Hovedinnhold
Faktafredag
Trøndere fra hele verden 2023 -landbakgrunnen til innvandrere eller norskfødte med innvandrerforeldre bosatt i Trøndelag per 1.1.2023

Trøndere fra hele verden - Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i Trøndelag i 2023

I fylket vårt bor det trøndere fra nesten hele verden. I 2023 har vi trøndere fra over 175 land. Per 1.1.2023 bodde det 66 296 Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i Trøndelag.

Per 1.1.2023 var det 56 347 Innvandrere og 9 949 Norskfødte med innvandrerforeldre bosatt i Trøndelag. 13,9 % av befolkningen i Trøndelag er innvandrere eller norskfødte med innvandrerforeldre. Flest kommer fra Polen (7 255 personer), Syria (3 741 personer) og Litauen (3 198 personer).

I løpet av det siste året har vi fått veldig mange nye trøndere fra Ukraina.  Ukrainere har blitt den femte største innvandrergruppen i Trøndelag med 3 021 personer bosatt per 1.1.2023 - opp fra 652 personer per 1.1.2022

Antall innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre økte med 4 375 personer eller 7,1 % i løpet av 2022.  Siden 2015 har antall innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i Trøndelag økt med 49,2 % eller 21 864 personer.

Image
Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i Trøndelag 2000-2023
Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i Trøndelag 2000-2023

49,8 % av innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre bosatt i Trøndelag kommer fra europeiske land. Totalt er det 33 039 er innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre ra europeiske land bosatt i Trøndelag per 1.1.2023. Ytterligere 20 435 personer eller 30,8 % % er fra Asia (inkludert Tyrkia) og 9 576 personer eller 14,4 % er fra Afrika.
 

Trøndere fra over 175 land


Per 1.1.2023 bodde det innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i Trøndelag med landbakgrunn fra over 175 land og alle verdensdeler er representert blant befolkningen i Trøndelag.   
Landene hvor det kommer flest innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre bosatt i Trøndelag er Polen (7 255 personer), Syria (3 741 personer), Litauen (3 198 personer), Eritrea (3 198 personer) og Ukraina (3 021 personer).

Image
Kart - Landbakgrunn for innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre bosatt i Trøndelag per 1.1.2023.

 

I 2023 finner vi 18 land som mer enn 1 000 innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre bosatt i Trøndelag har som landbakgrunn.

Ukraina er det landet som har hatt størst økning i antall personer i antall innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre bosatt i Trøndelag. Fra 652 personer per 1.1.2022 til 3 021 personer per 1.1.2023. Alle kommunene i trøndelag har nå bosatt personer fra Ukraina.  Flest bor i Trondheim (814 personer), Malvik (176 personer), Stjørdal (171 personer) og Levanger (168 personer).   Det forventes også at vil komme store mengder ukrainere i løpet av 2023.

30 % av befolkningen på Frøya er innvandrere eller norskfødte med innvandrerforeldre.


Det er store forskjeller mellom trønderske kommuner i forhold til andel innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i befolkningen. Frøya (30,1 %), Hitra (23,1 %) og Trondheim (17,5 %) har størst andel av befolkningen som er innvandrere eller norskfødte med innvandrerforeldre.

Image
Andel av befolkningen som er innvandrere eller norskfødte med innvandrerforeldre. 2023
Andel av befolkningen i kommunene i Trøndelag som er innvandrere eller norskfødte med innvandrerforeldre. 2023.


For Hitra og Frøya sin del så er det spesielt arbeidsinnvandring i forbindelse med havbruksnæringen som forklarer at det er disse kommunene har en høy andel innvandrere i befolkningen. For Frøya er det flest fra Litauen, Polen og Bulgaria, mens det på Hitra er flest fra Polen, Litauen og Slovakia.  


Rindal (2,8 %), Snåsa (6,2 %) og Holtålen (6,6 %) har lavest andel av befolkningen som er innvandrere eller norskfødte med innvandrerforeldre.

 

Image
Andel av befolkningen som er innvandrere. 2023
Andel av befolkningen  i kommunene i Trøndelag som er innvandrere. 2023.


Kilder og metode

I denne artikkelen er det brukt tall fra SSB tabell 09817 og 07108


SSB definerer innvandrere som personer født i utlandet med to utenlandsfødte foreldre og fire utenlandsfødte besteforeldre. Norskfødte med innvandrerforeldre er personer som er født i Norge og har to utenlandsfødte foreldre og fire utenlandsfødte besteforeldre.


Asylsøkere og personer på korttidsopphold i Norge regnes ikke med i statistikken. Personer uten lovlig opphold i Norge er også utelatt. Estimat på denne gruppens størrelse er meget usikre.
Innvandreres landbakgrunn er definert ut fra fødeland som er mors bosted ved personens fødsel. For norskfødte med innvandrerforeldre brukes foreldrenes fødeland. I de tilfeller der foreldrene har ulikt fødeland er det morens fødeland som blir gjeldende.

 

Faktafredag - Fakta om Trøndelag hver fredag

Faktafredag er en artikkelserie som hver fredag kort presentere noen tall og fakta om Trøndelag.

Finn flere faktafredag-saker på: https://trondelagitall.no/faktafredag
Eldre faktafredags-saker kan man finne på: https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/plan-og-areal/kart-statistikk-og-analyse/nyhetsarkiv-kart-og-statistikk/