Hovedinnhold
Faktafredag
Fangstverdi (1000kr) trønderske fiskebåter i i perioden 2000-2023

Trønderske fiskebåter fanget 81 900 tonn fisk, til en verdi av 1,1 milliarder kr i 2023

Trønderske fiskebåter fanger 81 900 tonn fisk i 2023, fangsten hadde en verdi på 1 089 millioner kr.
Fangstvolumet til de trønderske båtene er ned med 4 747 tonn eller 5,5 % sammenlignet med 2022, mens fangstverdien har økt med 143,6 millioner eller 15,5%.

Fiskeri- og havbruksnæringen er et viktig område for næringsutviklingen langs trønderlagskysten. I løpet av de siste årene er det oppdrettsnæringen som spesielt har hatt sterk vekst i Trøndelag. Les mer om det her; Faktafredag: Oppdrettsfylket Trøndelag

Det mer tradisjonelle fiskeriet er en betydelig mindre næring i Trøndelag, men står fremdeles for en betydelig verdiskaping og er viktig for sysselsetningen i flere av kommunene langs Trøndelagskysten.

Se og utforske tallene: https://trondelagitall.no/statistikk/fiskeri

 

Fangst fra trønderske fiskefartøy i 2023


De Trønderske fiskebåter fanger 81 900 tonn fisk i 2023.  Pelagisk fisk utgjorde 76,4 % av fangstvolumnet til de trønderske fiskebåtene i 2023. Pelagisk fisk er en samlebetegnelse på fisk som hovedsakelig lever i den pelagiske sonen i havet, det vil si i de åpne vannmassene, til forskjell fra bunnsonen eller kystsonen. Eksempler på pelagisk fisk er sild, makrell, lodde og brisling.  De trønderske båtene fanget 62 548 tonn med pelagisk fisk i 2023. Hvorav ca. 31 000 tonn er sild, ca. 13 400 tonn er makrell og ca. 13 000 tonn er kolmule.   


Torsk og torskeartet fisk utgjorde 19,3 % av fangstvolumet til de trønderske fiskebåene i 2023, totalt ble det fanget 15 769 tonn torsk og torskeartet fisk. Videre ble det fanget 2 274 tonn skalldyr, bløtdyr og pigghuder og 1 186 tonn flattsike, annen bunnfisk og dypvannsfisk.

Image
Fangst (tonn) og fangstverdi (1000kr) hos trønderske fiskebåter i 2023
Fangst (tonn) og fangstverdi (1000kr) hos trønderske fiskebåter i 2023

 

Når man ser på fangstverdiene så fanget de trønderske fiskebåtene fisk for 1 089,4 millioner kr i 2023. Pelagisk fisk utgjorde 54,4 % eller 592 ,4 millioner kr av fangstverdien til de trønderske fiskebåtene i 2023. Torsk og torskeartet fisk utgjordet 32,4 % (352,7 millioner kr), mens skalldyr, bløtdyr og pigghuder utgjorde 8,1 % (88,1 millioner kr)

 

Utvikling i fangstvolum

I perioden 2000-2023 så har fangstvolumet til de trønderske fiskebåtene stort sett holdt seg rund 65 000-90 000 tonn per år.  Høyest fangst hadde vi i 2009 når det ble fanget 93 200 tonn, lavest volum var det i 2016 når det ble fanget 64 500 tonn.

Image
Fangst (tonn rundvekt ) trønderske fiskebåter i perioden 2000-2023
Fangst (tonn rundvekt ) trønderske fiskebåter i perioden 2000-2023

 

Fangstvolumet til de trønderske båtene er ned med 4 747 tonn eller 5,5 % sammenlignet med 2022.  Fangsten av pelagisk fisk gikk ned med 4 173 tonn. I ett lengere perseptiv så ser man at fangstvolumet til de trønderske båtene har gått ned med 7 705 tonn eller 8,6 % sammenlignet med 2010. Fangsten av pelagisk fisk har gått ned med 8 466 tonn siden 2010

Utvikling fangstverdi


Fangstverdiene har økt betydelig mer enn fangstvolumene, som følge av økte priser per tonn.
I 2023 var verdien på fangsten til de trønderske fiskebåtene på 1 089,4 millioner kr, noe som er økning på 143,6 millioner eller 15,5%. Siden 2010 har fangstverdien økt med 666,3 millioner kr eller 156,0 %. Fangstverdien på pelagiskfisk har økt med 358,4 millioner kr eller 153,2 %siden 2010, mens fangstverdien av Torsk og torskeartet fisk har økt med 244 millioner kr  eller 224,6 %

Image
Fangstverdi (1000kr) trønderske fiskebåter i i perioden 2000-2023
Fangstverdi (1000kr) trønderske fiskebåter i i perioden 2000-2023

De største fiskebåtene sto for 68,2 % av fangsten


Det var 325 trønderske fiskebåter som hadde registret fangst i 2023.  Blant disse så er det 7 store båter på 28 meter eller mer i lengde. Disse 7 båtene sto for 68,2 % (ca. 55 800 tonn) av fangsten til de trønderske båtene.   Videre så hadde 5 fiskefartøy mellom 21-27,99 meter en 8,4 % av fangsten.  Mens 264 fiskefartøy som var mindre enn 11 meter hadde 10,8 % av fangsten.

Image
Fangst 2023 , rundvekt (Kg) - trønderske båter med størst fangst
Fangst 2023 , rundvekt (Kg) - trønderske båter med størst fangst

 

Når vi ser på fangsten til enkelt fartøy så finner vi at Trønderbas fra Nærøysund, og Rav fra Osen, hadde størst fangst. De hadde begge en fangst på ca. 15 200 tonn i 2023.

Kilder og metode

Data kildene som er brukt er fiskeridirektoratets statistikkbank.  I denne artikkelen er det brukt foreløpige tall for 2023 på volum og verdi på fangst. I de reviderte 2023 tallene, som forventes publisert i løpet av høsten 2024, kan det komme noen endringer.

Det er også brukt seddeldata fra trønderske fiskebåter.

 

Faktafredag - Fakta om Trøndelag hver fredag

Faktafredag er en artikkelserie som hver fredag kort presentere noen tall og fakta om Trøndelag.

Finn flere faktafredag-saker på: https://trondelagitall.no/faktafredag
Eldre faktafredags-saker kan man finne på: https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/plan-og-areal/kart-statistikk-og-analyse/nyhetsarkiv-kart-og-statistikk/