Hovedinnhold
Faktafredag
Vareeksport fra Trøndelag 1998-2022

Rekordhøy vareeksport fra Trøndelag i 2022.

Rekord for vareeksporten fra Trøndelag i 2022. Vareeksporten fra Trøndelag var på 42,7 milliarder kr i 2022. Det er en økning på 30,9 % eller 10,1 milliarder kr sammenlignet med 2021. Høye priser på en rekke eksportvarer og fortsatt lav kronekurs var en viktig bidragsyter til veksten i vareeksporten

Trøndelag var et av fylkene som hadde sterkest eksport vekst i 2022, med en øking på 30,9 %. Kun Nordland (33,9 %) og Vestland (33,0 %) har hatt større vekst i vareeksporten i perioden 2021-2022. Kun Agder (-0,7 %) hadde en nedgang i vareeksporten i 2022.  Vareeksporten fra Norge økte med 25,9 % i 2022. Svak krone og høye priser på en rekke eksportvarer bidro til at vareeksporten både fra Trøndelag og andre fylker økte betydelig i 2022.

Image
Prosentvis endring i vareeksport 2021-2022
Prosentvis endring i vareeksport 2021-2022

 

Se også:  https://trondelagitall.no/statistikk/eksport
 

Rekordhøy vareeksport fra Trøndelag

Den totale vareeksporten fra Trøndelag var på 42,7 milliarder kr i 2022, opp fra 32,6 milliarder kr i 2021, noe som er en økning på 10,1 milliarder kr eller 30,9 % sammenlignet med 2021.  Også i 2021 var det en sterk økning i vareeksporten fra Trøndelag med en vekst på 15,9 %.   Noe som betyr at i perioden 2020-2022 så økt vareeksporten fra Trøndelag med 51,8 %. Til sammenligning så hadde man en vekst på 24,5 % i perioden 2015-2020 og en vekst på 75,3 I perioden 2010-2015.

Image
Vareeksport fra Trøndelag 1998-2022
Vareeksport fra Trøndelag 1998-2022

 

Den sterke eksport veksten de siste to årene har vært drevet av flere faktorer.  Kronen har vært forholdvis svak mot både dollar og euro de siste årene, noe som har vært gunstig for norsk eksport industri.  Det har også vært sterk etterspørsel etter og gode priser på flere av varene som eksporteres fra Trøndelag. Dette gjelder spesielt oppdrettslaks, men også papir og silisium.   Det har også vært økninger i produksjonsvolum hos enkelte av de store eksportørene i Trøndelag som følge av investeringer i produksjonskapasitet.

 

Fisk er den viktigste eksport varen fra Trøndelag

Fisk er den viktigste eksport varen fra Trøndelag.  Det ble eksporterte fisk fra Trøndelag til en verdi av 25,9 milliarder kr i 2022.  Eksporten av fisk økte med 4,6 milliarder kr fra 2021 til 2022, en økning på 21,9 %. Fisk sto for 60,5 % av vareeksporten i Trøndelag i 2022, ned fra 65,0 % i 2021.  

Eksporten av fisk fra Trøndelag har steget betydelig over en lenger tidsperiode.  Fra å utgjøre mellom 20-30 prosent av Trøndelags vareeksport for 20 år siden så utgjør fisk nå nesten 2/3 deler av Trøndelags vareeksport.  De siste 2-3 årene har man imidlertid også hatt sterk vekst i andre eksport varer, noe som gjør at fisken sin andel av vareeksporten har gått noe ned.  Månedsstatistikken for vareeksporten viser at fisk på det meste utgjorde 70,6 % av den totale eksporten fra Trøndelag, toppunktet var i august 2020.

Image
Fisk som andel av vareeksporten fra Trøndelag i perioden januar 1998-desember 2022
Fisk som andel av vareeksporten fra Trøndelag i perioden januar 1998-desember 2022

 

Produksjonsvekst i den trønderske oppdrettsnæringen og flere år med gode laksepriser forklarer den sterke veksten i eksporten av fisk fra Trøndelag.


 «Kjemiske produkter og bearbeidde varer etter materiale» er den nest største eksportvaren fra Trøndelag. I denne kategorien finner vi blant annet produkter fra smelteverkene og papirfabrikkene i Trøndelag.  


26,1 % av eksporten i Trøndelag i 2022 kommer fra «Kjemiske produkter og bearbeidde varer etter materiale». Eksporten av «Kjemiske produkter og bearbeidde varer etter materiale» var på 11,1 milliarder kr i 2022, en økning på 4,8 milliarder kr eller 74,7 %.

Image
Eksport av varer fra Trøndelag (Mill kr ) i 2022
Eksport av varer fra Trøndelag (Mill kr ) i 2022

Interaktivt Dashboard på vareeksport fra Trøndelag


Under finner du et Interaktivt dashboard på vareeksport fra Trøndelag. Dashboardet blir kontinuerlig oppdatert når det kommer nye tall på vareeksporten fra Trøndelag og når historiske tall blir revidert. Dashboardet har flere sider, husk å bla mellom sidene for å se de ulike visningen

 

 

Kilder og metode

Kildene som er brukt i denne artikkelen er SSB tabell 08817 og SSB tabell 10482.  

Eksport statistikken er gjenstand for revidering i ettertid, det vil si at noen av de reviderte tallene kan avvike noe fra de som oppgis i denne artikkelen.  Tallene i det interaktive dashbordet blir oppdatert med reviderte tall.

Eksporttallene på fylkesnivå fra SSB dekker kun vareeksporten. Vi har dermed ikke tall på størrelsen av eksporten fra tjenesteytende næringer. Det er grunn til å anta at Trøndelag sammen med Oslo har en større andel tjenesteeksport enn snittet for landet. Spesielt fra teknologibedriftene i Trondheim er det grunn til å anta at det eksporteres mye tjenester. Tall fra 2016 (PANDA Analyse) indikerer at tjenesteytende næringer sto for ca. 39 % av eksporten fra Trøndelag. Tallene indikerer også at det er betydelig tjenesteeksport fra Trøndelag innen «faglig, rådgivende og teknisk tjenesteyting» og «forskning og utviklingsarbeid»

 

Faktafredag - Fakta om Trøndelag hver fredag

Faktafredag er en artikkelserie som hver fredag kort presentere noen tall og fakta om Trøndelag.

Finn flere faktafredag-saker på: https://trondelagitall.no/faktafredag
Eldre faktafredags-saker kan man finne på: https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/plan-og-areal/kart-statistikk-og-analyse/nyhetsarkiv-kart-og-statistikk/