Hovedinnhold
Faktafredag
Salg av slaktet laks fra Trøndelag, målt i vekt (tonn), i perioden 1998-2022

Det ble slaktet ca. 311 500 tonn med laks fra trønderske oppdrettsanlegg i 2022

Det ble slaktet ca. 311 500 tonn med laks fra trønderske oppdrettsanlegg i 2022. Om alt dette skulle spises i Trøndelag så hadde hver trønder måtte spist neste 1,8 kilo oppdrettslaks hver dag. Verdien av den trønderske oppdrettslaksen som ble slaktet i 2022 var på ca. 19,3 milliarder kr. Målt i vekt ble det slaktet 23,7 % eller 59 700 tonn mer laks fra Trøndelag i 2022 sammenlignet med 2021. Siden 2010 har antall tonn slaktet matfisk fra Trøndelag økt med 123 900 tonn, en økning på 66 %.

Trøndelag er et av Norges største oppdrettsfylker og oppdrettsnæringen i Trøndelag har hatt en formidabel vekst og har skapt betydelige næringsverdier langs trøndelagskysten de siste årene.

 

Image
Salg av slaktet laks per fylke,  målt i vekt  og verdi, i 2022
Salg av slaktet laks per fylke,  målt i vekt  og verdi, i 2022


Trøndersk oppdrett utgjorde 20,1 % av den norske oppdrettsproduksjonen av laks målt etter volum og 19,1 % målt etter verdi i 2022. I 2021 sto den trønderske oppdrettsnæringen for 16,1 % av den norske oppdrettsproduksjon av laks målt etter volum og 15,8 % målt etter verdi.

Se også: https://trondelagitall.no/statistikk/akvakultur-og-fiskeri

Utvikling salg av slaktet laks fra Trøndelag målt i vekt

Det ble slaktet ca. 311 500 tonn med laks fra trønderske oppdrettsanlegg i 2022. Målt i vekt ble det slaktet 23,7 % eller 59 700 tonn mer laks fra Trøndelag i 2022 sammenlignet med 2021. Siden 2010 har antall tonn slaktet matfisk fra Trøndelag økt med 123 900 tonn, en økning på 66 %.

 

Image
Salg av slaktet laks fra Trøndelag, målt i vekt (tonn), i perioden 1998-2022
Salg av slaktet laks fra Trøndelag, målt i vekt (tonn), i perioden 1998-2022

 

Oppgangen i produksjonsvolumet i 2022 sammenlignet med 2021, henger sammen med produksjonssyklusene i oppdrettsnæringene. I forhold til utsetting av fisk og dermed også produksjon så har man en dynamikk, med høy utsetting av fisk hvert andre år i Trøndelag.  Det er et samarbeid knyttet til utsettingen av fisk i sørlige del av Trøndelag og nordlige del av Møre og Romsdal. I årene når det blir satt ut mye fisk i Trøndelag blir det satt ut lite fisk i Møre og Romsdal og i årene med lav utsetting i Trøndelag så blir det satt ut mye fisk i Møre og Romsdal. Produksjonen i 2023 kan dermed forventes å være lavere enn i 2022.

Image
Salg av slaktet laks fra Trøndelag og Møre og Romsdal, målt i vekt (tonn), i perioden 1998-2022.jpg
Salg av slaktet laks fra Trøndelag og Møre og Romsdal, målt i vekt (tonn), i perioden 1998-2022.jpg

 

Figuren over viser slakt av oppdrettslaks fra Trøndelag og Møre og Romsdal samlet. Av figuren kan man se at i de årene hvor det slaktes mye fisk fra Trøndelag så slaktes det lite fra Møre og Romsdal og i de årene det slaktes mye fisk fra trøndelag så er det litte slakt av laks fra Møre og Romsdal.


Av figuren så ser man også at volumet laks som blir slaktet fra Trøndelag og Møre og Romsdal faktisk har hatt en forholdvis flat utvikling de siste 10 årene.

 

Utvikling salg av slaktet laks fra Trøndelag målt i verdi  


Verdien av den trønderske oppdrettslaksen som ble slaktet i 2022 var på ca. 19,3 milliarder kr. Verdien av oppdrettslaksen fra Trøndelag som ble slaktet i 2022 var 60 % høyere enn i 2021, en økning på 7,2 milliarder kr.  Høy eksportpris bidro til høyere vekst i verdi enn i volum.  Svak krone bidro også til høye eksportpriser.

Image
Salg av slaktet laks fra Trøndelag, målt i verdi (1 000 kr), i perioden 1998-2022
Salg av slaktet laks fra Trøndelag, målt i verdi (1 000 kr), i perioden 1998-2022

 

Når man ser på ett lengere tidsperspektiv så finner man at har verdien av slaktet oppdrettslaks fra Trøndelag har økt med 249 % eller 13,7 milliarder kr i perioden 2010-2022. Hvis vi sammenligner utviklingen i verdi og volum så er det tydelig at det har vært en betydelig prisøkning på oppdrettslaksen.

 

Eksport prisen på laks


Eksportprisen på fersk laks har svingt forholdvis mye de siste årene. Eksportprisen påvirkes av flere faktorer slik som produksjonsvolum, etterspørsel i markedet, utviklingen i valutakursen og prisutvikling på andre proteinkilder.  
Når vi ser på utviklingen i eksportprisen for fersk laks i perioden fra januar 2014 til midten av mai 2023 så finner vi at eksportprisen i snitt har vært på 60,47 kr per kilo for fersk laks i perioden, med en laveste verdi på 33,60 kr i slutten av juni 2014 og en høyeste verdi på 122,88 kr i midten av mars 2023.

Image
Eksportprisen på fersk laks (kr per kg) i perioden 01.01.2014-24. 05.2023
Eksportprisen på fersk laks (kr per kg) i perioden 01.01.2014-24. 05.2023

 
Snittprisen i april 2023 (113,70 kr per kg) var ca. 15 kr høyere enn i samme måned i 2022 (98,63 kr per kg).  Og nesten dobbelt så høy som prisen i april 2021 (63,26 kr) En del av denne økningen kommer som et resultat av at kronen har svekket seg mot euroen. Europa er det største eksport markedet og utviklingen i valutakursen har stor betydning for eksportprisen målt i kr.

Image
Eksportprisen på fersk laks (kr per kg) snitt per måned i perioden 01.01.2021-24.05.2023
Eksportprisen på fersk laks (kr per kg) snitt per måned i perioden 01.01.2021-24.05.2023

 

Kilder og metode

I denne artikkelen er det brukt tall fra fiskeridirektoratet sin statistikk på salg av slaktet oppdrettsfisk fordelt på produksjonsfylke. Tallene for 2021 er foreløpige tall. Reviderte tall vil normalt bli publisert i oktober. Det er også brukt tall fra SSB tabell 03024 på eksportprisen på laks.


Faktafredag - Fakta om Trøndelag hver fredag

Faktafredag er en artikkelserie som hver fredag kort presentere noen tall og fakta om Trøndelag.