Hovedinnhold
Faktafredag
Andel innvandrere blant sysselsatte bosatt i Tøndelag per 4. kvartal 2022

Sysselsetting blant innvandrere bosatt i Trøndelag per 4. kvartal 2022

Innvandrere utgjør en viktig del av det trønderske arbeidslivet. Per 4. kvartal 2022 utgjorde innvandrere 13,2 % av alle sysselsatte i bosatt i Trøndelag. Totalt var det 32 799 sysselsatte innvandrere i bosatt i Trøndelag per 4. kvartal 2022.

I perioden 2010 til 2022 så økte andel innvandrere blant sysselsatte i Trøndelag fra 6,8 % til 13,2. %.  Antall sysselsatte innvandrere bosatt i Trøndelag har dermed økt raskere enn den totale sysselsettingsveksten i Trøndelag.  Totalt var det 32 799 sysselsatte innvandrere i bosatt i Trøndelag per 4. kvartal 2022.  


I perioden 4.kvartal 2010-4.kvartal 2022 har det blitt 17 700 flere sysselsatte innvandrere bosatt i Trøndelag, det er en økning på 118 %.  I samme periode har totalt antall sysselsatte bosatt i Trøndelag økt med 30 700 personer eller 14 %.65,1 % av innvandrere i alderen 15-74 år som er bosatt i Trøndelag var sysselsatt per 4. kvartal 2022


Det har vært en betydelig vekst i antall sysselsatte innvandrere fra begge hovedgruppene av innvandrere.  Sysselsatte innvandrere fra gruppe 1 landene (EU/EFTA, Nord-Amerika, Australia og New Zealand) bosatt i Trøndelag har hatt en vekst på 8 420 personer eller 104 % i perioden 2010-2020. Mens innvandrere fra gruppe 2 landene (Asia, Tyrkia, Afrika, Latin-Amerika, Europa utenom EU/EFTA, Oseania utenom Australia og New Zealand) har hatt en vekst på 9 310 sysselsatte eller 133 % i perioden 2010-2020.

Image
Antall sysselsatte innvandrere i Trøndelag 2001-2022
Antall sysselsatte innvandrere i Trøndelag 2001-2022


Antall sysselsatte i den trønderske befolkningen eksklusive innvandrere har økt med 12 950 sysselsatte eller 6,4 % i perioden 2010-2022. Innvandrere har stått for 58 % av veksten i sysselsatte bosatt i Trøndelag i perioden 2010-2020.

Image
Sysselsatte bosatt i Trøndelag etter landsbakgrunn 2010-2022
Sysselsatte bosatt i Trøndelag etter landsbakgrunn 2010-2022

 

Det er store forskjeller i hvor stor andel av befolkningen i de ulike kommunene i Trøndelag som har innvandrerbakgrunn og det er dermed også store forskjeller i hvor stor andel av de sysselsatte bosatt i de ulike kommunen som er innvandrere

Les mer om hvor innvandrerbefolkningen i Trøndelag kommer fra: https://trondelagitall.no/artikkel/faktafredag-uke-12-2023-trondere-fra-hele-verden-innvandrere-og-norskfodte-med

Hitra og Frøya har en betydelig andel arbeidsinnvandring i befolkningen som følge av den sterke sysselsettingsveksten man har sett i disse kommunene de siste årene.  Dette gjør også at det er Hitra og Frøya som har størst andel innvandrere blant sysselsatte som er bosatt i kommunen. Frøya har den høyeste andelen med 32,5 % per 4. kvartal 2022, mens Hitra ligger på 26,2 %. Rindal ligger lavest med kun 1,9 % av sysselsatte bosatt i kommunene som er innvandrere

Image
Andel innvandrere blant sysselsatte bosatt i Tøndelag per 4. kvartal 2022
Andel innvandrere blant sysselsatte bosatt i Trøndelag per 4. kvartal 2022

 

65,1 % av innvandrere i alderen 15-74 år som er bosatt i Trøndelag var sysselsatt per 4. kvartal 2022

Innvandrerbefolkningen i Trøndelag har litt lavere sysselsetningsgrad enn befolkningen ellers.  65,1 % av innvandrere i alderen 15-74 år som er bosatt i Trøndelag var sysselsatt per 4. kvartal 2022, mot 70,2 % for befolkningen eksklusive innvandrere. De siste årene har sysselsettingsgraden blant innvandrere i Trøndelag økt betydelig- fra 61,7 % i 2019 til 65,1 % i 2022.

Innvandrere totalt sett har lavere sysselsettingsgraden enn befolkningen totalt sett, men innvandre fra Gruppe 1 landene (EU/EFTA, Nord-Amerika, Australia og New Zealand) har en sysselsetningsgrad på 71,8 %, noe som er litt høyere enn befolkningen eksklusive innvandrere.

Image
Sysselsettingsgrad (15-74 år) i Trøndelag etter landbakgrunn og kjønn. 2022
Sysselsettingsgrad (15-74 år) i Trøndelag etter landbakgrunn og kjønn. 2022


PÅ IMDI (Integrerings- og mangfoldsdirektoratet) finnes det mer detaljerte tall for sysselsetting blant innvandrere. https://www.imdi.no/tall-og-statistikk/steder/F50/arbeid/sysselsatte-innvandrere-landbakgrunn


Det er store variasjoner i sysselsettingsnivået mellom de ulike innvandrergruppene. Blant innvandrere fra Norden og EU-land i Øst-Europa, der arbeidsinnvandring er svært utbredt, er sysselsettingen høyest og ligger på henholdsvis 73,5 % og 71,3% per 4. kvartal 2021.  Innvandrere fra Vest-Europa utenom Norden, Øst-Europa utenom EU og Sør- og Mellom-Amerika ligger også over snittet for innvandrerbefolkningen.  Asia og Afrika er de to gruppene som ligger et godt stykke under snittet med henholdsvis 58,4 % og 57,1 %.

Image
Sysselsettingsgrad (15-74 år) innvandrere bosatt i Trøndelag i 2021
Sysselsettingsgrad (15-74 år) innvandrere bosatt i Trøndelag i 2021


Nasjonale tall viser også at blant de med bakgrunn fra EØS-landene så spiller botid mindre rolle, i og med at mange kommer som arbeidsinnvandrere. Mens for de med bakgrunn fra Asia, Afrika etc. er sysselsettingsnivået desidert lavest blant dem med botid på under 4 år, bl.a. fordi mange av de som er flyktninger (inkl. familiegjenforente) som deltar i introduksjonsprogrammet og er dermed utenfor arbeidsmarkedet de første årene i Norge.

Image
Sysselsettingsgrad innvandrere per 4. kvartal 2022
Sysselsettingsgrad innvandrere per 4. kvartal 2022

 

Forskjellene i sysselsetningsgrad for bosatte innvandrere i de ulike kommunene i Trøndelag kan forklares av en rekke ulike faktorer, blant fordelingen av arbeidsinnvandrere og flyktninger. Botid, utdanningsnivå og språkferdigheter er sentrale forklaringsfaktorer knyttet til sysselsettingsgraden til innvandrere.  I tillegg så spiller aldersfordelingen av innvandrerbefolkningen en rolle. Forskjeller i stramheten i det lokale arbeidsmarkedet er også en forklaringsfaktor. 

Kilder og metode

Kilden som er brukt i denne artikkelen er SSB tabell 11607 samt IMDIs statistikkbank.

Innvandrere er personer som er født i utlandet av to utenlandsfødte foreldre og fire utenlandsfødte besteforeldre. Innvandrere har på et tidspunkt innvandret til Norge.

I denne artikkelen brukes det sysselsatte etter bosted og ikke etter arbeidsted. Statistikken skiller ikke på om sysselsatte innvandrer har kommet som arbeidsinnvandrere eller har innvandret av andre grunner.

Gruppe 1 og Gruppe 2 landgrupper som brukes i sysselsettingsstatistikken for innvandrere gruppene er en erstatning av den tidligere grupperingen av verdens land som «vestlige» og «ikke-vestlige». Gruppe 1 består av; EU/EFTA, Nord-Amerika, Australia og New Zealand, mens Gruppe 2 består av; Asia, Tyrkia, Afrika, Latin-Amerika, Europa utenom EU/EFTA, Oseania utenom Australia og New Zealand.


Med sysselsatte menes personer som hadde inntektsgivende arbeid i minst én time i den uken målingen ble foretatt, samt de som har inntektsgivende arbeid, men som var midlertidig fraværende pga. sykdom, ferie, lønnet permisjon eller lignende.

Faktafredag - Fakta om Trøndelag hver fredag

Faktafredag er en artikkelserie som hver fredag kort presentere noen tall og fakta om Trøndelag.

Finn flere faktafredag-saker på: https://trondelagitall.no/faktafredag