11 kommuner sier at de satser mest på interne ressurser. Andelen kommuner som satser relativt mye på eksterne leverandører ligger litt høyere i Trøndelag enn nasjonalt

Image
Digitalisering i kommunene i 2022. Kompetanse
Digitalisering i kommunene i 2022. Kompetanse

 

Nasjonalt så ser man at interne medarbeidere brukes i større grad for utføring av de fleste IKT-funksjoner i 2022 enn i 2018.


Kritisk kompetansemangel blant norske kommuner. I 2022 svarte 5 av 10 norske kommuner (mot 4 av 10 i 2018) at manglende kompetanse i svært stor eller ganske stor grad hadde vært til hinder for utviklingen av kommunens digitale tjenester. Så det ble en markant økning.


Nasjonalt så er det mange flere kommuner hadde forsøkt å rekruttere ansatte med spesialistkompetanse innen IKT/IT i 2022 sammenlignet med 2018 (5 av 10 norske kommuner i 2022 mot 3 av 10 i 2018).


Økende problemer med rekruttering blant norske kommuner. Mens 32 prosent av norske kommuner som hadde forsøkt å rekruttere i 2018 svarte at de opplevde problemer med rekruttering av IKT/IT-spesialister, økte denne andelen til 56 prosent i 2022 og til hele 72 prosent i 2023.

 

Digital aktivitet i kommunene

SSB har lagd en sammensatt indikator for digital aktivitet i kommunene, der de ser hvor aktive kommunene er i bruk av digitale tjenester og hvor aktive de er på å tilby digitale tjenester.


I Trøndelag er det 18 av 38 kommuner i 2022 som sier de har både bruker og tilbyr mye av digitale tjenester. Mens det er 5 kommuner som tilbyr mye av digitale tjenester, men bruker lite selv. 9 trønderske kommuner sier at de bruker mye av digitale tjenester, men tilbyr lite selv

Image
Digitalisering i kommunene i 2022. Digital aktivitet
Digitalisering i kommunene i 2022. Digital aktivitet

 

Nasjonalt så er det stor fremgang i kommunenes bruk av skytjenester. Hele 95,5 prosent av norske kommuner har svart at de benytter seg av nettskytjenester i 2022.


Nasjonalt så er det stor økning i andel kommuner som digitaliserte mottak av tilbud og evaluering og tildeling av kontrakt. I 2022 var det 7 av 10 norske kommuner mot under 4 av 10 kommuner i 2018 som svarte at mottak av tilbud ble gjennomført helt digitalt.


En mild utvikling i tilbud av kommunenes tjenester som tilbys digitalt. Dette gjelder stort sett noen tjenester som tilbys som komplekse individuelle tjenester som krever innlogging (tilbys av 65 prosent av norske kommuner i 2022 mot 45 prosent i 2018).

 

Kilder og metode 

Dataene som er brukt i denne artikkelen er hentet fra SSB rapporten: Digitalisering i kommunene -Utviklingen fra 2018 til 2022 som baserer seg på spørreundersøkelsen «Digitalisering og IKT i offentlig sektor» i 2022 som ble besvart av 99 % av norske kommuner.

Undersøkelsen «Digitalisering og IKT i offentlig sektor» omfatter flere områder knyttet til IKT og digitalisering, for eksempel omfanget av digitaliseringsstrategier og IKT-prosjekter, bruk av skytjenester, tilbud av digitale tjenester, bruk av og formål med sosiale medier, IKT-sikkerhet og IKT-kompetanse.

 

Faktafredag - Fakta om Trøndelag hver fredag 

Faktafredag er en artikkelserie som nesten hver fredag presentere noen tall og fakta om Trøndelag. 
 
Finn flere faktafredag-saker på: https://trondelagitall.no/faktafredag 

Eldre faktafredag-saker kan man finne på: https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/plan-og-areal/kart-statistikk-og-analyse/nyhetsarkiv-kart-og-statistikk/