Hovedinnhold
Faktafredag
Andel av 15-29 åringer som står utenfor arbeid, utdanning og arbeidsmarkedstiltak (NEETs) 2020

Unge (15-29 år) utenfor arbeid, utdanning og arbeidsmarkedstiltak i Trøndelag i 2020

9 968 personer i alderen 15-29 år i Trøndelag som sto utenfor arbeid, utdanning og arbeidsmarkedstiltak (NEETs) i 2020, dette utgjør 10,3 % av alle 15-29 åringer i Trøndelag.

I perioden 2010-2020 har det blitt 1 222 flere 15-29 åringer som står utenfor arbeid, utdanning og arbeidsmarkedstiltak i Trøndelag. Nasjonalt så var 11,0 % av 15-29 åringene utenfor arbeid, utdanning og arbeidsmarkedstiltak i 2020.

NEET er et bredt begrep som beskriver populasjonen av som står utenfor arbeid, utdanning og opplæring – eller som med andre ord ikke akkumulerer menneskelig kapital gjennom formelle kanaler – og brukes i hovedsak om aldersgruppen mellom 15-29 år. NEET er en forkortelse for ‘Not in Employment, Education or Training’, som på norsk tilsvarer utenfor arbeid, utdanning eller opplæring.

Ved å se på hvor stor andel av befolkningen som er utenfor arbeid, utdanning eller opplæring så får man ett mål størrelsen av gruppen som står i fare for å havne i utenforskap. Forskning har vist at å være NEET i tidlig voksen alder kan ha alvorlige konsekvenser både på kort og lang sikt i forhold til arbeidsdeltakelse og tilknytning til arbeidslivet, (Bäckman & Nilsson, 2016). Dette gir seg til syne ved såkalte «scarring effects» som innebærer konsekvenser som lavere fremtidig lønn.

NEET-gruppen har også potensiale for å oppleve negative konsekvenser utover det rent økonomiske. Tidlig tilbaketrekning og eksklusjon fra utdanningssystemet og arbeidsmarkedet representerer i noen tilfeller lange gjenværende liv i utenforskap, med lavere inntekt og med eksponering for de negative effektene som vi kjenner til at arbeidsledighet har på folkehelsen. (Paul & Moser 2009, Bø & Vigran, 2015)

Image
 Navn Utenfor arbeid, utdanning og arbeidsmarkedstiltak, 15-29 år i Trøndelag 2008-2020
Utenfor arbeid, utdanning og arbeidsmarkedstiltak, 15-29 år i Trøndelag 2008-2020

 

Hvis man ser på aldersgruppen 15-29 år så er det 9 968 personer i alderen 15-29 år i Trøndelag som sto utenfor arbeid, utdanning og arbeidsmarkedstiltak (NEETs) i 2020, dette utgjør 10,3 % av alle 15-29 åringer i Trøndelag. De siste årene har andelen NEETs i Trøndelag vært rimelig stabilt. I perioden 2010-2020 har andel NEETs i Trøndelag variert mellom 10,8 % og 9,8 %. Antall personer i NEETs gruppen har økt med 1 222 personer i perioden 2010-2020, en økning på 14,0 %. Denne økningen er et resultat av at befolkningen i alderen 15-29 år i Trøndelag har økt med 11,0 % og at andelen som faller inn i NEETs kategorien har økt med 0,3 prosentpoeng.

 

Image
Andel av 15-29 åringer som står utenfor arbeid, utdanning og arbeidsmarkedstiltak (NEETs) 2020
Andel av 15-29 åringer som står utenfor arbeid, utdanning og arbeidsmarkedstiltak (NEETs) 2020

 

Blant kommunene i Trøndelag så varere andelen 15-29 åringer som er utenfor arbeid, utdanning og arbeidsmarkedstiltak fra 2,8 % til 14,1 % i 2020.

Det er Tydal (2,8 %) og Leka (3,8 %) som har lavest andel 15-29 åringer utenfor arbeid, utdanning og arbeidsmarkedstiltak. Dette er to små kommuner målt etter folketall, og i absolutt antall er det nesten ikke NEETs i disse kommunene. I de små kommunene kan andelen NEETs svinge mye fra år til år. Meråker ligger høyest med 14,1 % av 15-29 åringer som er NEETs. Meråker har over flere år hatt høyere andel NEETs enn fylkessnittet.

Innvandrere er særlig sårbare for å havne utenfor arbeid, utdanning og arbeidsmarkedstiltak. I 2020 var det i Trøndelag 3 052 innvandrere mellom 15-29 år som havnet i NEET kategorien. 26,1 % av alle innvandre mellom 15-29 år i Trøndelag i 2020 havnet dermed i NEETs kategorien. Innvandrere utgjør 30,6 % av alle NEETs i Trøndelag i aldersgruppen 15-29 år. Til sammenligning utgjør innvandrere totalt 12,1 % av den Trønderske befolkningen i denne aldersgruppen.


Kilder og metode

Tallene som er brukt i denne artikkelen er hentet fra: SSB tabell 13563

Ellers så er det referert til;


Bäckman, O., & Nilsson, A. (2016). Long-term consequences of being not in employment, education or training as a young adult. Stability and change in three Swedish birth cohorts. EurSoc, 18(2), 136-157.
Bø, TP & Vigran, Å (2015). Ungdom som verken er i arbeid eller utdanning. SSB. Samfunnsspeilet 1/2015.
Paul, K. I., & Moser, K. (2009). Unemployment impairs mental health: Meta-analyses. Journal of Vocational Behavior, 74(3), 264-282.


Faktafredag - Fakta om Trøndelag hver fredag

Faktafredag er en artikkelserie som hver fredag kort presentere noen tall og fakta om Trøndelag.